For dig der skal søge

På denne side ligger information for dig, der skal bygge. Her kan du læse, om du skal bruge en byggetilladelse, og hvordan du søger.

Kræver dit projekt en byggetilladelse?

Som udgangspunkt skal du altid have en byggetilladelse, hvis du skal bygge nyt, bygge til eller bygge om, eller hvis du vil give en bygning en anden anvendelse end den oprindeligt godkendte.

Kravet gælder ikke kun for bygninger men for alle faste konstruktioner, der ikke fremgår af undtagelserne i bygningsreglementets § 4. Det vil sige, at eksempelvis opførelse af hævede terrasser, opsætning af skilte og opførelse af visse typer hegnsmure også kræver en byggetilladelse.

Se undtagelserne i bygningsreglementets § 4.

Der findes dog en række byggearbejder, som skal overholde bygningsreglementets krav, men som kan udføres uden ansøgning om byggetilladelse. Disse undtagelser fremgår af bygningsreglementets § 5, og dækker blandt andet over følgende:

  • Opførelse af og tilbygninger til garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse, samt udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende, når der maksimalt findes bygninger af denne type på ejendommen med et samlet areal på højst 50 m².
  • Ombygninger og forandringer af enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse, hvor ombygningen eller forandringen ikke medfører en væsentlig anvendelsesændring eller en udvidelse af etagearealet.
  • Ombygninger og andre forandringer i andet eksisterende byggeri, som ikke ændrer eller påvirker de bærende konstruktioner, forudsætningerne for bygningens brandstrategi samt bygningens fælles installationer, og som ikke medfører en væsentlig anvendelsesændring eller en udvidelse af etagearealet. For etagebyggeri er det alene ombygninger og forandringer inden for den enkelte enhed, der er omfattet af bestemmelsen. Du kan læse mere om ombygninger og anvendelsesændringer i næste punkt på denne side.
  • Opførelse af og om- og tilbygninger til kolonihavehuse, der er tilladt, og hvis størrelse og placering er fastlagt i en lokalplan, byplanvedtægt eller tinglyst deklaration godkendt af en offentlig myndighed.

Det er vigtigt at understrege, at ovenstående byggearbejder fortsat er omfattet af bygningsreglementets krav.

Det vil sige, at hvis et byggearbejde kan opføres uden byggetilladelse, så er det ejers ansvar at sikre, at byggeriet ikke er i strid med kravene til eksempelvis højde, facadelængde eller placering af bebyggelse, samt at den tilladte bebyggelsesprocent på ejendommen fortsat kan overholdes.

Det er ligeledes vigtigt at pointere, at der også kan gælde en lokalplan eller en tinglyst servitut, som stiller specifikke krav til netop bygningers placering, størrelse og anvendte materialer, og at disse fortsat skal overholdes, selvom bygningen ikke kræver byggetilladelse.

Er en ejendom omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt, skal du være opmærksom på, at bebyggelsesprocenten udregnes efter de beregningsregler, der var gældende på tidspunktet for lokalplanens vedtagelse.

Resulterer dit byggearbejde i en overskridelse af byggeretten eller en servitut, eller kræver det en dispensation fra en lokalplan, kræver det også automatisk en byggetilladelse.

Læs om, hvad en ansøgning skal indeholde, og hvordan du søger.

Opfører du et byggeri på din ejendom uden forudgående byggetilladelse, er det vigtigt, at du selv indberetter bygningen til BBR.

Indberet bygningen via BBR.

Du kan også sende en mail direkte til ejendomsdata-teamet via bbr@herning.dk.

Særligt for ombygninger og ændring i anvendelse

Som udgangspunkt kræver det altid en byggetilladelse, hvis man ønsker at give en bygning en anden anvendelse end den oprindeligt godkendte. Dette gælder også, selvom ændringen måske ikke i sig selv medfører noget egentligt byggearbejde.

Det skyldes, at en ændret anvendelse kan udløse nye krav til bygningen, eksempelvis med hensyn til energiforbrug og isolering, brandforhold, adgangsforhold, parkeringspladser eller opholdsarealer. Der kan også være bestemmelser i en lokalplan, kommuneplan, byplansvedtægt eller en servitut, som regulerer anvendelsen af ejendommen.

Visse typer ombygninger eller anvendelsesændringer kan dog udføres, uden krav om byggetilladelse.

Man må ændre og ombygge enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse, så længe forandringen ikke medfører en væsentlig anvendelsesændring eller en udvidelse af bygningens etageareal.
For alle andre byggerier gælder foruden ovenstående krav om anvendelse og etageareal, at man kun må udføre arbejdet uden tilladelse, hvis det ikke påvirker eller ændrer de bærende konstruktioner, forudsætningerne for bygningens brandstrategi eller bygningens fælles installationer.

