Nedrivning

Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du vil rive en bygning ned.

Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du vil rive en bygning ned.

For at kunne få tilladelse til at nedrive bygninger, er der nogle krav til ansøgningen. Du har muligvis også mulighed for at søge støtte, hvis nedrivningen støtter lokalsamfundets interesse.

Afhængig af hvilken bygning, du skal rive ned, skal du søge om tilladelse til nedrivningsarbejdet. Nogle bygninger kan dog nedrives uden tilladelse.

Uanset hvad skal alle nedrivninger meddeles til BBR. Du bør give besked om arbejdet senest 14 dage inden, du går i gang.

Du skal sende en fuldmagt med fra ejeren af byggeriet, hvis du som ansøger ikke selv er ejer.

En fuldmagt kan laves på to måder

  • Som et indscannet dokument, hvor ejer skriver under på, at ansøger kan føre byggesagen på hans vegne
  • Ved at benytte den digitale funktion i Byg og Miljø

Du skal altid sende oplysninger om, hvilken bygning du ønsker at nedrive. Det klarer du med en såkaldt situationsplan, som er et kort, der viser bygningens placering på grunden.

Hvis du kun river en del af en bygning ned, skal du oplyse dimensionerne på den del af bygningen, der bliver stående. Det skal du gøre på en grundplan, som du sender med ansøgningen.


Det er også vigtigt, at du sender billeder af den eller de bygninger, du ønsker at nedrive, så vi kan registrere bygningens kulturel bevaringsværdig.

Du kan læse mere om bevaringsværdien her.

I denne vejledning, kan du se, hvad dine fotos skal vise (pdf).

Digitalt tilgængelighed

PDF-filen med vejledning i, hvad dine fotos skal vise, som vi linker til herover, er ikke digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap.
Kontakt os, hvis du har problemer med filen.


Nedbrydningsmaterialer skal kildesorteres og bortskaffes efter gældende regler.

En del byggeaffald bliver kørt på genbrugspladsen eller bliver på anden vis genanvendt i andre byggeprojekter. Det er derfor vigtigt, at det byggeaffald, der skal genanvendes, er fri for sundhedsskadelige stoffer. De farlige stoffer, der især er fokus på, er asbest, tungmetaller og tilsætningsstoffet PCB.

Ikke-genanvendeligt affald (miljøfarligt) skal have en skriftlig anvisning til et godkendt modtageranlæg.

Bygge- og anlægsaffald, herunder asbestholdige materialer, skal minimum håndteres i overensstemmelse med Affaldsbekendtgørelsen og vores anvisninger.

Læs mere om vores bekendtgørelse og anvisninger på kommunens side for Genbrug og affald.

Vi anbefaler. at vejesedler fra modtageranlægget gemmes, så den kunne fremvises ved eventuel senere henvendelse.

Det kan være svært at overskue regler og procedurer for håndtering af byggeaffald. Derfor har vi lavet en vejledning til dig som bygherre, så du kan håndtere affald rigtigt for din egen, andres og miljøets skyld.

Læs vores lille vejledning.

Digitalt tilgængelighed

PDF-filen med vejledning til håndtering af affald, som vi linker til herover, er ikke digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap.


Hvis din bygning er opført mellem 1950 og 1977, skal du også sende screeningsskema vedrørende PCB.

Det skal du gøre via din sag på bygogmiljø.dk

Har du svaret Ja?

Hvis du ikke kan svare nej til alle spørgsmål i skemaet for PCB, skal bygherren, kortlægge de dele af bygningen eller anlægget, som kan indeholde PCB.

Bygherren skal lave en skriftlig kortlægningsrapport, som redegør for de affaldsmængder, der er forurenet. Han skal også oplyse, hvilken godkendt modtager af det forurenede affald, bygherren ønsker at benytte.

Yderligere oplysninger kan findes på pcb-guiden.dk

Rapporten skal sendes ind sammen med ansøgningen på bygogmiljø.dk.


En ejendom, der har stået tom i et stykke tid inden nedbrydning, bliver som regel tilholdssted for rotter, både i bygningerne og kloakken.

For at undgå at rotterne, skal der minimum 14 dage før nedrivning oprettes en rotteanmeldelse til Herning Kommune.

Kom med din anmeldelse med teksten "Nedbrydning" i kommentarfeltet.

Herning Kommune iværksætter derefter straks en forebyggende rottebekæmpelse.

Kloakforbindelser til det offentlige system skal på dette tidspunkt være afproppet.

Hvis skurvogn tilsluttes kloak, skal tilslutningen derfor også være tæt og rottesikker.


Det fremgår af landbrugsloven, at en landbrugsejendom skal holdes forsynet med en passende beboelsesbygning, med mindre ejendommen ejes sammen med en anden landbrugsejendom med beboelsesbygning.

