Regulativ for jordflytning

Hvordan registrerer du forurenet jord i byzoner? Hvilke regler gælder, hvis du vil grave jord op og transportere det væk fra disse områder?

Regulativ for jordflytning

Dette regulativ om jordflytning er blevet til ved at samle de tidligere regula­tiver på området. Det handler om, hvordan man registrerer forurenet jord i byzoner, og hvilke regler der gælder, hvis man vil opgrave og transportere jord væk fra disse områder.

Formålet med regulativet er at forhindre, at forurenet jord kommer til at ødelægge grundvand, miljø og menneskers sundhed.

Al jord fra byzoner betragter man overordnet som 'lettere forurenet', og områderne i en by betegner man derfor som 'områdeklassificeret'. I så­danne områder gælder specielle regler for opgravning og transport af jord.

Det nye med dette regulativ er, at jord fra byzoner (områdeklassificeret jord) nu opdeles i undergrupper. Større sammenhængende områder, som man ved er uden væsentlig forurening, kan rubriceres som undtaget, når de opfylder visse betingelser. Det kan f.eks. gælde store nyere parcelhus­udstykninger. Er der blot tale om små afgrænsede områder i byen, måske en park eller en plads, der aldrig har været i nærheden af en forurenings­kilde, kan disse udpeges som analysefrie områder.

Når der skal opgraves og flyttes jord fra en byzone, afhænger proceduren derfor af, hvordan jordstykket er klassificeret. Regulativet om jordflytning giver disse bestemmelser:

a) Jord fra undtagne arealer må flyttes uden videre. Der kræves hverken anmeldelse eller analyse.

b) Vil man flytte jord fra analysefrit område, skal det anmeldes, men jorden skal ikke analyseres.

c) Jord fra områdeklassificeret byområde skal både anmeldes og analyseres før flytning.

På Herning Kommunes hjemmeside (www.herning.dk) kan man se på et oversigtskort, hvordan jorden i byzonerne er klassificeret. Her kan man også downloade formularer og se fremgangsmåden, når man skal have analyseret og/eller anmeldt jordflytning. 


Dette regulativ er en samling af de regulativer, der er fastsat ud fra Lov om forurenet jord.

Regulativet samler og erstatter tidligere vedtagne regulativer. Det drejer sig om "Regulativ for anmeldelse af jordflytning" (3.12.07) og "Regulativ for undtagelse af områdeklassificering" (25.2.08).

Regulativet betyder, at der nu udskilles både undtagne og analysefrie områder fra de om­rådeklassificerede zoner.


Regulativets formål er, at:

  • Fastlægge de byområder, der opfylder betingelserne for at være undtaget fra områ­deklassificeringen
  • Udpege de delområder, der opfylder forudsætningerne for at blive klassificeret som analysefrie områder
  • Fastlægge et skema, som skal bruges i forbindelse med anmeldelse af jordflytning.

Dette regulativ er udfærdiget i henhold til § 50a i lovbekendtgørelse nr. 282 af 22. marts 2007 af Lov om forurenet jord samt § 14 og § 15 i Bekendtgørelse nr. 7 48 af 21. juni 2007 om an­meldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Jordflytningsbekendtgørelsen).


Regulativet omfatter alle områdeklassificerede arealer i Herning kommune samt de delområ­der, der er klassificeret som hhv. undtagne eller analysefrie.

Regulativet omfatter desuden al flytning af jord i Herning Kommune, hvor der stilles krav om dokumentation og/eller anmeldelse forud for jordflytningen (Jf. § 2 i jordflytningsbekendtgø­relsen).


På Herning Kommunes hjemmeside (www.herning.dk) kan man se, hvilke byzoner i Herning Kommune der er områdeklassificerede. Man kan også se, hvilke af disse områder der er undtaget fra områdeklassificeringen, og hvilke der er udpeget som analysefrie.

I de undtagne områder kan man frit opgrave og flytte jord. Det kræver hverken anmeldelse eller analyse


Jordflytningsbekendtgørelsen angiver 2 kategorier for forureningsgrad: kategori 1 og kategori 2.

Nærmere oplysninger om inddeling i forureningskategorier samt grænseværdierne for ka­tegorierne kan ses i bekendtgørelsen.

Kategorisering skal normalt ske i forbindelse med an­meldelse af jordflytning.


Hvis der er dokumentationsgrundlag for at antage at jorden i et areal har en forureningsgrad i kategori 1 eller 2, kan Herning Kommune udpege arealet som analysefrit. Flytning af jord fra disse områder skal anmeldes, men der kræves ingen yderligere analyse. (Flytningen er und­taget fra dokumentationskravet i § 1 O i jordflytningsbekendtgørelsen).

De analysefrie områder fremgår af Herning Kommunes hjemmeside (www.herning.dk).


Hvis et parti jord, som kommunen har kategoriseret i kategori 2, ønskes nedkategoriseret til kategori 1, skal en sådan ændring dokumenteres med det antal analyser, der fremgår af jord­flytningsbekendtgørelsen.


Når man vil anmelde jordflytning i Herning Kommune, skal det ske ved hjælp at et skema Uf. §§ 4 og 9 i jordflytningsbekendtgørelsen).

Skemaet kan findes på Herning Kommunes hjemmeside (www.herning.dk), eller det kan rekvireres direkte fra Herning Kommune på tlf. 96 28 28 28.


Regulativet træder i kraft en måned efter, at Teknik og Miljøudvalget har offentliggjort deres vedtagelse af det.

Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget, den 25. august 2008

Finn Stengel Petersen og J. Marstrand.


Kontaktinfo

Jannie Kragelund Pedersen
Civilingeniør i Miljøteknik
Tlf.: 9628 8029
Send e-mail til jord@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.