Når man taler om ændringer i de bærende konstruktioner, skal det forstås, at der sker en væsentlig ændring i bygningens statiske hovedsystem. Som eksempel vil det formodentligt være muligt at etablere en mindre vindues- eller døråbning i en bærende væg, uden at princippet for bygningens samlede lastnedførsel ændres. I sådan et tilfælde kan arbejdes udføres uden byggetilladelse, selvom ombygningen principielt sker i en bærende konstruktion.

På samme måde kan det måske virke harmløst at flytte en dør eller blænde et vindue i en ikke-bærende indervæg, men disse åbninger kan være afgørende for en bygnings brandstrategi. Eksempelvis kan det være en forudsætning for flugtvejsforholdene, at der er visuel kontakt mellem indeliggende rum gennem netop dét vindue, eller at døren har netop dén placering i relation til bygningens øvrige flugtveje og brandsektioner. Selv små ombygningsprojekter som disse eksempler kan altså udløse krav om en ny tilladelse.

Ved 'fælles installationer' forstås installationer (el, VVS etc.), som deles mellem flere enheder. Det vil sige, at man eksempelvis gerne må flytte en håndvask eller etablere en ny radiator i sin ejendom uden byggetilladelse, så længe at installationerne ikke går på tværs af andre enheder, som det tit ses i eksempelvis etageboliger. Hvis bygningens installationer er en del af et fælles system, vil det kræve en byggetilladelse at lave ændringer i dem - uanset ændringernes omfang.

Det er vigtigt at understrege, at selvom et ombygningsarbejde eller en anvendelsesændring kan udføres uden en byggetilladelse, så er bygningen fortsat omfattet af bygningsreglementets krav, og det er den til enhver tid værende ejers ansvar at sikre, at kravene er overholdt. Vær også opmærksom på, at eksempelvis en etageejendom kan have flere ejere, og at arbejdet kan kræve tilladelse fra samtlige af disse.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt et ombygningsarbejde eller en anvendelsesændring kræver tilladelse, kan du kontakte byggesagskontoret på telefon 96288015.

Byggeri af flere boliger, bygninger og nye udstykninger

Har du planer om at bygge flere boliger, større bygninger eller etablere nye udstykninger?

Så foreslår vi, at vi tidligt i processen holder et fælles koordineringsmøde med dig og eventuelt din rådgiver.

Her skaber vi sammen et overblik over projektet, så du hurtigst muligt kan komme i gang med byggeriet.

Find også en oversigt over, hvilket materiale/planer kommunen typisk brug for i behandlingen af din ansøgning, og hvilke garantier, du skal stille.

Læs om byggeri er flere boliger, bygninger og nye udstykninger.

Sådan søger du

Du skal bruge den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø, når du skal søge om en bygge- eller miljøtilladelse.

På www.bygogmiljoe.dk logger du ind med dit NemID og opretter en ansøgning på baggrund af den relevante ansøgningstype og den vedrørende ejendom.

Når du har indtastet adressen, vil du kunne se, hvilke regler der umiddelbart gælder for matriklen, eksempelvis om den er omfattet af en lokalplan, om der findes beskyttet natur herpå eller om der er mistanke om forurenet jord på grunden.
Herfra kan du klikke på "Start dit projekt", hvorefter du bliver guidet videre til ansøgningsskemaet, som indeholder en række felter, du skal udfylde for at belyse dit projekt.

Når ansøgningen er udfyldt, skal du klikke på "Indsend", hvorefter ansøgningen automatisk sendes til den rette myndighed - husk at sikre dig, at du har modtaget en kvittering for din indsendelse.

Når du er logget ind på siden, vil du løbende kunne følge med i, hvor langt behandlingen af din sag er, ligesom det også er igennem Byg og Miljø, at du vil modtage henvendelser om og afgørelse i din sag. Afhængigt af, hvad du vælger ved ansøgning, vil du modtage en besked på e-mail eller sms, når der er sket noget nyt i din sag.

Læs mere om, hvad en ansøgning skal indeholde, for at kommunen kan behandle den.

Find lokalplanen for dit område

En lokalplan kan stille specifikke krav til omfang, placering og udformning af netop det, du vil søge byggetilladelse til. Derfor er det altid en god ide at undersøge, om der findes en lokalplan for det vedrørende område, og om den i så fald indeholder bestemmelser, der kan påvirke eller forhindre dit projekt.

Se kommunens gældende lokalplaner.

Byggeri på landet

Hvis du skal bygge på landet, kan det være, at du skal have en landzonetilladelse. 

