Flere boliger, bygninger og nye udstykninger

Hvis du skal bygge eller udstykke, tilbyder vi tidligt i processen hjælp, så du hurtigt får et overblik over lovgivning, tilladelser, planer og så videre.

Dagsorden for projektkoordineringsmødet

I koordineringsmødet, deltager bygherre og evt. rådgivere, samt repræsentanter fra de afdelinger ved Herning Kommune, som skal give en tilladelse eller lignende, for at projektet kan realiseres.

Her er de overskrifter, vi typisk skal omkring, når vi holder mødet med dig.

Det skal du forberede inden mødet:

1. Præsentation af projektet v/bygherre eller rådgiver

 • Områdets hidtidige anvendelse og areal
 • Området i dag - kortbilag, matrikelkort, luftfotos mv.
 • Projektet - projekt- ,situations- eller udstykningsplan med tilhørende beskrivelse
 • Områdets omgivelser, herunder evt. skov- og naturarealer

 

Disse punkter tager vi sammen på mødet:

2. Planlægning v/Herning Kommune

Andre udpegninger i kommuneplanen - for eksempel kulturmiljø, bevaringsværdige landskaber, grøn struktur eller kirkezone.

 • Lokalplan eller byplanvedtægt for arealet.
 • Stemmer projektet overens med lokalplanen?
  • JA - der redegøres for projektet i forhold til lokalplanens bestemmelser.
  • Nej - behov for tilpasning af projektet eller igangsætning af ny planlægning. Igangsætning af ny planlægning er oftest en politisk beslutning.
 • Er arealet omfattet af spildevandsplan?
  • JA - Hvilke bindinger giver planen i forhold til håndtering af spildevand og regnvand?
  • NEJ - Behov for ny spildevandsplan (tillæg) og forventet tidsplan for udarbejdelse af spildevandstillæg. (Redegørelse for oplysninger der skal indsendes). 
 • Er arealet allerede kloakeret? - spørg eventuelt hos Herning Vand.
  • PS: Herning Vand går først i gang med en eventuel ansøgning om udledningstilladelser og projektering af kloak-, regnvandsledninger og eventuelt regnvandsbassiner til forsinkelse af regnvand, når der foreligger et godkendt udstyknings- eller vejprojekt, så Herning Vand ved, hvor ledninger kan placeres.
 • Grundvandsforhold
 • Befæstelsesgrad - hvor stor en del af arealet befæstes? Giver det problemer i forhold til lokalplan/spildevandsplan?
 • Klimatilpasning. Er der risiko for oversvømmelser eller høj grundvandsstand. Bygherre skal komme med plan for, hvordan udfordringerne imødekommes.
 • LAR - Lokal Afledning af Regnvand.
 • Spildevands- og regnvandshåndtering.
 • Forsyning:
 • Vand
 • EL
 • Varme
 • Tele og IT

3. Lovgivning v/Herning Kommune

4. Det videre forløb

 • Hvem gør hvad? og hvornår?
 • Kontaktpersoner ved Herning Kommune:

5. Forventet tids- og procesplan for myndighedsbehandling

6. Eventuelt

Herunder eventuelt aftale om nyt møde.