Tekniske forhold

Her kan du læse, hvad du skal sende ind om tekniske forhold.

Du skal indsende dokumentation for, hvordan bygningsreglementets bestemmelser er overholdt i den færdige bygning.

Dokumentationen skal bestå af al relevant materiale, herunder overordnede beskrivelser, forudsætninger, beregninger, tegningsmateriale, prøvninger, målinger med videre.

Du skal dokumentere/belyse, hvordan bygningen er opført, og hvordan du har opfyldt bygningsreglementets funktionskrav og/eller detailkrav.

Under hvert emne er der angivet forslag til dokumentationens indhold.

Ved ansøgning om byggetilladelse, skal du tage stilling til hvilke tekniske forhold dit projekt er omfattet af.

  • Hvis du skal bygge enfamiliehus, sommerhus, tilbygning, anneks, udestue, vil vi ofte vurdere, at dit byggearbejde er omfattet af nedenstående tekniske forhold. (Der er dog undtagelser for sommerhuse)
  • Hvis du bygger garage, carport og udhus m.m. vil vi oftest vurder at byggeriet kun er omfattet af kapitel 2, 4, 7 og 14.

Numrene herunder refererer til kapitlerne i bygningsreglement BR-18 , og de svarer til numrene i Byg og Miljø, under punktet "Erklæring om tekniske forhold". Når du udfylder ansøgningen, skal du sætte krys ved de kapitler som du er omfattet af.

Først når du færdigmelder byggeriet, skal du dokumentere hvad du har gjort for at overholde de tekniske bestemmelser.

Du kan læse mere under punktet færdigmelding, omkring hvordan du skal dokumentere det ved færdigmelding.

Du, skal blandt andet sikre at, der er mulighed for at etablerer, dørtrin på højst 2,5 cm samt at yderdøre har en fri passagebredde på mindst 0,77 meter.

På den side af døren, der åbner imod personen, skal der være mindst 0,5 meter ved siden af døren modsat hængselsiden. (gælder ikke sommerhuse).


Du, skal blandt andet sikre at, du har plads til skraldespande/affaldscontainere (Kun relevant for nye huse).


Du, skal sikre at, du kan håndtere spildevand og regnvand på en lovlig, sundheds-, sikkerheds- og driftsmæssigt korrekt måde.


Du, skal blandt andet sikre brandmodstandsevnen for konstruktioner og overflader.


(indkast til affaldssystemer, IT-standere, betalings- og selvbetjeningsautomater m.v.)


Du, skal blandt andet sikre at, der undervejs ikke opstår skader på personer, bygninger, vej og fortovsarealer samt at der ikke er væsentlige gener for naboer.


Du skal blandt andet sikre, at boligen er hensigtsmæssigt indrettet, herunder for eksempel har frirum på mindst 1,1 m ved arbejdsplads i køkken, tilfredsstillende loftshøjde, mindst ét wc-rum med håndvask i stueetagen med hensigtsmæssig størrelse og indretning, dagslys og naturligt luftskifte i køkken og beboelsesrum, gulvet ligger over terræn, hensigtsmæssige dørbredder (mindst 0,77 meter i adgangsetagen til beboelsesrum, køkken og bad og mindst 1,0 meter til vindfang, forstuer, gange og lignende), gang bredder på mindst 1,3 meter.


Du, skal blandt andet undgå unødvendigt energiforbrug til opvarmning, varmt vand, køling, ventilation og belysning. Klimaskærmen (terrændæk, ydervægge, vinduer og tag) skal fx overholde mindste isoleringskrav i BR18, bilag 2, tabel 1, 2, 3 eller 4.

(1 = enfamiliehus, 2 = ændret anvendelse, 3 =ombygninger/andre forandringer, 4 = sommerhuse).


Du, skal blandt andet projektere, udføre, installere, benytte og vedligeholde disse anlæg, så der ikke er unødigt forbrug af energi eller opstår risiko for sikkerhed eller sundhed for personer og bygninger.

Energiforsyningsanlæg er for eksempel fyringsanlæg, aftrækssystemer, solenergianlæg, køleanlæg og varmepumper. (ikke relevant ved traditionel elvarme).


Du skal blandt andet sikre, at byggematerialer ikke påvirker bygningens indeklima, så der opstår risiko for personers sundhed eller komfort.

Du skal også sikre din bygning mod forurening fra undergrunden, herunder at radonindholdet i indeluften overholder lovgivningen.


Du, skal blandt andet sikre mod kondens fra kuldebroer, skimmelsvamp, indtrængning fra overflade- og grundvand samt bortlede regn og smeltevand via tagrender til afløb.

Du, skal også sikre at, baderum, bryggers og wc-rum opfylder de særlige krav til vådrumssikring.


Du skal blandt andet sikre fundering til frostfri dybde samt styrke og stabilitet af etageadskillelse, tag- og facadekonstruktioner med mere.


(bl.a. legeredskaber, skateboard-baner, klatrevæg)


Du skal blandt andet sikre, at lydforholdene overholder klasse C i DS 490 om Lydklassifikation af boliger. Tekniske installationer må ikke medføre et generende støjniveau jævnfør bygningsreglementets vejledning om lydforhold. (gælder ikke sommerhuse)

For sommerhuse skal du sikre, at de tekniske installationer ikke medfører et generende støjniveau umiddelbart uden for bebyggelsens vinduer til beboelsesrum, køkken med mere.


Du skal sikre mulighed for udsyn til omgivelserne samt tilstrækkeligt dagslys i beboelsesrum og køkken og samlet for boligen som helhed.


Du skal blandt andet sikre forsyningssikkerhed mod utætheder, vandkvalitet, mod unødvendigt forbrug, byggematerialer, produkter samt drift og vedligehold.


Du skal blandt andet sikre luftskifte i boligen.

Det kan gøres ved at tilføre ude luft via friskluftventiler i vinduer, så hvert beboelsesrum og boligen totalt får tilført mindst 0,30 l/s pr. m² opvarmet etageareal.

Samtidig skal du fjerne inde luft i køkken via regulerbar mekanisk emhætte på mindst 20 l/s, udsuge fra bade- og wc-rum på mindst 15 l/s, udsuge i bryggers og wc-rum uden bad på mindst 10 l/s og udsuge fra kælder på mindst 10 l/s.


Kontaktinfo

Byggeri og Ejendomsdata
Rådhuset, Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96288015
Send e-mail 

Telefontider
Mandag 8.30 - 16.00
Tirsdag og onsdag 8.30 - 15.00
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 8.30 - 12.00

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail