Brandmæssige forhold

Når du skal bygge nyt eller bygge om, er det vigtigt at have styr på de brandmæssige forhold. Du skal derfor altid lave en beskrivelse af, hvordan du har tænkt dig at overholde reglerne.

Eksempler på indplacering i brandklasse

Her er nogle typiske eksempler på indplacering i en brandklasse - bemærk, dog at eksemplerne er vejledende og at der altid skal laves en konkret vurdering af indplaceringen. Vurderingen skal fremgå af dokumentationen for brandforhold, som skal sendes ind til kommunen sammen med ansøgningen.

Brandklasse 1 (BK1) - eksempler:

 • Sekundær bebyggelse (f.eks. udhuse, garager, carporte, overdækkede terrasser), hvor arealet samlet på ejendommen er over 50 m²
 • Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse og sommerhuse med højst to etager over terræn, højst én etage under terræn og et samlet etageareal på højst 600 m²
 • Fritliggende bygninger i én etage, som er under 150 m² til højst 50 personer. Bygningen skal være beregnet til dagophold og personerne skal selv kunne komme i sikkerhed. Derudover skal alle opholdsrum have dør direkte til terræn i det fri
 • Industri- og lagerbygninger i anvendelseskategori 1, hvor brandbelastningen i bygningsafsnittet ikke overstiger 1.600 MJ/m², svarende til industri- og lagerklasse 1-3, hvor industri- og lagerklassen er bestemt, som det fremgår af de relevante præ-accepterede løsninger for industri- og lagerbygninger
 • Avls- og driftsbygninger i anvendelseskategori 1
 • Kontorbygninger i anvendelseskategori 1
 • Andre formål omfattet af anvendelseskategori 1 og 4

Bemærk: I brandklasse 1 kan man ikke fravige de præ-accepterede løsninger.

Det betyder, at hvis du ikke kan overholde alle bestemmelserne, så vil dit byggeri skulle placeres i en højere brandklasse.

Brandklasse 2 (BK2) - eksempler:

 • Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse og sommerhuse med mere end to etager over terræn eller et samlet etageareal, der er større end 600 m²
 • Industri- og lagerbygninger samt avls- og driftsbygninger i 1 etage i anvendelseskategori 1, der højst er 45 m over terræn og, som højst har én etage under terræn, og hvor brandbelastningen i bygningsafsnittet ikke overstiger 1.600 MJ/m² (svarende til industri- og lagerklasse 1 - 3)
 • Industri- og lagerbygninger i anvendelseskategori 1 med højst én etage over terræn og én etage under terræn, og hvor brandbelastningen i bygningsafsnittet er større end 1.600 MJ/m² (svarende til industri- og lagerklasse 4 og 5)
 • Kontorbygninger i anvendelseskategori 1 med gulv i øverste etage, der højst er 45 m over terræn, og der højst er én etage under terræn.
 • Kontorbygninger i anvendelseskategori 1, hvor gulvet i øverste etage højst er 22 m over terræn, og der højst er én etage under terræn.
  Der kan til byggeriet være tilknyttet bygningsafsnit i anvendelseskategori 3 såsom mødelokaler, kantine mm., hvis fælles flugtveje, der betjener bygningsafsnit i anvendelseskategori 3, ikke er indrettet til mere end 150 personer.
 • Skoler, skolefritidsordninger og tilsvarende byggeri i anvendelseskategori 2, hvor gulvet i øverste etage højst er 22 m over terræn, og der højst er én etage under terræn.
  Der kan til byggeriet være tilknyttet bygningsafsnit i anvendelseskategori 3, fx større undervisningsrum indrettet til mere end 50 personer, hvis fælles flugtveje for alle bygningsafsnit, der betjener bygningsafsnit i anvendelseskategori 3, ikke er indrettet til mere end 150 personer.
 • Forsamlingslokaler, butikker mm. i anvendelseskategori 3 med højst to etager over terræn og én etage under terræn, hvis bygningsafsnit med fælles flugtveje ikke er indrettet til mere end 1.000 personer.
 • Etageboligbyggeri i anvendelseskategori 4, hvor gulvet i øverste etage højst er 45 m over terræn, og der højst er én etage under terræn.
 • Hoteller og kollegier i anvendelseskategori 5, hvor gulvet i øverste etage højst er 22 m over terræn, og der højst er én etage under terræn.
 • Vuggestuer og børnehaver, hvor bygningsafsnittet er i anvendelseskategori 6, og bygningen har højst to etager over terræn og én etage under terræn.
 • Plejeboliger og boliger for personer med funktionsnedsættelser som eksempelvis fysiske og kognitive funktionsnedsættelser, der gør, at personerne ikke selv kan bringe sig i sikkerhed på terræn i det fri, hvor bygningsafsnittet er i anvendelseskategori 6, og bygningen har højst to etager over terræn og én etage under terræn.
 • Hospitaler og plejeinstitutioner i anvendelseskategori 6 med højst to etager over terræn og én etage under terræn.
 • Garageanlæg i anvendelseskategori 3 hvor gulvet i øverste etage højst er 22 m over terræn, og der højst er én etage under terræn, hvis fælles flugtveje, der betjener bygningsafsnit i anvendelseskategori 3, ikke er indrettet til mere end 150 personer.
 • Garageanlæg i anvendelseskategori 3 med højst to etager over terræn og én etage under terræn, hvis bygningsafsnit i anvendelseskategori 3 med fælles flugtveje ikke er indrettet til mere end 1.000 personer.