Det kommer an på, hvad dit projekt indeholder. Kommunen undersøger, om der kræves en landzonetilladelse, når du sender din ansøgning om byggetilladelse ind.

Hvad er en landzonetilladelse?

Hvis du skal bygge uden for byzone, gælder landzonebestemmelserne i planloven. 

Planloven skal sikre, at der ikke sker ukontroleret bebyggelse i det åbne land. Derfor vil der i mange byggesager være krav om en landzonetilladelse.

Tilladelsen indebærer en nabohøring og eventuelt andre, der er berørte af sagen. Kommunen behandler herefter sagen.

Da de lovbestemte hørings- og klagefrister skal overholdes, vil sagsbehandlingstiden ligge på mindst 8 uger.

Er du interesseret i decideret landsbrugsbyggeri, kan du læse mere her.

Nedrivning af bygninger

Du skal altid have tilladelse til at rive en bygning ned, ligesom du også skal anmelde, når nedrivningen er afsluttet.

Læs her, hvad du skal huske, og hvordan du sender det ind.

Garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse, samt udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende, der har en maksimal størrelse på 50 m2, og som er opført i tilknytning til enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse, kan dog nedrives uden tilladelse fra kommunen.

Her er det stadig vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på, at du har nedrevet en bygning, så denne slettes fra BBR-registret.

Indberet din nedrivning til BBR.

Du kan også sende en mail direkte til ejendomsdata-teamet via bbr@herning.dk.

Lovliggørelse af byggeri

Tekst. Lovliggørelse af byggeri

Opsætning af skilte, flagstænger med mere

Et skilt kræver som udgangspunkt altid en byggetilladelse at opsætte - hvad end der er tale om et facadeskilt eller en fritstående skiltepylon. I nogle tilfælde vil det også kræve byggetilladelse at opsætte en flagstang.

Det skyldes blandt andet, at der kan være forskellige konstruktive og trafiksikkerhedsmæssige krav til skiltnings omfang og placering, ligesom skiltning kan være reguleret i en lokalplan, der formulerer en bestemt vision for området.

Læs mere om skilte og om hvad en ansøgning skal indeholde her.

Sagsbehandlingstid

Der er i øjeblikket ekstraordinært mange ansøgninger om byggetilladelse og sagsbehandlingstiden for din byggesag kan derfor virke ekstra lang.

Enfamiliehuse

Har du søgt om en byggetilladelse i forbindelse med et enfamiliehus, kan du forvente, at vi starter behandlingen af din byggesag i løbet af 4-6 uger.

Etageboliger og erhvervsbyggeri

Drejer din ansøgning sig om etageboliger eller erhvervsbyggeri (uanset størrelse), så skal du forvente, at sagsbehandlingen opstartes 10-12 uger efter, at vi har modtaget alle de nødvendige oplysninger i sagen.

Hvis dit byggeri overholder alle regler og ikke kræver høring hos naboer eller andre myndigheder, kan du forvente en afgørelse forholdsvis hurtigt efter påbegyndelse af sagsbehandlingen.

Hvis det er nødvendigt, at få udtalelser fra andre myndigheder, kan der gå længere tid, før du får et svar. Det samme gælder, hvis sagen skal sendes i høring ved naboer eller andre parter i sagen. En høring tager typisk 2-3 uger.

Det kan også være, at din sag kræver en politisk behandling på et udvalgsmøde. Dette vil forlænge sagsbehandlingstiden afhængigt af de planlagte mødedatoer.

Landzonetilladelse

Hvis byggeriet kræver landzonetilladelse, skal du forvente en behandlingstid på mindst 2 måneder.

Hvad koster det?

Helt kort fortalt betaler du for den tid, der bliver brugt på behandlingen af din byggetilladelse. Det koster 364 kroner i timen pr. 1. januar 2021.

Når du har fået din tilladelse, får du i første omgang en regning på et aconto beløb.

Efter din byggesag er afsluttet, gør vi op, hvor lang tid der er brugt på den, og dermed også hvad du skal betale. Vi trækker det beløb fra, du allerede har betalt aconto, og sender en regning på resten af beløbet.

Regning bliver sendt til hovedejeren af byggeriet, medmindre andet specifikt fremgår af ansøgningsmaterialet. Gebyr er ikke omfattet af momsloven.

Har du fået svar på dine spørgsmål?

Hvis ikke du har fået svar på din spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Drejer din henvendelse sig om et specifikt projekt, kan du sende en planmæssig forespørgsel på bygogmiljoe.dk

Hvis det er mere generelle spørgsmål, kan du sende en mail til byggesag@herning.dk eller ringe på tlf. 96288015.