Dyrehold i byen og på landet

Hvilke dyr må du have, hvis du bor i et boligområde eller i byzone? Og hvilke dyr må du have på landet?

Særligt for hundehold, hundekennel og hundepension

Hvis du har mere end 4 vokse hunde med hvalpe under 18 uger, så er det et erhvervsmæssigt dyrehold og skal anmeldes til kommunen.

Byzone

Du må ikke have mere end 4 hunde med hvalpe under 18 uger i byzone.

Landzone

Etablering, udvidelse eller ændring af hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger (herunder hundepensioner og kenneler) skal anmeldes til kommunen.

Anmeld dit hundehold, hundekennel eller hundepension online. 

Hundehold under 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger er ikke erhvervsmæssigt hundehold og må haves både i byzone og landzone.

Forskrift for dyrehold i boligområder

Forskriften er vedtaget af Teknik- og miljøudvalget 7. maj 2007

§ 1 Lovgrundlag

Denne forskrift er udarbejdet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Bek. nr. 1517 af 14. december 2006, § 6 og 18.

§ 2 Gyldighedsområde

stk. 1 
Forskriften gælder for alt ikke erhvervsmæssigt dyrehold, der ligger i: x byzone x sommerhusområder x områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål

stk. 2 
Hvis der i gældende lokalplaner og byplanvedtægter er regler om forbud for visse dyrearter, er disse forsat gældende. Ligeledes gælder lokale grundejer-, andels- og lejerforeningers regler, samt regler udtrykt i skøder og servitutter om fuglehold, hvis de er skærpende i forhold til denne forskrift.

§ 3 Dyrehold

Ande-, gåse-, hane-, svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold er ikke tilladt.

§ 4 Indretning og drift

stk. 1
På hver grund må højst holdes dyr svarende til 15 stk. høns med kyllinger. Med kyllinger menes unger der holder sig til moderen.

stk. 2
Placering af fuglehuse, bure og volierer må ikke være tættere end 2,5 meter på skel til naboejendom, og skal i øvrigt overholde byggelovens bestemmelser. Fuglehuse, bure og voliere må ikke være åbne mod skel, hvis der er beboelse på naboejendommen.

stk. 3
Hvis fugle i voliere og andre fugle, der holdes udendørs, giver anledning til væsentlige støjgener, skal de holdes i mørke fra kl. 21.00 til kl. 07.00 mandag til fredag og fra kl. 21.00 til kl. 09.00 på lørdage samt søn- og helligdage.

stk. 4
Foder skal opbevares i rottesikre beholdere.

stk. 5
Eget vegetabilsk køkkenaffald kan anvendes som foder, hvis overskydende rester fjernes umiddelbart efter fodring.

stk. 6
Bure, huse og indhegnede gårde skal rengøres mindst en gang om ugen.

stk. 7
Hvis dyreholdet giver unødige gener, kan Byrådet meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger. (Unødige gener kan f.eks. være støj, lugt, uhygiejniske forhold eller rotter.) Kan generne ikke afhjælpes eller overtrædes påbud kan Byrådet nedlægge forbud imod hele eller dele af dyreholdet.

stk. 8
Gødning fra dyreholdet skal opbevares, så det ikke giver lugtgener. Hvis gødningen ikke straks graves ned, skal den opbevares i lukket beholder.

§ 5 Dispensation og klage

stk. 1
Hvis individuelle forhold taler for det, kan Byrådet dispensere fra bestemmelserne i denne forskrift.

stk. 2
Byrådets afgørelser efter denne forskrift kan ikke påklages til højere administrativ myndighed.

§ 6 Overtrædelse af regulativet

Man kan straffes med bøde, hvis man overtræder bestemmelser eller undlader at følge forbud eller påbud givet efter denne forskrift.

§ 7 Ikrafttrædelse

Senest 6 måneder efter forskriften er trådt i kraft, skal dyrehold være indrettet så det passer med forskriften.