Landbrugsbyggeri

Læs her, hvad du skal huske, hvis du vil bygge et landbrugsbyggeri.

Landbrugsbyggeri omfatter opførelse af bygninger, gyllebeholdere, møddings-, silo- og ensilagepladser, kornsiloer, overdækninger m.v., der alle er erhvervsmæssigt nødvendige for ejendommens drift som landbrug.

Hvis der opføres bygninger til landbruget, er de generelt undtaget fra landzonebestemmelserne, hvis de opføres i forbindelse med eksisterende bebyggelse.

Byggeprojekter på landbruget kan desuden medføre, at der skal udarbejdes godkendelser eller lignende efter miljøloven. Alle byggesager på landbrugsejendomme der modtages, vil blive gennemgået af kommunens miljøafdeling, for at sikre, at alle nødvendigt tilladelser m.v. er givet.

Kommunen vil i hvert enkelt tilfælde sammenholde ansøgningen med de gældende bestemmelser i loven, og vurdere hvilke regler byggeriet er omfattet af.

Husk, du har altid mulighed for at få et møde med vores byggeri-team, inden du søger om byggetilladelse.

Det kan være en rigtig god idé, for sammen kan vi afklare rammerne for dit projekt, og det kan spare dig tid i sidste ende.

Til mødet kan vi for eksempel gennemgå følgende:

 • Hvilke krav i bygningsreglementet, gælder der for det ansøgte?
 • Skal der tilknyttes en certificeret statiker eller brandrådgiver?
 • Er det nødvendigt at søge om dispensation?
 • Hvilke krav til dokumentation eller anden lovgivning skal jeg være opmærksom på?

Kontakt os

Du kan arrangere et møde ved at kontakte byggesagskontoret på telefon 96288015  eller mail til byggesag@herning.dk - skriv "forhåndsdialog" i emnefeltet.


Hvis du skal bygge uden for byzone, gælder landzonebestemmelserne i planloven. 

Planloven skal sikre, at der ikke sker ukontrolleret bebyggelse i det åbne land. Derfor vil der i mange byggesager være krav om en landzonetilladelse.

Tilladelsen indebærer en nabohøring og eventuelt andre, der er berørte af sagen. Kommunen behandler herefter sagen.

Da de lovbestemte hørings- og klagefrister skal overholdes, vil sagsbehandlingstiden ligge på mindst 8 uger.


Du skal sende en fuldmagt med fra ejeren af byggeriet, hvis du som ansøger ikke selv er ejer.

En fuldmagt kan laves på to måder

 • Som et indscannet dokument, hvor ejer skriver under på, at ansøger kan føre byggesagen på hans vegne
 • Ved at benytte den digitale funktion i Byg og Miljø

Beskriv kort byggeriet og hvilke materialer det er bygget af.

Beskriv også hvis der er specielle forhold i byggesagen. Den kan være, hvis der skal søges dispensation, hvis der bygges i en landzone eller lignende.


Situationsplanen er en oversigt over din grund. Tegningen skal vise:

 • Placering af tilbygningen og eksisterende bygninger på grunden
 • Afstand fra bygninger til skel
 • Afstand til eventuelle andre bygninger på grunden
 • Angivelse af retning Nord

Se et eksempel på en situationsplan


Facadetegningen er en tegning over alle bygningernes facader med højdemål.

Tegningen skal vise:

 • Højde på facade
 • Husets totalhøjde
 • Længder og bredder på bygningen
 • Antal kvadratmeter (udvendige mål)
 • Facadens orientering (nord, syd, øst og vest)
 • Materialevalg på tilbygningens ydervægge og tag.

Se et eksempel på en facadetegning


Plantegningen viser bygningernes rumdeling.

Tegningen skal vise:

 • Bygningernes indretning, herunder flugtveje, døre, vinduer, porte, åbninger, inventar, brandadskillelser, slukningsudstyr.
 • Udvendige længde og breddemål på bygningen.
 • Angivelse af hvad rummene bruges til.

Se er eksempel på en plantegning


Snittegning skal vise et snit gennem konstruktionen. Tegningen skal vise materialevalg, højdemål, hældninger, fald, brandudluftning i tagkonstruktion m.v.

Se et eksempel på snittegning for en bygning

Snittegninger af møddings-, silo- og ensilagepladser skal vise pladsernes fald mod afløb, både på bunde og randzoner.

Se et eksempel på snittegning for en plads


En kloaktegning skal vise alle afløb - både spildevand, regnvand, og gylle.

Se et eksempel på en kloaktegning


Du skal sende en konstruktionstegning eller produktblad ind, når du ansøger om gyllebeholdere, overdækninger til gyllebeholdere, fortanke, opbevaringstanke, kornsiloer, præfabrikerede betonkonstruktioner eller lignende.

Her skal du beskrive udseende, rumfang, højde og diameter.


Kontaktinfo

Jesper Leding
Ingeniør
Tlf.: 96288033
Send e-mail til bjgjl@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.