Tekniske forhold

Her kan du læse, hvad du skal sende ind om tekniske forhold, når du færdigmelder en byggesag.

Kapitel 22 - Ventilation

 • Dokumentation kan omfatte: Beskrivelser, datablade eventuelt fotos som redegør for anlæggets udførelse, placering af anlægget, luftskifte, volumenstrøm, varmegenvinding

 • Tegninger kan omfatte: Visning af enhedernes placering herunder indsugning og afkast, rørføring med videre.

 • Funktionsafprøvning: Funktionsafprøvning for, ventilationsanlægget herunder radiator og gulvvarme i henhold til bygningsreglementets vejledning om funktionsafprøvning, afsnit 2.
  Afprøvningen skal som minimum dokumentere, at ventilationsanlægget overholder bygningsreglementets krav til specifikt elforbrug til lufttransport af luftmængder, samt at eventuelt behovsstyring fungerer efter hensigten. (BR18 § 450). (Se nedenstående afsnit om funktionsafprøvning).
  Afprøvningen skal tillige angive overholdelse af krav til flow i anlægget, samt det krævede luftskifte i alle rum. Ligeledes skal det eftervises, at bygningsreglementets krav til specifikt elforbrug til lufttransport af luftmængder overholdes, samt at eventuelt behovsstyring fungerer efter hensigten.
 • Drift og vedligeholdelse: Komplet drift og vedligeholdelsesplan for de valgte anlæg. Manualen skal indeholde tegninger med oplysning om placering af installationer, der skal vedligeholdes, samt hvordan og hvor ofte vedligeholdelsen skal ske (BR18 § 452).

Funktionsafprøvninger

Funktionsafprøvninger skal ifølge vejledningen til Bygningsreglementet minimum indeholde:

 • Oplysninger om hvilke forudsætninger og forhold målingen er udført under
 • Målepunkter
 • Måleapparatur der er anvendt og evt. hvor og hvornår dette sidst blev kalibreret
 • De opnåede måleresultater
 • Konklusion af funktionsafprøvningen
 • Oplysninger om hvem, der har udført funktionsafprøvning.