Erhvervsbyggeri

Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du gerne vil bygge en etagebolig til udlejning. Eller andet erhvervsmæssigt byggeri.

Du skal altid begynde med at søge en byggetilladelse hos kommunen via Byg og Miljø.

Når du søger via Byg og Miljø skal du have tegningsmateriale klar i pdf-format. Materialet skal som minimum indeholde.

  • Situationsplan, med målsat placering af byggeriet på grunden.
  • Plantegninger med mål og oplysninger om anvendelse af rum.
  • Facade- og snittegninger med højder.
  • Afløbsplaner, der viser bortledning af tagvand og spildevand.
  • Udførlig materiale beskrivelse og oplysning af opvarmningsform.
  • Statiske beregninger på bærende bygningsdele.
  • Energiberegning eller varmetabsberegning ved ombygninger.

Krav til parkeringspladser

I de fleste tilfælde vil parkeringskravet fremgå af lokalplaner og byplanvedtægter. I flere byområder i Herning er der mulighed for at indbetale til en parkeringsfond for de parkeringspladser, der ikke kan etableres på egen grund.

Kravet til parkeringsarealer vil som regel altid være beskrevet i byggetilladelsen.

Færdigmelding

Bygherren har ansvaret for at sende dokumentation til kommunen, når dit projekt bliver færdigmeldt.

Færdigmeldingen skal ske via Byg og Miljø, såfremt ansøgningen er indsendt via denne. I alle øvrige tilfælde kan blanket i boksen Selvbetjening udskrives og sendes til kommunen.

I byggetilladelsen fremgår det, hvilket materiale du skal indsende, f.eks.

  • Energimærkning.
  • Trykprøvning.
  • Dokumentation for overholdelse af isoleringskrav m.v.

Du må ikke tage byggeriet i brug, før kommunen har udført færdigsyn og givet dig en ibrugtagningstilladelse. Denne kan vi først lave, når færdigsyn er udført og alle betingelser i byggetilladelsen er efterkommet