Retningslinjer for tæt-lav boligbebyggelse

Her finder du vores retningslinjer for tæt-lav boligbebyggelse. Brug dem som en guide, når du skal bygge flere boliger på en gang.

Projekter med eller uden lokalplan

Projekter til opførelse af tæt-lav boligbebyggelse kan deles i to typer.

Enten er der en lokalplan i det område, hvor projektet er planlagt, eller også er der ingen lokalplan.

Projekter uden lokalplan

Hvis der ikke er en lokalplan for området, skal projektet følge det gældende bygningsreglement og kommuneplanen. I disse tilfælde er der ikke krav til form og materialer.

Retningslinjerne for administrationen i disse områder er derfor som følger:

 • I forhold til planloven - vil 8-10 boliger normalt udløse lokalplanpligt
 • Boligerne skal kunne udstykkes i selvstændige matrikler. Fælles friareal kan være en del af den enkelte grund i beregning af bebyggelsesprocenten
 • Grundene skal have en størrelse på minimum 400 m2. En andel af fælles friarealer kan medregnes jf. Bygningsreglementets bestemmelser, mens vejarealer på grunden ikke kan medregnes.
 • Der skal mindst opføres to boliger ad gangen som skal være sammenbygget

Projekter med lokalplan

Hvis der er en lokalplan i projektområdet, skal retningslinjer for både materialer og form følges.

Retningslinjerne for administrationen i disse områder er derfor som følger:

 • Boligerne skal kunne udstykkes i selvstændige matrikler. Fælles friareal kan være en del af den enkelte grund i beregning af bebyggelsesprocenten
 • Grundene skal have en størrelse på minimum 400 m2, medmindre andet fastsættes i lokalplanen. En andel af fælles friarealer kan medregnes i grundstørrelsen, medmindre lokalplanen konkret angiver noget andet. Vejarealer kan ikke medregnes i grundstørrelsen.
 • Bebyggelsesprocenten fastsættes i lokalplanen. (I BR18 er byggeretten 40% for tæt/lav bebyggelse)
 • Boligerne skal være helt eller delvist sammenbyggede. Såfremt boligerne kun er delvist sammenbyggede skal det fremgå præcist i lokalplanen, hvordan bebyggelsen skal udformes
 • Der skal opføres mindst to boliger ad gangen, som skal være sammenbyggede
 • Lokalplanen skal sikre at bebyggelsen har et homogent udtryk igennem materialevalg og form herunder tagform
 • Hvis der ønskes forskelligt udtryk fra hus til hus i en tæt-lav bebyggelse, skal dette også fremgå af lokalplanen