For dig der skal søge

På denne side ligger information for dig, der skal bygge. Her kan du læse, om du skal bruge en byggetilladelse, og hvordan du søger.

Kræver dit projekt en byggetilladelse?

Som udgangspunkt skal du altid have en byggetilladelse, hvis du skal bygge nyt, bygge til eller bygge om, eller hvis du vil give en bygning en anden anvendelse end den oprindeligt godkendte.

Kravet gælder ikke kun for bygninger men for alle faste konstruktioner, der ikke fremgår af undtagelserne i bygningsreglementets § 4. Det vil sige, at eksempelvis opførelse af hævede terrasser, opsætning af skilte og opførelse af visse typer hegnsmure også kræver en byggetilladelse.

Se undtagelserne i bygningsreglementets § 4.

Der findes dog en række byggearbejder, som skal overholde bygningsreglementets krav, men som kan udføres uden ansøgning om byggetilladelse. Disse undtagelser fremgår af bygningsreglementets § 5, og dækker blandt andet over følgende:

  • Opførelse af og tilbygninger til garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse, samt udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende, når der maksimalt findes bygninger af denne type på ejendommen med et samlet areal på højst 50 m².
  • Ombygninger og forandringer af enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse, hvor ombygningen eller forandringen ikke medfører en væsentlig anvendelsesændring eller en udvidelse af etagearealet.
  • Ombygninger og andre forandringer i andet eksisterende byggeri, som ikke ændrer eller påvirker de bærende konstruktioner, forudsætningerne for bygningens brandstrategi samt bygningens fælles installationer, og som ikke medfører en væsentlig anvendelsesændring eller en udvidelse af etagearealet. For etagebyggeri er det alene ombygninger og forandringer inden for den enkelte enhed, der er omfattet af bestemmelsen. Du kan læse mere om ombygninger og anvendelsesændringer i næste punkt på denne side.
  • Opførelse af og om- og tilbygninger til kolonihavehuse, der er tilladt, og hvis størrelse og placering er fastlagt i en lokalplan, byplanvedtægt eller tinglyst deklaration godkendt af en offentlig myndighed.

Det er vigtigt at understrege, at ovenstående byggearbejder fortsat er omfattet af bygningsreglementets krav.

Det vil sige, at hvis et byggearbejde kan opføres uden byggetilladelse, så er det ejers ansvar at sikre, at byggeriet ikke er i strid med kravene til eksempelvis højde, facadelængde eller placering af bebyggelse, samt at den tilladte bebyggelsesprocent på ejendommen fortsat kan overholdes.

Det er ligeledes vigtigt at pointere, at der også kan gælde en lokalplan eller en tinglyst servitut, som stiller specifikke krav til netop bygningers placering, størrelse og anvendte materialer, og at disse fortsat skal overholdes, selvom bygningen ikke kræver byggetilladelse.

Er en ejendom omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt, skal du være opmærksom på, at bebyggelsesprocenten udregnes efter de beregningsregler, der var gældende på tidspunktet for lokalplanens vedtagelse.

Resulterer dit byggearbejde i en overskridelse af byggeretten eller en servitut, eller kræver det en dispensation fra en lokalplan, kræver det også automatisk en byggetilladelse.

Læs om, hvad en ansøgning skal indeholde, og hvordan du søger.

Opfører du et byggeri på din ejendom uden forudgående byggetilladelse, er det vigtigt, at du selv indberetter bygningen til BBR.

Indberet bygningen via BBR.

Du kan også sende en mail direkte til ejendomsdata-teamet via bbr@herning.dk.