Fabriksvej - Nordtoften


Købesummen indeholder

I købesummen er indeholdt parcellens andel af udgifter til eksisterende kørebane. Enhver fremtidig byggemodningsudgift påhviler køber.

Ud over købesummen skal der betales kloaktilslutningsbidrag, evt. investeringsbidrag for fjernvarme, vandtilslutningsbidrag og tilslutningsbidrag for el, alt i henhold til gældende takst.

Kloaktilslutningsbidraget betales til Herning Vand efter den på købstidspunktet gældende takst. Bidraget udgør i 2010 44.743 kr. ekskl. moms pr. påbegyndt 800 m2 grundareal. Vandtilslutning betales af køber til Ørnhøj Vandværk.

Eventuel tilslutningsbidrag for varme betales direkte til Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.a. efter faktisk tilslutning.

Tilslutningsbidrag for el betales direkte til RAH elforsyning efter faktisk tilslutning.

Det oplyses, at afgift og bidrag til kloakrenseanlæg m.v. opkræves løbende over forbrugsafgifterne som vandafledningsbidrag. Overskudsjord uden indhold af bygningsaffald og lignende vil som udgangspunkt blive betragtet som rent, og må anvendes frit. Dog gælder det generelle krav ved konstatering af en uventet forurening i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde at grundejeren eller entreprenøren skal standse arbejdet og kontakte kommunen.