Skilte, flagstænger med mere

Opsætning af fritstående skilte, facadeskilte og andet facadeudstyr kræver en byggetilladelse. Læs mere her på siden.

Et skilt kræver som udgangspunkt altid en byggetilladelse at opsætte - hvad end der er tale om et facadeskilt eller en fritstående skiltepylon.

I nogle tilfælde vil det også kræve byggetilladelse at opsætte en flagstang.

Det skyldes blandt andet, at der kan være forskellige konstruktive og trafiksikkerhedsmæssige krav til skiltets omfang og placering, ligesom skiltning kan være reguleret i en lokalplan, der formulerer en bestemt vision for området.

Du skal bruge den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø, når du skal søge om en bygge- eller miljøtilladelse.

På www.bygogmiljoe.dk logger du ind med dit NemID og opretter en ansøgning på baggrund af den relevante ansøgningstype og den vedrørende ejendom.

Når du har indtastet adressen, vil du kunne se, hvilke regler der umiddelbart gælder for matriklen, eksempelvis om den er omfattet af en lokalplan, om der findes beskyttet natur herpå eller om der er mistanke om forurenet jord på grunden.
Herfra kan du klikke på "Start dit projekt", hvorefter du bliver guidet videre til ansøgningsskemaet, som indeholder en række felter, du skal udfylde for at belyse dit projekt.

Når ansøgningen er udfyldt, skal du klikke på "Indsend", hvorefter ansøgningen automatisk sendes til den rette myndighed - husk at sikre dig, at du har modtaget en kvittering for din indsendelse.

Når du er logget ind på siden, vil du løbende kunne følge med i, hvor langt behandlingen af din sag er, ligesom det også er igennem Byg og Miljø, at du vil modtage henvendelser om og afgørelse i din sag. Afhængigt af, hvad du vælger ved ansøgning, vil du modtage en besked på e-mail eller sms, når der er sket noget nyt i din sag.

Læs mere om, hvad en ansøgning skal indeholde, for at kommunen kan behandle den.


Som et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at sikre at Herning Kommune tager sig bedst muligt ud til glæde for både borgere og besøgende, har kommunen udarbejdet skiltevejledningen "Byens Ansigt".

"Byens Ansigt" formulerer en række retningslinjer for skilte og andet facadeudstyr og er udarbejdet med henblik på at sikre, at skiltningen i kommunen er tilpasset karakteren i de enkelte områder. Derudover har vejledningen til formål at sikre, at ansøgere og bygherrer oplever, at der er klare retningslinjer for, hvilke skilte der kan opsættes inden for de forskellige områder i Herning Kommune.

Skiltevejledningen bruges aktivt i kommunens sagsbehandling og vurdering af det enkelte skilt og er altså udarbejdet således, at der som udgangspunkt kan forventes tilladelse til skiltning, der er i overensstemmelse med retningslinjerne. Da retningslinjerne imidlertid er vejledende, og der skal ske en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, kan der dog være situationer, hvor der stilles skærpede krav - og omvendt, hvor det er mere lempeligt. Hvis en lokalplan stiller specifikke krav til skiltning i et område, vil disse ligeledes altid gå forud for principperne i vejledningen.

Læs mere om Byens Ansigt.


En lokalplan kan stille specifikke krav til omfang, placering og udformning af netop det, du vil søge byggetilladelse til. Derfor er det altid en god ide at undersøge, om der findes en lokalplan for det vedrørende område, og om den i så fald indeholder bestemmelser, der kan påvirke eller forhindre dit projekt.

Se kommunens gældende lokalplaner.


Der findes mange forskellige skilte på vejarealer, men som udgangspunkt er det kun færdselstavler og vejvisningsskilte, som er nødvendige af hensyn til trafiksikkerhed og trafikafviklingen, der vil blive sat op på og langs vejene.


I det åbne land gælder nogle specifikke regler for skiltning.

Læs naturbeskyttelseslovens §21.

Overordnet beskriver loven et forbud mod skiltning, som opsættes i reklame- og propagandaøjemed. Forbuddet kommer af ønsket om at sikre de landskabelige værdier ved at friholde det åbne land for skæmmende elementer, herunder reklameskilte med videre.

Der findes dog visse undtagelser til forbuddet, eksempelvis for mindre oplysningsskilte i tilknytning til virksomheder eller idrætsanlæg i det åbne land eller for lokale arrangementer.

Det er værd at bemærke, at forbuddet kun gælder i det åbne land, og at dette begreb ikke knytter sig til specifikke zoneinddelinger. Det er altså uden betydning, om området er byzone, sommerhusområde eller landzone. Det afgørende er, hvordan området opleves, altså om det opleves som en del af et byområde (by eller bymæssig bebyggelse) eller som en del af det åbne land (marker, skove, naturområder mv.). Dette vil bero på en konkret vurdering.

