De forskellige LAR-løsninger

Læs mere om de forskellige typer af LAR-anlæg, du kan vælge imellem.

Et regnbed er en lille beplantet lavning i haven, hvor regnvand fra tage og belægninger (f.eks. flisebelagte arealer) opsamles og langsomt nedsiver i jorden.

Et regnbed er en billig og flot løsning, som kan variere efter interesse. Bedet kan f.eks. sås til med græs og anlægges, så det kan slås ligesom resten af plænen. Eller du kan anlægge et bed med stauder, prydgræs og buske, som gør haven endnu smukkere.

Det er dog vigtigt at anvende planter, som kan tåle de omskiftelige forhold i regnbedet. Afhængigt af vejret kan der være både våde og tørre perioder i regnbedet.

Regnbede laves til den mængde regn, der normalt falder. Det vil sige, at det er vigtigt at tage stilling til, hvor vandet skal løbe hen, når der kommer skybrud eller lange perioder med regn, hvor bedet fyldes.

Klik på et billede for at se det i stor skala.

LAR5 LAR10

Nedsivning regnbed lyng Nedsivning regnbed sten

Følgende billeder er taget af Ann Lilja, Haveselskabet:
Lindevang - foto: Ann Lilja/Haveselskabet
 Nedsivning regnbed stauder - foto Ann Lilja, Haveselskabet


Nedsivning i græsplæne er en simpel, billig og effektiv måde at nedsive regnvandet fra tage og hårde overflader på grunden. Vandet ledes væk fra bygninger, terrasser m.v. ud på græsplænen, hvor det nedsives i en lavning.

Når det regner kraftigt, falder regnen hurtigere, end den kan nå at sive ned i græsplænen. Det er derfor vigtigt, at plænen skråner væk fra bygningerne og at den nederste del af plænen forhøjes, så vandet ikke bare strømmer ind til naboen. Plænen kan dermed holde på vandet, indtil det kan sive ned i jorden.

Regnvand må som udgangspunkt ikke nedsives tættere end 2-5 meter fra bygninger. Det skal derfor ledes ud i plænen via en åben rende med fast bund. Hvis du ikke ønsker åbne render, kan vandet ledes fra nedløbsrøret til et lavere sted på plænen i et nedgravet rør.

Klik på et billede for at se det i stor skala.

LAR7 Græsplæne trambolin

Græsplæne Græsplæne boldbane


Nedsivning af regnvand gennem sten, grus, fliser eller asfalt kaldes også for nedsivning i permeable belægninger.

Det sker ved, at vandet siver gennem belægningen og videre gennem underlaget og ned i jorden. Sammensætning af underlaget under belægningen er afgørende for, hvor meget vand der kan nedsives.

Nedsivningsevnen afhænger af den valgte type belægning, og her skal man være opmærksom på håndtering af regnvandet ved skybrud, da overfladen normalt ikke kan håndtere store mængder regnvand på én gang.

En permeabel belægning kan for eksempel være drænasfalt, græsarmeringssten eller specielle permeable flisebelægninger med åbne fuger.

 


En faskine er et hulrum under jorden, hvor regnvand fra tage og belægninger (f.eks. flisearealer) kan opsamles og langsomt sive ud i jorden. Faskiner kan udføres som plastkassetter, letklinker (leca) eller som en stenfaskine. En faskine ligger under jorden og er derfor ikke synlig i haven.

Faskiner dimensioneres, så de kan indeholde den regn, der normalt kommer. Det vil sige, at det også er vigtigt at tage stilling til, hvor vandet skal løbe hen, når der kommer et skybrud, og vandet ikke kan være i faskinen.

Klik på et billede for at se det i stor skala.

LAR12


Regnvand fra tage og belægninger kan ledes til render og grøfter. Her kan vandet strømme videre, mens der sker en fordampning og/eller nedsivning af vandet.

Render kan være naturlige lavninger i terrænet eller gravede render. Render kan også udføres i beton, granit eller tilsvarende, afhængigt af hvor de skal anvendes.

Grøfter kræver ofte god plads og er derfor mest velegnet til større grunde eller fællesarealer. På almindelige grunde vil du typisk anvende mindre render til transport af vandet, f.eks. til et regnbed eller en lavning, hvor vandet nedsives.

Klik på et billede for at se det i stor skala.

LAR LAR2 LAR3 

LAR4 LAR6 LAR8 

LAR19 LAR20


Bygninger kan forsynes med grønne tage (græs, stenurt m.v.) som forsinker regnvandet, inden det løber ned fra bygningen. Et grønt tag fordamper årligt ca. 50 % af nedbøren fra tagfladen. Da ikke alt vandet fordampes, skal du også supplere dit grønne tag med en anden LAR-løsning til det resterende regnvand.

Grønne tage kan anlægges på både eksisterende og nye tage, som har en hældning på op til 30 grader.

Når taget er vandmættet er det meget tungt, så man skal derfor sikre sig, at tagkonstruktionen kan bære den øgede vægt.

Se hvordan du laver grønne tage på www.laridanmark.dk.


Regnvand fra taget kan opsamles direkte fra nedløbsrøret i tønder og genanvendes til for eksempel havevanding. En regnvandstønde skal forsynes med et overløb, så regnvandet kan håndteres, hvis tønden fyldes. Overløbet kan for eksempel ledes til nedsivning i græsplæne eller regnbed.

Regnvand kan også opsamles og genbruges til toiletskyl eller tøjvask. Det kræver en særlig installation i boligen, der sikrer, at regnvand og drikkevand ikke blandes.

Læs bygningsreglementets vejledning til brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger (pdf).