Søg om byggetilladelse

Hvis du skal bygge nyt, bygge om eller bygge til, kan du finde oplysninger om, hvad du skal sende ind her.

Brandmæssige forhold

Alt byggeri skal som udgangspunkt indplaceres i en brandklasse. Det gælder, uanset om du bygger helt nyt eller om du laver en om- eller tilbygning, dog gælder der særlige regler for helt små, simple bygninger.

Brandklasser siger noget om den brandrisiko, der er forbundet med dit byggeri. Jo større risiko, des højere brandklasse.

Hvis du ikke har et godt kendskab til brandforhold, kan det være en god ide at finde en rådgiver, som kan hjælpe dig.

Læs mere om, hvordan du indplacerer dit byggeri i den rigtige brandklasse.

Statiske forhold

Alt byggeri skal som udgangspunkt indplaceres i en konstruktionsklasse. Det gælder uanset, om du bygger helt nyt, eller laver en om- eller tilbygning. Der gælder dog særlige regler for helt små, simple bygninger.

Byggeriets konstruktionsklasse siger noget om den risiko, der er forbundet med problemer i byggeriets konstruktioner. Jo større risiko, des højere konstruktionsklasse.

Hvis du ikke har et godt kendskab til konstruktioner, kan det være en god ide at finde en rådgiver, som kan hjælpe dig.

Læs mere om, hvordan du indplacerer dit byggeri i en konstruktionsklasse.

Erklæring om tekniske forhold

Erklæring om tekniske forhold

Fuldmagt

Du skal sende en fuldmagt med fra ejeren af byggeriet, hvis du som ansøger ikke selv er ejer.

En fuldmagt kan laves på to måder

 • Som et indscannet dokument, hvor ejer skriver under på, at ansøger kan føre byggesagen på hans vegne
 • Ved at benytte den digitale funktion i Byg og Miljø

Beskrivelse

Beskriv kort byggeriet og hvilke materialer det er bygget af.

Beskriv også hvis der er specielle forhold i byggesagen. Den kan være, hvis der skal søges dispensation, hvis der bygges i en landzone eller lignende.

Situationsplan

Situationsplanen er en oversigt over din grund. Tegningen skal vise:

 • Placering af tilbygningen og eksisterende bygninger på grunden
 • Afstand fra bygninger til skel
 • Afstand til eventuelle andre bygninger på grunden
 • Angivelse af retning Nord

Se et eksempel på en situationsplan

Facadetegning

Facadetegningen er en tegning over alle bygningernes facader med højdemål.

Tegningen skal vise:

 • Højde på facade
 • Husets totalhøjde
 • Længder og bredder på bygningen
 • Antal kvadratmeter (udvendige mål)
 • Facadens orientering (nord, syd, øst og vest)
 • Materialevalg på tilbygningens ydervægge og tag.

Se et eksempel på en facadetegning

Plantegning

Plantegningen viser bygningernes rumdeling.

Tegningen skal vise:

 • Bygningernes indretning, herunder flugtveje, døre, vinduer, porte, åbninger, inventar, brandadskillelser, slukningsudstyr.
 • Udvendige længde og breddemål på bygningen.
 • Angivelse af hvad rummene bruges til.

Se er eksempel på en plantegning

Byggeskadeforsikring

Hvis du ønsker at søge om tilladelse til at opføre en ny bolig, skal du sende en kopi af tilbud på byggeskadeforsikring.

Ved færdigmelding af byggeriet skal du sende dokumentation på, at byggeskadeforsikringen er tegnet og betalt - altså kvittering på betaling og selve policen.

Hvis du bygger en bolig, som du selv skal bo i, og du selv står som ansvarlig for at gennemføre byggeriet, kan du via Byg og Miljø ansøge om fritagelse for byggeskadeforsikring.

Hvis byggesagen er en om- eller en tilbygning, skal du ikke lave en byggeskadeforsikring. Heller ikke hvis du bygger fritidshus eller sommerhus.

Afløbsforhold

Hvis du laver ændringer i kloakeringen - herunder ny tilslutning til kloak eller afledning af regn- og overfladevand osv. - er det en god idé at sende en kloaktegning til kommunen, når arbejdet færdigmeldes. Dette er oftest ikke et krav, men hvis tegningen ligger i kommunens byggesagsarkiv, vil den kunne ses af fremtidige ejere eller andre, der skal finde ledninger og brønde.

Tegningen skal vise både kloak- og regnvandsafledning.

Se er eksempel på en plantegning

Befæstede arealer

Tekst

Specielt ved indvendig ombygning

Hvis du skal bygge om indvendigt i et enfamiliehus, sommerhus eller rækkehus, kræver det ikke byggetilladelse.

Du skal heller ikke melde kommunen, at du laver om. Det samme gælder, hvis du skal renovere køkken og bad eller udskifte vinduer med mere.

Udvidelse af beboelsesarealet

Du skal kun søge byggetilladelse, hvis du udvider beboelsesarealet ved en ombygning. Det vil sige, hvis du inddrager hidtil uudnyttede arealer til beboelse.

Det kan for eksempel være, at du indretter bolig i stalde, udhuse, tagetage eller andre dele af bygningen, der ikke tidligere har været anvendt til bolig.

Flere rum

Du skal melde det til Herning Kommunes, Byggesag, hvis der sker ændringer af antal rum eller andre oplysninger, der er omfattet af BBR-oplysningsskemaet.
Se eventuelt dine oplysninger hos www.ois.dk

Specielt for byggeri på landet

Hvis du skal bygge på landet, kan det være, at du skal have en landzonetilladelse. 

Det kommer an på, hvad dit projekt indeholder. Kommunen undersøger, om der kræves en landzonetilladelse, når du sender din ansøgning om byggetilladelse ind.

Hvad er en landzonetilladelse?

Hvis du skal bygge uden for byzone, gælder landzonebestemmelserne i planloven. 

Planloven skal sikre, at der ikke sker ukontroleret bebyggelse i det åbne land. Derfor vil der i mange byggesager være krav om en landzonetilladelse.

Tilladelsen indebærer en nabohøring og eventuelt andre, der er berørte af sagen. Kommunen behandler herefter sagen.

Da de lovbestemte hørings- og klagefrister skal overholdes, vil sagsbehandlingstiden ligge på mindst 8 uger.

Dispensation

Dispensation

Har du fået svar på dine spørgsmål?

Hvis ikke du har fået svar på din spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Drejer din henvendelse sig om et specifikt projekt, kan du sende en planmæssig forespørgsel på bygogmiljoe.dk

Hvis det er mere generelle spørgsmål, kan du sende en mail til byggesag@herning.dk eller ringe på tlf. 96288015.