Flyt mere end én kubikmeter jord

Hvad gør du, når du skal flytte mere end 1 m3 (ca. 1,8 tons) fra din ejendom, der ligger inden for områdeklassificering og/eller er kortlagt?

Det er en god idé at være i god tid, når du skal have flyttet jord.

Kontakt en vognmand, entreprenør, rådgiver eller godkendt modtageanlæg.

I forbindelse med planlægningen af jordflytningen skal du have kontakt til en vognmand, entreprenør, rådgiver eller godkendt modtageanlæg. Her kan du sikkert få hjælp med at udfylde anmeldeskemaet (se punkt 2), og finde ud af hvad det koster.


Anmeldelse af jordflytning skal ske ved brug af selvbetjeningsløsningen "Meld flytning af ren, lettere forurenet og forurenet jord" i den grønne selvbetjeningsboks.

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om oprindelsessted, navn og adresse på ejer, navn på den, der flytter, oplysningerne om forurening mv. Det fremgår alt sammen af anmeldeskemaet.

Analyseresultater af jordprøver vedlægges. (Se retningslinjer under punkt 3.)

Vær opmærksom på, at kommunens accept af anmeldelsen kan tage tid (se punkt 6).


Overskudsjorden kan prøvetages og analyseres før flytningen. På denne måde får du at vide, om jorden er lettere forurenet, inden du tager stilling til, hvor den skal køres hen og om den evt. kan genanvendes.

Du kan også vælge at flytte jorden til et godkendt modtageanlæg, hvor anlægget derefter sørger for, at der udtages og analyseres prøver.

Bemærk:

Herning Kommune har udpeget "analysefrie områder" nogle enkelte steder inden for områdeklassificeringen. Her er der anmeldepligt, men ingen krav om analyser.


Du skal henvende dig til et godkendt laboratorium eller et rådgivende firma, når du skal have lavet jordprøver.

Her kan du få et tilbud på, hvad det vil koste og hvor lang tid, det tager.

Hvis du kører jorden direkte til et godkendt modtageanlæg kan prøverne og analyserne i de fleste tilfælde udtages af det godkendte modtageanlæg.


Kemiske stoffer der kan stamme fra mange års forurening fra røg fra industri, fyring med kul og koks og fra trafik. Dette i modsætning til en såkaldt punktkilde som f.eks. en forurening fra en utæt olietank.

Der analyseres for Totalkulbrinter, benz(a)pyren, PAH (polyaromatiske hydrocarboner), Cadmium, Kobber, bly og zink.


I mange tilfælde er det muligt at flytte jorden umiddelbart efter, at kommunen har modtaget anmeldelsen. Det gælder:

  • Hvis jorden køres til et godkendt modtageanlæg, må den flyttes lige efter anmeldelsen.
  • Hvis jorden flyttes til modtageanlæg, der har godkendelse til at modtage jord med det forureningsindhold, der fremgår af jordanalyserne.

I øvrige tilfælde skal du afvente kommunens behandling af anmeldelsen (ifølge lovgivningen har kommunen 4 uger til at behandle en anmeldelse, men det vil normalt gøres hurtigere).

Resultatet af analyser vedlægges anmeldelsen eller eftersendes. Anmeldelsen kan ikke behandles uden analyseresultater medmindre jorden køres til et godkendt modtageanlæg.


Jord kan opdeles i:

  • Overjord - svarende til muldlag
  • Fyldjord - tilført sand og grus i sandpuder m.v. samt fyldmateriale som er anvendt til terrænregulering eller lignende
  • Intaktjord jord - jord der aldrig har været gravet i (uforstyrret jord).

Det er vigtigt, at intaktjord ikke blandes med overjord og fyldjord, så undgår du at blande ikke forurenet med muligt forurenet jord.

Intaktjord kan efter anmeldelse og godkendelse fra kommunen køres bort til genanvendelse.

Der skal normalt kun udtages analyser af den jord, der ønskes bortskaffet.


Via Miljøportalen har du adgang til kort over områdeklassificerede arealer i samtlige byzoner i Herning Kommune.

De områdeklassificerede arealer er farvet med lilla på kortet. Du kan også kontakte kommunen.

Tjek på Miljøportalen om dit areal er områdeklassificeret.


Hvis din ejendom allerede er kortlagt som værende forurenet på V1 eller V2, gælder der særlige.

Det er bedst, at der foreligger en af kommunen accepteret plan for håndtering af overskudsjorden. Det kan en rådgiver hjælpe dig med.


Ren jord kan modtages af godkendte modtageanlæg.

Det er forskelligt, hvor meget det koster at komme af med jorden.

Ren jord kan også anvendes i forskellige projekter som f.eks. byggeprojekter,


Kontaktinfo

Jannie Kragelund Pedersen
Civilingeniør i Miljøteknik
Tlf.: 9628 8029
Send e-mail til jord@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.