Brandmæssige forhold

Når du skal bygge nyt eller bygge om, er det vigtigt at have styr på de brandmæssige forhold. Du skal derfor altid lave en beskrivelse af, hvordan du har tænkt dig at overholde reglerne.

Indsatstaktisk traditionelt byggeri (ITT-erklæring)

Bygningsreglementets §10, siger at en ansøgning om byggetilladelse skal indeholde oplysninger om og dokumentation for, at byggeriet er indsatstaktisk traditionelt.

Dokumentationen skal vise, at byggeriet følger Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand, kapitel 5, Redningsberedskabets indsatsmulighed.

Dokumentationen kan f.eks. udgøres af en kombination af beskrivelser og tegninger, hvor der kan henvises til allerede evt. udførte brandplaner og eller situationsplan.

Dokumentationen skal beskrive:

  • Adgangs- og tilkørselsveje samt brandredningsarealer, herunder afstandskrav mellem befæstet areal, døre, trapper, stigrør, centraludstyr og krav til brandredningsarealer for redning ved brug af redningsåbninger, tilkørselsveje, vendepladser, svingarealer, spærringer og porte etc.
  • Adgang til bygningen, herunder adgang til tagflader samt placering af nøgleboks og blitz.
  • Indsats i bygningen, herunder primære adgangsveje og indtrængningsveje via trapper samt redning og afsøgning.
  • Adgang til og betjening af brandtekniske installationer.
  • Markering/skiltning.
  • Røgudluftning af redningsberedskabets primære indsatsveje.
  • Røgudluftning af bygningen, herunder termisk og mekanisk røgudluftning.
  • Specielt for industri- og lagerbygninger: Hvis dit byggeri er omfattet af ILK5 og er større end 600 m² skal det beskrives, hvordan det påvirker indsatsen ved en brand.

Ikke alle punkter er relevante ved alt byggeri, men det vil altid være relevant at beskrive adgangsvejene til bygningen samt afstanden mellem det befæstede areal og adgangsdøre til bygningen.

Du kan se et eksempel på en ITT-erklæring i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 29 - Dokumentation af brandforhold, appendiks II.

Afhængigt af byggeriets stadie kan dele af dokumentationen bestå i en erklæring af, at byggeriet i sin helhed, når det er færdigt, vil opfylde alle forhold beskrevet i vejledningen. Forhold, som allerede er afklaret skal beskrives, f.eks. adgangsveje.

Ikke indsatstaktisk traditionelt byggeri

Hvis byggeriet ikke er indsatstaktisk traditionelt, vil dokumentationen kunne udformes, så den beskriver på hvilke punkter, der afviges, og hvordan der evt. kompenseres for disse afvigelser.

Er byggeriet ikke indsatstaktisk traditionelt, skal byggeriets indsatstaktiske løsninger godkendes af kommunen, inden der kan meddeles byggetilladelse. Dette kan både være tilfældet ved nybyggeri og ved væsentlige ændringer i eksisterende byggeri, som ikke er indrettet efter de gældende principper.

I disse tilfælde opfordrer vi især til forhåndsdialog om projektet.