Hvis du ønsker at nedrive et stuehus på en ejendom med landbrugspligt, uden at søge om opførelse af nyt stuehus, skal der tinglyses en deklaration på den bygningsløse landbrugsejendom.

Deklarationen skal sikre, at der ikke uden særlig tilladelse opføres bygninger på ejendommen. Den skal også sikre, at ejendommen til enhver tid skal ejes sammen med en landbrugsejendom med beboelsesbygning.

Du skal være opmærksom på, at ejendommen kun kan sælges til sammenlægning med en anden landbrugsejendom med en beboelsesbygning.

Deklarationen skal være tinglyst senest ved færdigmeldingen af nedrivningen.

Det er ejerens ansvar at kontakte en landinspektør, som skal sørge for tinglysning af deklarationen, samt at ejendommen bliver registreret i matrikelregisteret som en landbrugsejendom uden beboelsesbygning.


Flere arter af flagermus anvender bygninger som yngle- og rasteområde om sommeren og som raste-område i vinterdvalen.

Flagermus er beskyttet jævnfør habitatdirektivets bilag 4. Det betyder, at de er strengt beskyttede, og at deres yngle- og rasteområder ikke må ødelægges eller beskadiges.

Derfor skal du være særligt opmærksom på flagermus ved nedrivning af bygninger.

Læs mere på naturstyrelsens hjemmeside vedrørende flagermus.


Du må nedrive garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse, samt udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende, der er opført i tilknytning til enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse uden tilladelse fra kommunen.


Når du er færdig med din nedrivning, skal du færdigmelde det via din sag i Byg og Miljø.

Er din sag ikke oprettet i Byg og Miljø, kan du kontakte Byggeri og Ejendomsdata.

Selvom nedrivningen ikke kræver tilladelse, skal du, når arbejdet er færdigt, indberette det til Bygnings- og Boligregistret (BBR).


Hvad gælder i Herning Kommune?

Anmeldelse af støjende og støvende byggearbejder, nedrivningsaktiviteter med videre skal sendes til kommunen senest 14 dage før, arbejdet ønskes sat i gang.

Send din anmeldelse af støj og støv.

Vi har ikke en forskrift i Herning Kommune med faste regler for støj, støv med videre fra nybyggeri, byggerenoveringer og nedrivninger, men vi tager udgangspunkt i følgende vejledende regler, når vi vurderer anmeldelser og i tilfælde af klager:

Støj

Støjende aktiviteter skal udføres indenfor almindelig arbejdstid (mandag-fredag 07.00-18.00).

Det kan normalt ikke accepteres, at støjende aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter gennemføres i tidsrummet kl. 18-07 på hverdage eller i weekender/helligdage. Undtaget er dog de tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre på andre tidspunkter (for eksempel på grund af trafikale forhold eller ved byggeri på virksomheder, hvor det er nødvendigt, at denne er ude af drift).

Støjende aktiviteter på en byggeplads er ALLE former for brug af maskiner og værktøjer enten udendørs eller indendørs i ikke lukkede bygninger. Det gælder også ved levering af byggematerialer, dog kun kørsel og aflæsning inde på selve byggegrunden - ikke ude på offentlig vej.

Støv

Det skal forebygges, at der kommer væsentlige støvgener i forhold til omgivelserne. Ved konkrete klager over støv fra en byggeplads, er det Herning Kommune, der afgør, hvad der betragtes som væsentlige støvgener.

Der skal være særlig fokus på forebyggelse ved brug af sprinklersystemer ved nedknusninger og på hyppig fejning af køre-arealer, hvor der ellers ophobes materiale, der kan give anledning til støvgener.

Skæring af fliser og lignende skal også ske med brug af sprinkling med vand som forebygger støv, hvis aktiviteten sker i umiddelbar nærhed af naboer.

Naboorientering

Herning Kommune anbefaler (og kan stille krav om), at bygherren/entreprenøren altid foretager en god naboorientering inden, aktiviteten sættes i gang.

Orienteringen skal kort beskrive, hvad der kommer til at ske på byggepladsen, i hvilken periode og i hvilke tidsrum på de enkelte dage, og der skal være angivet en kontaktperson, så naboer har mulighed for en god og direkte dialog undervejs.

Spørgsmål vedrørende støv og støj fra byggepladser kan rettes til Miljø og Klima, Herning Kommune. Send en mail til virksomheder@herning.dk.


Kontaktinfo

Byggeri og Ejendomsdata
Rådhuset, Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96288015
Send e-mail 

Telefontider
Mandag 8.30 - 16.00
Tirsdag og onsdag 8.30 - 15.00
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 8.30 - 12.00

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail

Kontaktinfo

Genbrug og Affald

Tlf.: 96288080
Send e-mail

Åbningstid / telefontid:
Mandag-torsdag: 8.30-14.00
Fredag: 8.30-12.00

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail