Flytning af jord

Her kan du læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du har jord i overskud på din grund, som du gerne vil af med.

Det bedste er at bruge din overskudsjord på din egen ejendom. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal du være opmærksom på, at jord fra forskellige steder er omfattet af forskellige krav. 

Hvis overskudsjorden kommer fra et af tre nedenstående steder skal du på forhånd sende en anmeldelse om jordflytning til os.

  • ejendommen er kortlagt som mulig forurenet (V1) eller forurenet (V2).
  • offentligt vejareal.
  • ejendommen er omfattet af områdeklassificering.

Ønsker du mere information om at anvende overskudsjord mere bæredygtigt, kan du se mere i boksen 'Mere info'. 

Flyt mere end én kubikmeter jord.

1. Hvem skal jeg kontakte?

Det er en god idé at være i god tid, når du skal have flyttet jord.

Kontakt en vognmand, entreprenør, rådgiver eller godkendt modtageanlæg.

I forbindelse med planlægningen af jordflytningen skal du have kontakt til en vognmand, entreprenør, rådgiver eller godkendt modtageanlæg. Her kan du sikkert få hjælp med at udfylde anmeldeskemaet (se punkt 2), og finde ud af hvad det koster.

2. Anmeld jordflytningen til kommunen

Anmeldelse af jordflytning skal ske ved brug af selvbetjeningsløsningen "Meld flytning af ren, lettere forurenet og forurenet jord" i den grønne selvbetjeningsboks.

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om oprindelsessted, navn og adresse på ejer, navn på den, der flytter, oplysningerne om forurening mv. Det fremgår alt sammen af anmeldeskemaet.

Analyseresultater af jordprøver vedlægges. (Se retningslinjer under punkt 3.)

Vær opmærksom på, at kommunens accept af anmeldelsen kan tage tid (se punkt 6).

3. Prøvetagning og analyse af jorden

Overskudsjorden kan prøvetages og analyseres før flytningen. På denne måde får du at vide, om jorden er lettere forurenet, inden du tager stilling til, hvor den skal køres hen og om den evt. kan genanvendes.

Du kan også vælge at flytte jorden til et godkendt modtageanlæg, hvor anlægget derefter sørger for, at der udtages og analyseres prøver.

Bemærk:

Herning Kommune har udpeget "analysefrie områder" nogle enkelte steder inden for områdeklassificeringen. Her er der anmeldepligt, men ingen krav om analyser.

4. Hvem kan lave jordprøver og analyser?

Du skal henvende dig til et godkendt laboratorium eller et rådgivende firma, når du skal have lavet jordprøver.

Her kan du få et tilbud på, hvad det vil koste og hvor lang tid, det tager.

Hvis du kører jorden direkte til et godkendt modtageanlæg kan prøverne og analyserne i de fleste tilfælde udtages af det godkendte modtageanlæg.

5. Hvilke stoffer skal jorden analyseres for?

Kemiske stoffer der kan stamme fra mange års forurening fra røg fra industri, fyring med kul og koks og fra trafik. Dette i modsætning til en såkaldt punktkilde som f.eks. en forurening fra en utæt olietank.

Der analyseres for Totalkulbrinter, benz(a)pyren, PAH (polyaromatiske hydrocarboner), Cadmium, Kobber, bly og zink.

6. Hvornår må jeg flytte jorden?

I mange tilfælde er det muligt at flytte jorden umiddelbart efter, at kommunen har modtaget anmeldelsen. Det gælder:

Hvis jorden køres til et godkendt modtageanlæg, må den flyttes lige efter anmeldelsen.

Hvis jorden flyttes til modtageanlæg, der har godkendelse til at modtage jord med det forureningsindhold, der fremgår af jordanalyserne.

I øvrige tilfælde skal du afvente kommunens behandling af anmeldelsen (ifølge lovgivningen har kommunen 4 uger til at behandle en anmeldelse, men det vil normalt gøres hurtigere).

Resultatet af analyser vedlægges anmeldelsen eller eftersendes. Anmeldelsen kan ikke behandles uden analyseresultater medmindre jorden køres til et godkendt modtageanlæg.

7. Overjord, fyldjord og intaktjord

Jord kan opdeles i:

  • Overjord - svarende til muldlag
  • Fyldjord - tilført sand og grus i sandpuder m.v. samt fyldmateriale som er anvendt til terrænregulering eller lignende
  • Intaktjord jord - jord der aldrig har været gravet i (uforstyrret jord).

Det er vigtigt, at intaktjord ikke blandes med overjord og fyldjord, så undgår du at blande ikke forurenet med muligt forurenet jord.

Intaktjord kan efter anmeldelse og godkendelse fra kommunen køres bort til genanvendelse.

Der skal normalt kun udtages analyser af den jord, der ønskes bortskaffet.

8. Hvordan ved jeg, om min jord er klassificeret?

Via Miljøportalen har du adgang til kort over områdeklassificerede arealer i samtlige byzoner i Herning Kommune.

De områdeklassificerede arealer er farvet med lilla på kortet. Du kan også kontakte kommunen.

