Snak med os før du bygger

Husk, du har altid mulighed for at få et møde med vores byggekontor, inden du søger om byggetilladelse.

Det kan være en rigtig god idé, for sammen kan vi afklare rammerne for dit byggeprojekt, og det kan spare dig tid i sidste ende..

Til mødet kan vi for eksempel gennemgå følgende:

 • Hvilke krav i bygningsreglementet, der gælder for byggearbejdet.
 • Skal der tilknyttes en certificeret statiker eller brandrådgiver.
 • Er det nødvendigt at søge om dispensation.
 • Krav til dokumentation eller om der er anden lovgivning, man skal være opmærksom på.

Kontakt os

Du kan arrangere et møde, ved at kontakte byggesagskontoret på Tlf.: 96282828  eller mail til byggesag@herning.dk - skriv "forhåndsdialog" i emnefeltet.

Fuldmagt

Du skal sende en fuldmagt med fra ejeren af byggeriet, hvis du som ansøger ikke selv er ejer.

En fuldmagt kan laves på to måder

 • Som et indscannet dokument, hvor ejer skriver under på, at ansøger kan føre byggesagen på hans vegne
 • Ved at benytte den digitale funktion i Byg og Miljø

Beskrivelse

Beskriv kort byggeriet og hvilke materialer det er bygget af.

Beskriv også hvis der er specielle forhold i byggesagen. Den kan være, hvis der skal søges dispensation, hvis der bygges i en landzone eller lignende.

Situationsplan

Situationsplanen er en oversigt over din grund. Tegningen skal vise:

 • Placering af tilbygningen og eksisterende bygninger på grunden
 • Afstand fra bygninger til skel
 • Afstand til eventuelle andre bygninger på grunden
 • Angivelse af retning Nord

Se et eksempel på en situationsplan

Facadetegning

Facadetegningen er en tegning over alle bygningernes facader med højdemål.

Tegningen skal vise:

 • Højde på facade
 • Husets totalhøjde
 • Længder og bredder på bygningen
 • Antal kvadratmeter (udvendige mål)
 • Facadens orientering (nord, syd, øst og vest)
 • Materialevalg på tilbygningens ydervægge og tag.

Se et eksempel på en facadetegning

Snittegning (Bygninger, siloer, pladser m.v.)

Snittegning skal vise et snit gennem konstruktionen. Tegningen skal vise materialevalg, højdemål, hældninger, fald, brandudluftning i tagkonstruktion m.v.

Se et eksempel på snittegning for en bygning

Snittegninger af møddings-, silo- og ensilagepladser skal vise pladsernes fald mod afløb, både på bunde og randzoner.

Se et eksempel på snittegning for en plads

Plantegning

Plantegningen viser bygningernes rumdeling.

Tegningen skal vise:

 • Bygningernes indretning, herunder flugtveje, døre, vinduer, porte, åbninger, inventar, brandadskillelser, slukningsudstyr.
 • Udvendige længde og breddemål på bygningen.
 • Angivelse af hvad rummene bruges til.

Se er eksempel på en plantegning

Kloaktegning på landet

En kloaktegning skal vise alle afløb - både spildevand, regnvand, og gylle.

Se et eksempel på en kloaktegning

Specielt ved gyllebeholdere, kornsiloer eller lignende præfabrikerede konstruktioner

Du skal sende en konstruktionstegning eller produktblad ind, når du ansøger om gyllebeholdere, overdækninger til gyllebeholdere, fortanke, opbevaringstanke, kornsiloer, præfabrikerede betonkonstruktioner eller lignende.

Her skal du beskrive udseende, rumfang, højde og diameter.