Håndtering af grundvand

Her kan du læse om, hvordan du kommer af med grundvand i forbindelse med et bygge eller anlægsprojekt.

Afledning af forurenet grundvand

Her er en række punkter, du skal have med, når du laver en ansøgning om tilladelse til afledning af oppumpet grundvand fra afværgeprojekter.

Listen er vejledende. Derfor kan du opleve, at der stilles krav om supplerende oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen.

Tjekliste
Indledende beskrivelse

Kort resume af det ansøgte.

Generelt

Beskrivelse projektet, der bl.a. indeholder følgende oplysninger:

 • Ejer
 • Beliggenhed - adresse, matr.nr.
 • Spildevandets indhold af forurenende stoffer - hvilke stoffer og hvilken koncentration
 • Forventet spildevandsmængde: m3/time og m3/døgn
 • Beskrivelse af planlagte renseforanstaltninger
 • Tidsplan for projektet- herunder:
  • hvornår planlægges projektet i gang sat
  • hvor længe forventes grundvandssænkningen at pågå
  • angiv, hvis projektet forventes gennemført i etaper.
Tilslutning til renseanlæg

Ud over de generelle oplysninger skal ansøgningen indeholde oplysninger om:

 • tegning over kloakforhold
 • angivelse af brønd, hvor vandet afledes
Udledning til recipient

Ud over de generelle oplysninger skal ansøgningen indeholde oplysninger om:

 • Angiv recipient for afledning
 • Angiv vandløbsopland (Skjern Å, Store Å eller Karup Å)
 • Angiv recipientmålsætning
 • Sker udledningen i kendt § 3 naturbeskyttelse i område

Oplysninger kan findes på www.milioeportal.dk

 • Matr. nr. og ejerlav for placering af udløb
 • Ejer af arealet, hvor udledning foretages
 • Hvis ikke ansøger ejer det pågældende areal, har ejer givet lov til anvendelsen? (ejeren skal have klageadgang, da ejeren har en væsentlig interesse i sagens udfald).
 • Relevante vandløbslaug/lodsejere for området (skal have klageadgang).
 • Foreliggende jordbundsundersøgelser - er der mulighed for nedsivning?

Bilag:

 • Ledningsplaner med angivelse af ledningsføring fra området
 • Udledningssted i recipient skal afmærkes på tegning.

Hvis recipienten er A- eller B1-målsat skal ansøgningen vedlægges en vurdering af alternative løsninger eller dokumentation for, at udledningen vil være forenelig med den skærpede målsætning og ikke vil bevirke kvalitets- og miljøforringelse af vandområdet.

Nedsivning og udsprøjtning

Ud over de generelle oplysninger skal ansøgningen indeholde oplysninger om:

 • Angiv om nedsivning/udsprøjtning vil foregå i område med særlig drikkevandsinteresse (OSD-område)
 • Angiv afstand til nærmeste:
  • drikkevandsboringer
  • boringer uden krav til drikkevandskvalitet
  • recipienter
  • veje
  • beboelse

Oplysninger kan findes på www.milioeportal.dk

 • Matr. nr. og ejerlav: hvor nedsivningen/udsprøjtningen ønskes foretaget. Hvem ejer arealet, er det ansøger? Hvis ikke har ejer givet lov til anvendelsen?
 • Arealets størrelse
 • Arealets hidtidige og fremtidige benyttelse
 • Beskriv hvordan nedsivningen/udsprøjtningen vil foregå

Spildevandsbekendtgørelsen stiller en række krav til nedsivning og udsprøjtning. Bl.a.:

 • Afstandskrav i forbindelse med nedsivning:
  • Drikkevandsboringer mindst 300 m.
  • Andre boringer mindst 150 m
  • Recipienter mindst 25 m.
 • At kommunen indhenter udtalelse fra Sundhedsstyrelsen og kredsdyrlægen i forbindelse med tilladelser til udsprøjtning af spildevand uden jordbrugsmæssig værdi.

Se hele spildevandsbekendtgørelsen.