Konstruktionsklasse

Hvad er konstruktionsklasse?

Hvordan indplaceres et byggeri i konstruktionsklasse?

At indplacere et byggeri i en konstruktionsklasse kan være en kompliceret ting, og i mange tilfælde kan det være nødvendigt at kontakte en rådgiver, som kan hjælpe med det.

Bygningsreglementet indeholder bestemmelser for, hvordan man indplacerer et byggeri i konstruktionsklasse. Disse er beskrevet overordnet herunder:

CC1, CC2, CC3 eller CC3+

Byggeriet skal placeres i en af følgende konsekvensklasser: CC1, CC2, CC3 eller CC3+ som beskrevet i DS/EN 1990 Eurocode 0: Projektgrundlag for bærende konstruktioner samt tilhørende nationale anneks DS/EN 1990 DK NA anneks B.

Indplaceringen afhænger af, hvor store konsekvenser det vil få, hvis der sker et svigt i bygningen (for eksempel at tagkonstruktionen ikke kan holde)

Ved indplaceringen skal der vurderes på risiko for menneskeliv og personskade, sociale forhold (offentlige reaktioner på svigt), risiko for forurening og økonomiske tab.

Overordnede retningslinjer for indplacering

CC1 (Lav)

 • 1- og 2 etages bygninger med moderate spændvidder, hvor der kun lejlighedsvis kommer personer for eksempel lagerbygninger, skure og mindre landbrugsbygninger
 • Sekundære konstruktionsdele for eksempel skillevægge, vindues- og døroverliggere og beklædninger

CC2 (Middel)

Bygninger og konstruktioner, der ikke hører til CC3 eller CC1 for eksempel.

 • Institutioner, rekreationscentre, hoteller
 • 1- og 2-etages bygninger med moderate spændvidder, hvor der ofte kommer personer for eksempel boliger og kontorer

CC3 (Høj)

 • Bygninger i flere etager, hvor højde til gulv i øverste etage er mere end 12 meter over terræn, hvis de ofte bruges til ophold for personer for eksempel bolig eller kontor

CC3+ (Ekstra høj)

 • Bygninger med mere end 15 etager over terræn, hvis de bruges til ophold for personer for eksempel bolig, kontor eller undervisning
 • Hospitaler med mere end 5 etager over terræn
 • Industribygninger, hvor svigt har særlig stor samfundsmæssig konsekvens
 • Bygninger med store spændvidder, hvis de ofte bruges af mange personer for eksempel til koncert, sport, teater, hospitaler, skoler eller udstilling
 • Tribuner

Du kan læse mere i Bygningsreglementet, kapitel 26.

Eller i bygningsreglementets tilhørende vejledning.

Bygningens kompleksitet skal vurderes.

En konstruktion betegnes som simpel eller kompleks alt efter, hvordan kræfterne føres ned igennem bygningen til fundamentet.

Jo mere uoverskuelig fordelingen af påvirkningerne og lastvirkningerne er - jo mere kompleks betegnes konstruktionen.

En nærmere beskrivelse af konstruktioners kompleksitet fremgår af SBi-anvisning 271 Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner.

Hvis der er tvivl om en konstruktion er simpel eller kompleks, anses den for at være kompleks.

Erfaring med konstruktionstypen vurderes.

En konstruktion betegnes som traditionel eller utraditionel alt efter, hvor stor erfaring der er med konstruktionen i byggebranchen.

Med traditionelle konstruktioner menes konstruktioner, som der generelt er stor erfaring med i byggebranchen, og som er baseret på kendte materialer, teknologier og udførelsesmetoder.

Det vil sige at konstruktionstypen i almindelighed er kendt for eksempel vægkonstruktioner af murværk, væg- og dækkonstruktioner af betonelementer og gitterspær af træ.

Ved utraditionelle konstruktioner forstås konstruktionstyper, som der ikke er stor erfaring med i den danske byggebranche, eller som er baseret på nye materialer, teknologier og udførelsesmetoder.

En nærmere beskrivelse af erfaring med konstruktionstypen, herunder eksempler på utraditionelle konstruktioner fremgår af SBi-anvisning 271 Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner.

Hvor der er tvivl om erfaringer med konstruktionstypen i en eller flere af byggeriets processer, anses den for at være utraditionel.

Overordnet inddeling i konstruktionsklasse 1-4

Når ovenstående punkter er fastlagt, kan den overordnede inddeling i konstruktionsklasse 1-4 ske som angivet i nedenstående tabel.

Konsekvensklasse
Konstruktion Lav Middel Høj Ekstra høj
Kompleksitet og erfaring (CC1) (CC2) (CC3) (CC3+)
Simpel og traditionel KK1 KK2 (gælder særlige regler) KK3 KK4
Kompleks eller utraditionel KK! KK3 KK3 KK4

Særligt for KK2.

KK2 erstattet af KK1 i disse tilfælde:

 • Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse uden vandret lejlighedsskel.
 • Avls- og driftsbygninger i 1 etage med en maksimal spændvidde på 40 meter, eksklusiv avls- og driftsbygninger, hvor der ved svigt vil være stor fare for tab af dyreliv, svarende til bygninger, der vil blive placeret i høj konsekvensklasse (CC3), hvis de var beregnet til ophold for mennesker.
 • Industri- og lagerbygninger i 1 etage med en maksimal spændvidde på 40 meter.

Nærmere præcisering af indplacering i konstruktionsklasser fremgår af efterfølgende afsnit og bygningsreglementet §489.