Skilte i det åbne land, som er i overensstemmelse med naturbeskyttelsesloven, kræver fortsat byggetilladelse. Denne søges via Byg og Miljø. 

Læs mere om, hvad en ansøgning skal indeholde, for at kommunen kan behandle den.


Det kræver som udgangspunkt altid en byggetilladelse at opsætte et skilt. Der findes dog visse typer midlertidig skiltning, som ikke umiddelbart kræver byggetilladelse. Her tænkes eksempelvis på:

  • Almindelige mæglerskilte for fast ejendom (salgs- og udlejningsskilte)
  • Byggepladsskilte (som har en maksimal overflade 12 m2 og som udelukkende indeholder information om byggeriets art og de virksomheder, der arbejder på pladsen)
  • Plakater, der opsættes i forbindelse med folketingsvalg, valg til kommunale eller andre offentlige råd eller folkeafstemninger

Derudover vil eksempelvis almindelige husnummerskilte og nabohjælpskilte heller ikke kræve byggetilladelse.

Det forudsættes dog, at skiltene holdes på egen grund, ikke er skæmmende eller til gene for omgivelserne, ikke er til fare for blandt andet trafik- og brandsikkerhed og kan modstå de normalt forekommende statiske og dynamiske påvirkninger.

Det skal desuden bemærkes, at selvom skiltet ikke kræver byggetilladelse, så kan der være krav om indhentelse af andre tilladelser (eksempelvis fra vejmyndigheden eller politiet), ligesom du bør være opmærksom på, om skiltet eksempelvis er i strid med eventuelle tinglyste servitutter på ejendommen eller eventuel lokalplan.

Herning Kommune kan til enhver tid kræve et skilt fjernet, hvis det vurderes nødvendigt.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit skilt kræver byggetilladelse eller kan undtages, er du altid velkommen til at kontakte byggeri-teamet for en umiddelbar vurdering.


På samme måde som at der skal ske færdigmelding af andre projekter, der er udstedt en byggetilladelse til, når projektet er færdigbygget, skal skilteprojekter færdigmeldes, når montagen er udført. Færdigmeldingen sker via sagen i Byg og Miljø, hvor du kan vedhæfte og indsende alt relevant materiale.

Du skal blandt andet indsende dokumentation for, hvordan bygningsreglementets bestemmelser er overholdt i det udførte arbejde.

Overordnet foregår færdigmelding af en skiltesag altså efter samme principper som færdigmelding af eksempelvis et nyt enfamiliehus, men typen og mængden af den påkrævede dokumentation kan være anderledes.

Læs mere om færdigmelding af byggesager.


Der er i øjeblikket ekstraordinært mange ansøgninger om byggetilladelse og sagsbehandlingstiden for din byggesag kan derfor virke ekstra lang.

Enfamiliehuse

Har du søgt om en byggetilladelse i forbindelse med et enfamiliehus, kan du forvente, at vi starter behandlingen af din byggesag i løbet af 8-10 uger.

Etageboliger og erhvervsbyggeri

Drejer din ansøgning sig om etageboliger eller erhvervsbyggeri (uanset størrelse), så skal du forvente, at sagsbehandlingen opstartes 10-12 uger efter, at vi har modtaget alle de nødvendige oplysninger i sagen.

Hvis dit byggeri overholder alle regler og ikke kræver høring hos naboer eller andre myndigheder, kan du forvente en afgørelse forholdsvis hurtigt efter påbegyndelse af sagsbehandlingen.

Hvis det er nødvendigt, at få udtalelser fra andre myndigheder, kan der gå længere tid, før du får et svar. Det samme gælder, hvis sagen skal sendes i høring ved naboer eller andre parter i sagen. En høring tager typisk 2-3 uger.

Det kan også være, at din sag kræver en politisk behandling på et udvalgsmøde. Dette vil forlænge sagsbehandlingstiden afhængigt af de planlagte mødedatoer.

Landzonetilladelse

Hvis byggeriet kræver landzonetilladelse, skal du forvente en behandlingstid på mindst 2 måneder.


Helt kort fortalt betaler du for den tid, der bliver brugt på behandlingen af din byggetilladelse. Det koster 364 kroner i timen pr. 1. januar 2021.

Når du har fået din tilladelse, får du i første omgang en regning på et aconto beløb.

Efter din byggesag er afsluttet, gør vi op, hvor lang tid der er brugt på den, og dermed også hvad du skal betale. Vi trækker det beløb fra, du allerede har betalt aconto, og sender en regning på resten af beløbet.

Regning bliver sendt til hovedejeren af byggeriet, medmindre andet specifikt fremgår af ansøgningsmaterialet. Gebyr er ikke omfattet af momsloven.