Tjek på Miljøportalen om dit areal er områdeklassificeret.

 9. Hvad gør jeg, hvis min jord er klassificeret?

Hvis din ejendom allerede er kortlagt som værende forurenet på V1 eller V2, gælder der særlige.

Det er bedst, at der foreligger en af kommunen accepteret plan for håndtering af overskudsjorden. Det kan en rådgiver hjælpe dig med.

10. Hvor kan jeg komme af med ren jord?

Ren jord kan modtages af godkendte modtageanlæg.

Det er forskelligt, hvor meget det koster at komme af med jorden.

Ren jord kan også anvendes i forskellige projekter som f.eks. byggeprojekter,

 


Jeg skal flytte mindre end 1 m3 jord fra min ejendom, der ligger indenfor områdeklassificeringen. Hvad gør jeg?

Svar:

Jordmængder under 1 m3 kan bedst køres direkte til godkendte modtageanlæg. Du kan også køre det direkte til genbrugspladserne i Herning, Aulum, Vildbjerg, Kibæk og Sdr. Felding uden prøvetagning, analyse og anmeldelse.

Vær opmærksom på, at du skal kunne oplyse på genbrugspladsen om jorden stammer fra områdeklassificeringen eller ej.

Tjek om din jord er fra områdeklassificeringen.


Hvad gør du, hvis din ejendom er kortlagt som forurenet på V1 eller V2?

Svar:

Hvis den jord, du vil køre væk, stammer fra et V1 eller V2 kortlagt areal (og mængden er mindre end 1m3), skal du aflevere et anmeldeskema til modtageren.

Modtageren kan være et godkendt modtageanlæg. Du kan også køre jorden til en af genbrugspladserne i Herning, Aulum, Vildbjerg, Kibæk og Sdr. Felding .

Du finder anmeldeskemaet på hjemmesiden.


Den, der som ejer, bruger eller bygherre foranstalter flytning af jorden, eller den, der er ansvarlig for den faktiske flytning af jorden, herunder entreprenøren eller vognmanden, skal indgive anmeldelse eller sikre sig, at anmeldelse er sket.

Sådan anmelder du

Du skal anmelde jordflytning på hjemmesiden 'jordweb.dk'.

Jordweb.dk er et internetbaseret program til håndtering af jordflytninger. Programmet er gratis for anmeldere, transportører og modtageanlæg.

Anmeldelse skal ske i god tid inden jorden flyttes. Dog kan der i akutte tilfælde være nødvendigt at flytte jorden straks.

Første gang du bruger JordWeb skal du tilmelde dig. Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål eller for vejledning.

Aflevering til Kollund Sand og Grus ApS

Hvis du skal anmelde jordflytning til terrænregulering, til Kollund Sand og Grus ApS, skal du bruge skemaet 'Flytning af jord til Kollund Sand og Grus'.

Du kan logge på med NemID fra start, eller blot underskrive med NemID til sidst.

Kontakt Miljø og Klima, hvis du er i tvivl om hvad der skal til.

Regulativ for jordflytning.

Affaldsregulativ for jord.


Når du anmelder jordflytning, skal du sikre dig, at prøvetagningen er foretaget af en sagkyndig. Og du skal sikre dig, at jorden er analyseret og kategoriseret i henhold til den gældende jordflytningsbekendtgørelse.

Se gældende jordflytningsbekendtgørelse.

Du er velkommen til at kontakte Byggeri og Ejendomsdata for anvisning af prøvetagere.


Husk at aflevering af jord kræver anmeldelse, prøvetagning m.v. jf. Herning Kommunes Regulativ for Jordflytning - og en forudgående aftale med jordmodtageren.

Ren jord!

Terrænregulering ved Aulum Sandgrav
Kronborgvej 20, 7490 Aulum
Kontaktperson: Rasmus Jørgensen, tlf.: 2040 8099
E-mail: rasmus@hv-transport.dk

Ren, lettere forurenet og forurenet jord

AFLD Fasterholt
Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning
Kontaktperson: Mogens Thude, tlf.: 9714 8420
E-mail: vejebod@afld.dk
http://afld.dk/modtagelse-af-jord.aspx

Lettere forurenet jord / forurenet jord!

Nomi 4S
Kilenvej 18, 7600 Struer
Brug for hjælp: tlf. 9610 6640
E-mail: vejebod@nomi4s.dk
http://nomi4s.dk/Default.aspx?ID=1119

Lettere forurenet jord / forurenet jord!

RGSNordic - afdelinger over hele landet
Kundeservice: 8877 9090 E-mail: kundeservice@rgsnordic.dk http://www.rgsnordic.com/

Lettere forurenet jord / forurenet jord!

Kingo Karlsen A/S
F.L. Smidths Vej 17, 8600 Silkeborg
http://kingo.biz/jordrens-og-recycling/silkeborg/jordrens/


Kontaktinfo

Jannie Kragelund Pedersen
Civilingeniør i Miljøteknik
Tlf.: 9628 8029
Send e-mail til jord@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.