Brandmæssige forhold

Når du skal bygge nyt eller bygge om, er det vigtigt at have styr på de brandmæssige forhold. Du skal derfor altid lave en beskrivelse af, hvordan du har tænkt dig at overholde reglerne.

Hvordan indplaceres et byggeri i brandklasse?

At indplacere et byggeri i en brandklasse kan være en kompliceret ting og i mange tilfælde kan det være nødvendigt at kontakte en rådgiver, som kan hjælpe med det.

Bygningsreglementet indeholder bestemmelser for, hvordan man indplacerer et byggeri i brandklasse.

Indplacering i anvendelseskategori

Byggeriet skal først placeres i en anvendelseskategori. Anvendelseskategorien bestemmes ud fra følgende:

  • om bygningen er indrettet med sovepladser
  • om personer i bygningsafsnittet har kendskab til flugtveje
  • om personerne i bygningen selv har mulighed for at bringe sig i sikkerhed
  • det maksimale antal personer, som det enkelte rum er indrettet til

Indplaceringen kan ske ud fra BR18, §85 og bilag 1.

Indplacering i brandklasse
Anvendelseskategori 1 2 3 4 5 6
Bygningsafsnittet er indrettet med sovepladser Nej Nej Nej Ja Ja Ja/Nej
Personer i bygningsafsnittet har kendskab til flugtveje Ja Nej Nej Ja Nej Nej
Personers mulighed for ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed Ja Ja Ja Ja Ja Nej
Maksimalt antal personer, som rummet er indrettet til Ingen begrænsning Højst 50 Ingen begrænsning Ingen begrænsning Ingen begrænsning Ingen begrænsning

Du kan finde flere oplysninger om indplacering i anvendelseskategori i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.

Indplacering i risikoklasse

Byggeriets risikoklasse er en vurdering af byggeriets risikoforhold og kompleksitet.

For at fastsætte risikoklassen skal du kende

  • Bygningens anvendelseskategori.
  • Byggeriets kompleksitet, herunder brandbelastning, bygnings højde og antal personer.
  • Risikoforhold ved evakuering og redning i forhold til bygningens kompleksitet.

Risikoklasserne baseres på, hvor komplekst det er for personer at komme ud af en bygning. Den baseres også på brandbelastningen, hvor det er relevant, fordi en særlig stor brandbelastning kan give anledning til et meget langvarigt brandforløb.

Fastlæggelsen af risikoklassen skal ske ud fra BR18, §86 og bilag 1.

Risikoklasse
Risikoklasse Anvendelseskategori Bygningens udformning, samlet antal personer i bygningsafsnit med fælles flugtveje samt brandbelastning
1 1

Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn

og

Brandbelastningen i bygningsafsnittet må ikke overstige 1.600 MJ/m2 gulvareal

1 4

Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn

eller

Fritliggende og sammenbyggede enfamilieshuse og sommerhuse med højst 2 etager over terræn og højst 1 etage under terræn

2 1

Bygninger med gulv i øverste etage højst 9,6 m over terræn og højst 1 etage under terræn

eller

Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn, hvor brandbelastningen i bygningsafsnittet kan være større end 1.600 MJ/m2 gulvareal

2 4 Bygninger med gulv i øverste etage højst 9,6 m over terræn og højst 1 etage under terræn
2 2,5,6 Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn
2 3

Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn

og

Antallet af personer i bygningsafsnit med fælles flugtveje må højst være 1000

3 1 og 5 Bygninger med gulv i øverste etage mellem 9,6 m og 45 m over terræn og højst 1 etage under terræn
3 2 og 5 Bygninger med gulv i øverste etage er højst 22 m over terræn og højst 1 etage under terræn
3 3

Bygninger med gulv i øverste etage højst 22 m over terræn, højst 1 etage under terræn, og højst 150 personer i bygningsafsnittet

eller

Bygninger med højst 2 etager over terræn og højst 1 etage under terræn, og højst 1000 personer i bygningsafsnittet

3 6 Bygninger med højst 2 etager over terræn og højst 1 etage under terræn
4 1 til 6 Bygninger, der ikke er omfattet af risikoklasse 1 - 3

Læs mere om indplacering i risikoklasser i Bygningsreglementets kapitel 5.

Valg af dokumentationsform

Brandsikkerheden for byggeriet skal dokumenteres. Det kan gøres ved at vælge en løsning, som på forhånd er godkendt - det kaldes 'De præ-accepterede løsninger'

Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 indeholder en række bilag, som hver beskriver brandsikkerheden for en bygningstype. Hvis man bygger ud fra disse løsninger, har man på forhånd sikret sig at løsningerne giver en god sikkerhed i bygningen.

Det kan også være at den bygning, som man ønsker at lave, ikke helt passer ind i de præ-accepterede løsninger. Det betyder, at der skal laves en analyse af brandsikkerheden.

Det kan gøres ved at sammenligne med de præ-accepterede løsninger og beskrive, hvordan brandsikkerheden opretholdes, selvom der afviges fra de forhåndsgodkendte løsninger - det kaldes en komparativ analyse.

Brandsikkerheden kan også dokumenteres ved hjælp af beregninger, simuleringer eller ved at lave brandprøvning.

Indplacering i brandklasse

Når du har styr på både risikoklassen og måden du vil dokumentere dit byggeri, kan du indplacere byggeriet i en brandklasse.

Indplaceringen i en brandklasse sker ud fra Bygningsreglementets kapitel 27.

De overordnede retningslinjer for omplacering i brandklasse.
Risikoklasse Præ-accepterede løsninger Komparativ analyse Brandteknisk dimensionering Brandklasse
1 x     1 (Brandklasse 1 er begrænset til byggeri, der har et etageareal på højst 600 m². Der må ligeledes kun anvendes simple brandtekniske installationer, fx røgalarmanlæg simpelt håndslukningsudstyr som håndildslukkere og lignende.)
2 x     2
3 x     2
1-3 x x x (Den brandtekniske dokumentation må alene omfatte brandteknisk dimensionering, som anført i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.) 3
1-4 x x x 4 (Benyttes brandprøvning, der ikke vedrører brandteknisk klassifikation af byggevarer, ved dokumentationen af brandforholdene, indplaceres byggeriet i brandklasse 4.)