Regler for erhvervsbyggeri

Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du gerne vil bygge en etagebolig til udlejning. Eller andet erhvervsmæssigt byggeri.

Du skal altid begynde med at søge en byggetilladelse hos kommunen via Byg og Miljø.

Når du søger via Byg og Miljø skal du have tegningsmateriale klar i pdf-format. Materialet skal som minimum indeholde.

 • Situationsplan, med målsat placering af byggeriet på grunden.
 • Plantegninger med mål og oplysninger om anvendelse af rum.
 • Facade- og snittegninger med højder.
 • Afløbsplaner, der viser bortledning af tagvand og spildevand.
 • Udførlig materiale beskrivelse og oplysning af opvarmningsform.
 • Statiske beregninger på bærende bygningsdele.
 • Energiberegning eller varmetabsberegning ved ombygninger.

Herunder har vi desuden samlet en række oplysninger, som du kan få brug for.

Husk, du har altid mulighed for at få et møde med vores byggekontor, inden du søger om byggetilladelse.

Det kan være en rigtig god idé, for sammen kan vi afklare rammerne for dit byggeprojekt, og det kan spare dig tid i sidste ende..

Til mødet kan vi for eksempel gennemgå følgende:

 • Hvilke krav i bygningsreglementet, der gælder for byggearbejdet.
 • Skal der tilknyttes en certificeret statiker eller brandrådgiver.
 • Er det nødvendigt at søge om dispensation.
 • Krav til dokumentation eller om der er anden lovgivning, man skal være opmærksom på.

Kontakt os

Du kan arrangere et møde, ved at kontakte byggesagskontoret på Tlf.: 96282828  eller mail til byggesag@herning.dk - skriv "forhåndsdialog" i emnefeltet.


I de fleste tilfælde vil krav til parkering stå omtalt i lokalplaner og byplanvedtægter.

Der er dog byområder i Herning, hvor det er muligt at betale til en parkeringsfond for de parkeringspladser, der ikke kan etableres på egen grund.

Kravet til parkeringsarealer vil som regel altid være beskrevet i byggetilladelsen.


Helt kort fortalt betaler du for den tid, der bliver brugt på behandlingen af din byggetilladelse. Det koster 481 kroner i timen pr. 1. januar 2019.

Når du har søgt, får du i første omgang en regning på et aconto beløb.

Efter din byggesag er afsluttet, gør vi op, hvor lang tid der er brugt på den, og dermed også hvad du skal betale. Vi trækker det beløb fra, du allerede har betalt aconto, og sender en regning på resten af beløbet.

Regning bliver sendt til hovedejeren af byggeriet. Gebyr er ikke omfattet af momsloven.


Bygherren har ansvaret for at sende dokumentation til kommunen, når dit projekt bliver færdigmeldt.

Færdigmeldingen skal ske via Byg og Miljø, såfremt ansøgningen er indsendt via denne. I alle øvrige tilfælde kan blanket i boksen Selvbetjening udskrives og sendes til kommunen.

I byggetilladelsen fremgår det, hvilket materiale du skal indsende, f.eks.

 • Energimærkning.
 • Trykprøvning.
 • Dokumentation for overholdelse af isoleringskrav m.v.

Du må ikke tage byggeriet i brug, før kommunen har udført færdigsyn og givet dig en ibrugtagningstilladelse. Denne kan vi først lave, når færdigsyn er udført og alle betingelser i byggetilladelsen er efterkommet.


Lokalplanen er den konkrete og detaljerede plan for et bestemt område i kommunen. Her kan du se vedtagne og gældende lokalplaner for Herning Kommune.

Se listen over lokalplaner.


Hvis du skal bygge på landet, kan det være, at du skal have en landzonetilladelse. 

Det kommer an på, hvad dit projekt indeholder. Kommunen undersøger, om der kræves en landzonetilladelse, når du sender din ansøgning om byggetilladelse ind.

Hvad er en landzonetilladelse?

Hvis du skal bygge uden for byzone, gælder landzonebestemmelserne i planloven. 

Planloven skal sikre, at der ikke sker ukontroleret bebyggelse i det åbne land. Derfor vil der i mange byggesager være krav om en landzonetilladelse.

Tilladelsen indebærer en nabohøring og eventuelt andre, der er berørte af sagen. Kommunen behandler herefter sagen.

Da de lovbestemte hørings- og klagefrister skal overholdes, vil sagsbehandlingstiden ligge på mindst 8 uger.


Du skal altid have tilladelse til at rive en bygning ned, ligesom du også skal anmelde, når nedrivningen er afsluttet.

Læs her, hvad du skal huske, og hvordan du sender det ind.


I øjeblikket er ventetiden for de store sager 10 - 12 uger fra vi har modtaget alle de nødvendige oplysninger i sagen, til din sag bliver behandlet.

Er der tale om en byggetilladelse i forbindelse med enfamiliehus, som overholder alle regler og ikke kræver høring hos naboer eller andre myndigheder, kan du forvente et svar i løbet af 7 - 8 uger.

Hvis det er nødvendigt at få udtalelser fra andre myndigheder, kan der gå længere tid, før du får et svar. Det samme gælder, hvis sagen skal sendes i høring. Det gælder blandt andet, når der skal søges landzonetilladelse. Her er behandlingstiden mindst 2 måneder.