I brandklasse 2 kan der ske mindre afvigelser fra de præ-accepterede løsninger.

Det kræver dog at der er lavet en konkret vurdering af afvigelsen og konsekvenserne af den. Vurderingen skal indsendes sammen med ansøgningen og skal indgå i den samlede vurdering af brandklassen for byggeriet.

Det er vigtigt at understrege, at afvigelsen ikke må påvirke sikkerhedsniveauet i bygningen.

Du kan læse mere om muligheden for mindre afvigelser i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand, afsnit 1.6.3.

Brandklasse 3 (BK3) - eksempler:

Brandklasse 3 omfatter de samme byggerier som brandklasse 2. Her kan du dog lave større afvigelser fra de præ-accepterede løsninger ud fra en komparativ analyse eller brandteknisk dimensionering.

Afvigelserne må ikke påvirke sikkerhedsniveauet i bygningen og skal altid dokumenteres ved en analyse eller en beregning.

Byggeri i brandklasse 3 kan derfor være utraditionelt eller komplekst byggeri, f.eks.

 • Bygninger, hvor flugtvejene er længere end angivet for de præ-accepterede løsninger i bilag 1 - 10 i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand, og der kan være installeret andre brandtekniske installationer.
  Dette kan være baseret på en komparativ analyse, hvor det fx eftervises, at personer mindst har samme tid til at forlade den bygning, hvor der er længere flugtveje i forhold til et tilsvarende byggeri udført som angivet i de præ-accepterede løsninger.
  Der kan også være tale om, at flugtvejene er dimensioneret på baggrund af en brandteknisk dimensionering, der viser, at personer ikke udsættes for kritiske forhold under evakuering og redning.
  Endeligt kan der være tale om en vurdering af, at løsningen er tilstrækkelig, hvis afvigelsen i forhold til de præ-accepterede løsninger er lille, jf. beskrivelsen af afvigelser i vejledningen.
 • Bygninger, hvor de brandmæssige adskillelser har en anden brandmodstandsevne end angivet i vejledningen.
 • Bygninger, der indeholder et atrium, hvor flugtvejene udformes på baggrund af en brandteknisk dimensionering.
 • To bygninger, hvor den indbyrdes afstand bestemmes på baggrund af en brandteknisk dimensionering, der viser, at der ikke sker brandspredning mellem bygningerne.
 • En brandmæssig enhed, hvor brandpåvirkningen af de bærende konstruktioner bestemmes som en parametrisk brandpåvirkning, som angivet i DS/EN 1991-1-2 Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner - Del 1-2: Generelle laster - Brandlast og DS/EN 1991-1-2 DK NA Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker - Del 1-2: Generelle laster - Brandlaster.

Bruges der andre metoder til dokumentation af brandforhold end de præ-accepterede løsninger, komparative analyser og brandteknisk dimensionering, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand, vil byggeriet skulle indplaceres i brandklasse 4, uanset om byggeriet er indplaceret i risikoklasse 1 - 3.

Brandklasse 4 (BK4) - eksempler:

 • Byggeri i anvendelseskategori 1 og 4, hvor gulvet i øverste etage er mere end 45 m over terræn.
 • Industri- og lagerbygninger med mere end én etage over terræn, og hvor brandbelastningen er større end 1.600 MJ/m².
 • Byggeri i anvendelseskategori 2, 3 og 5, hvor gulvet i øverste etage er mere end 22 m over terræn.
 • Byggeri i anvendelseskategori 3, hvor flugtvejene fra bygningsafsnittet er indrettet til mere end 1.000 personer. Flere bygningsafsnit med fælles flugtveje anses som værende ét bygningsafsnit.
 • Byggeri i anvendelseskategori 6 med mere end to etager over terræn.
 • Byggeri med mere end én etage under terræn.
 • Byggeri, hvor der er foretaget brandteknisk dimensionering, og der er anvendt andre beregningsforudsætninger eller acceptkriterier end angivet i denne vejledning. Det kan fx være andre designbrande, reaktions- og beslutningstider, ganghastigheder mv.
 • Byggeri, hvor der anvendes kvantitative risikoanalyser og dertil hørende acceptkriterier.
 • Byggeri, hvor der anvendes flugtveje, der er udformet på baggrund af evakueringsforsøg.