Skal du bygge om?

Hvis du skal bygge om, kan du finde oplysninger om, hvad du skal sende ind her.

Du skal kun søge byggetilladelse, hvis du udvider beboelsesarealet ved en ombygning. Det vil sige, hvis du inddrager hidtil uudnyttede arealer til beboelse.

Det kan for eksempel være, at du indretter bolig i stalde, udhuse, tagetage eller andre dele af bygningen, der ikke tidligere har været anvendt til bolig.

Du skal stadig melde dit byggeri ind

Der er stadig en række oplysninger, som du skal melde ind til kommunen, når du bygger om.

Oplysningerne bliver sat ind i BBR-skemaet, som indeholder fakta om dit hus. 

Se dine oplysninger på Den offentlige informations Server ois.dk

Husk, jo mere komplet din ansøgning er fra starten, jo hurtigere modtager du svar.

Du skal sende en fuldmagt med fra ejeren af byggeriet, hvis du som ansøger ikke selv er ejer.

En fuldmagt kan laves på to måder

 • Som et indscannet dokument, hvor ejer skriver under på, at ansøger kan føre byggesagen på hans vegne
 • Ved at benytte den digitale funktion i Byg og Miljø

Beskriv kort byggeriet og hvilke materialer det er bygget af.

Beskriv også hvis der er specielle forhold i byggesagen. Den kan være, hvis der skal søges dispensation, hvis der bygges i en landzone eller lignende.


Situationsplanen er en oversigt over din grund. Tegningen skal vise:

 • Placering af tilbygningen og eksisterende bygninger på grunden
 • Afstand fra bygninger til skel
 • Afstand til eventuelle andre bygninger på grunden
 • Angivelse af retning Nord

Se et eksempel på en situationsplan


Facadetegningen er en tegning over alle bygningernes facader med højdemål.

Tegningen skal vise:

 • Højde på facade
 • Husets totalhøjde
 • Længder og bredder på bygningen
 • Antal kvadratmeter (udvendige mål)
 • Facadens orientering (nord, syd, øst og vest)
 • Materialevalg på tilbygningens ydervægge og tag.

Se et eksempel på en facadetegning


Plantegningen viser bygningernes rumdeling.

Tegningen skal vise:

 • Bygningernes indretning, herunder flugtveje, døre, vinduer, porte, åbninger, inventar, brandadskillelser, slukningsudstyr.
 • Udvendige længde og breddemål på bygningen.
 • Angivelse af hvad rummene bruges til.

Se er eksempel på en plantegning


Du skal kun sende en byggeskadeforsikring ind til kommunen, hvis der i forbindelse med ombygningen bliver lavet ny beboelse med selvstændig adresse.


Når du bygger om, og hvis det bygningen ændres til at skulle opvarmes, skal du lave en varmetabsberegning - også selvom bygningen kun opvarmes til frostfri

Beregningerne skal senest sendes til Herning Kommune, når du færdigmelder byggeriet, men det er en god idé at få beregningerne lavet inden byggeriet påbegyndes. Ellers risikerer du, at byggeriet ikke overholder kravene til varmeisolering.


Hvis du laver ændringer i kloakeringen - herunder ny tilslutning til kloak eller afledning af regn- og overfladevand osv. - er det en god idé at sende en kloaktegning til kommunen, når arbejdet færdigmeldes. Dette er oftest ikke et krav, men hvis tegningen ligger i kommunens byggesagsarkiv, vil den kunne ses af fremtidige ejere eller andre, der skal finde ledninger og brønde.

Tegningen skal vise både kloak- og regnvandsafledning.

Se et eksempel på en kloaktegning


Du skal kun dokumentere brandforhold, hvis du ombygger to-familiehuse, dobbelthuse eller kædehuse.

Du skal sende en redegørelse for brandadskillelsen mellem boligenhederne.


Du skal kun dokumentere indeklimaet, hvis du ombygger fler-familiehuse med vandret lejlighedsskel. 

Det gør du ved at sende en redegørelse for lydisolationen mellem boligerne og en redegørelse for boligenhedernes ventilationsanlæg, emhætter osv.


Når du har alle dokumenterne klar er det bare at gå i gang med at følge instrukserne og udfyld felterne.
Du søger om en byggetilladelse via Byg og Miljø.

Kontaktinfo

Teknik og Miljø
Rådhuset, Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96282828
Send e-mail 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail