Skal du bygge enfamiliehus, dobbelthus eller sommerhus?

Hvis du skal bygge nyt, bygge om eller bygge til, kan du finde oplysninger om, hvad du skal sende ind her.

Husk, jo mere komplet din ansøgning er fra starten, jo hurtigere modtager du svar.

Du skal sende en fuldmagt med fra ejeren af byggeriet, hvis du som ansøger ikke selv er ejer.

En fuldmagt kan laves på to måder

 • Som et indscannet dokument, hvor ejer skriver under på, at ansøger kan føre byggesagen på hans vegne
 • Ved at benytte den digitale funktion i Byg og Miljø

Beskriv kort byggeriet og hvilke materialer det er bygget af.

Beskriv også hvis der er specielle forhold i byggesagen. Den kan være, hvis der skal søges dispensation, hvis der bygges i en landzone eller lignende.


Situationsplanen er en oversigt over din grund. Tegningen skal vise:

 • Placering af tilbygningen og eksisterende bygninger på grunden
 • Afstand fra bygninger til skel
 • Afstand til eventuelle andre bygninger på grunden
 • Angivelse af retning Nord

Se et eksempel på en situationsplan


Facadetegningen er en tegning over alle bygningernes facader med højdemål.

Tegningen skal vise:

 • Højde på facade
 • Husets totalhøjde
 • Længder og bredder på bygningen
 • Antal kvadratmeter (udvendige mål)
 • Facadens orientering (nord, syd, øst og vest)
 • Materialevalg på tilbygningens ydervægge og tag.

Se et eksempel på en facadetegning


Plantegningen viser bygningernes rumdeling.

Tegningen skal vise:

 • Bygningernes indretning, herunder flugtveje, døre, vinduer, porte, åbninger, inventar, brandadskillelser, slukningsudstyr.
 • Udvendige længde og breddemål på bygningen.
 • Angivelse af hvad rummene bruges til.

Se er eksempel på en plantegning


Hvis du ønsker at søge om tilladelse til at opføre en ny bolig, skal du sende en kopi af tilbud på byggeskadeforsikring.

Ved færdigmelding af byggeriet skal du sende dokumentation på, at byggeskadeforsikringen er tegnet og betalt - altså kvittering på betaling og selve policen.

Hvis du bygger en bolig, som du selv skal bo i, og du selv står som ansvarlig for at gennemføre byggeriet, kan du via Byg og Miljø ansøge om fritagelse for byggeskadeforsikring.

Hvis byggesagen er en om- eller en tilbygning, skal du ikke lave en byggeskadeforsikring. Heller ikke hvis du bygger fritidshus eller sommerhus.


Når du bygger om eller til, skal du lave en varmetabsberegning.

Bygger du nyt, skal du lave en energiberegning.

Beregningerne skal senest sendes til Herning Kommune, når du færdigmelder byggeriet, men det er en god idé at få beregningerne lavet inden byggeriet påbegyndes. Ellers risikerer du, at byggeriet ikke overholder kravene til varmeisolering.


Når du færdigmelder et nybyggeri, skal du sende energimærkning ind. Den skal udføres af en registreret og godkendt energikonsulent.

Læs her, hvem der kan udføre arbejdet.


Hvis du laver ændringer i kloakeringen - herunder ny tilslutning til kloak eller afledning af regn- og overfladevand osv. - er det en god idé at sende en kloaktegning til kommunen, når arbejdet færdigmeldes. Dette er oftest ikke et krav, men hvis tegningen ligger i kommunens byggesagsarkiv, vil den kunne ses af fremtidige ejere eller andre, der skal finde ledninger og brønde.

Tegningen skal vise både kloak- og regnvandsafledning.

Se er eksempel på en plantegning


Hvis du skal bygge om indvendigt i et enfamiliehus, sommerhus eller rækkehus, kræver det ikke byggetilladelse.

Du skal heller ikke melde kommunen, at du laver om. Det samme gælder, hvis du skal renovere køkken og bad eller udskifte vinduer med mere.

Udvidelse af beboelsesarealet

Du skal kun søge byggetilladelse, hvis du udvider beboelsesarealet ved en ombygning. Det vil sige, hvis du inddrager hidtil uudnyttede arealer til beboelse.

Det kan for eksempel være, at du indretter bolig i stalde, udhuse, tagetage eller andre dele af bygningen, der ikke tidligere har været anvendt til bolig.

Flere rum

Du skal melde det til Herning Kommunes, Byggesag, hvis der sker ændringer af antal rum eller andre oplysninger, der er omfattet af BBR-oplysningsskemaet.
Se eventuelt dine oplysninger hos www.ois.dk


Når du har alle dokumenterne klar er det bare at gå i gang med at følge instrukserne og udfyld felterne.
Du søger om en byggetilladelse via Byg og Miljø.

Kontaktinfo

Teknik og Miljø
Rådhuset, Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96282828
Send e-mail 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail