Solceller, jordvarme og vindmøller

Her kan du læse om mulighederne for at etablere jordvarmeanlæg, solcelleanlæg eller husstandsvindmøller.

Du må installere et solcelleanlæg på op til 6 kW på dit hus, grund eller ejendom. Et solcelleanlæg på taget af en bygning kræver som udgangspunkt ikke tilladelse fra kommunen.

Et solcelleanlæg der monteres på taget af en bygning i samme hældning som taget, kræver dog som udgangspunkt ikke en tilladelse.

Men du skal sikre dig, at anlægget ikke strider mod bestemmelser i bygningsreglementet, lokalplaner eller byplanvedtægter.

Der kan og også være bestemmelser om tinglyste deklarationer, fredede bygninger eller lokale grundejervedtægter.

Nogle gange er det muligt at få tilladelse til at opføre et solcelleanlæg, selvom det ikke opfylder alle regler.

Hvis du vil forsøge at få sådan en tilladelse, skal du ansøge via Byg og Miljø. Ansøgningen skal indeholde relevant tegningsmateriale i pdf-format, der beskriver anlæggets størrelse og beliggenhed.

Solceller i det åbne land

Hvis du gerne vil etablere et solcelleanlæg på jorden i stedet på et tag, skal du søge om tilladelse ved kommunen.

Anlægget må ikke placeres længere væk fra den eksisterende samlede bygningsmasse end 20 - 25 m.

Pas på genskin

Der kan være en risiko for, at dine naboer vil kunne blive generet ved, at solen reflekteres fra blanke overflader på solcelleanlægget.

Vi anbefaler, at du lader leverandøren af anlægget vurdere risikoen for genskin.

Gem strøm på nettet

Hvis dit anlæg producerer mere strøm, end du selv kan bruge, kan du gemme strømmen på el-nettet. Information herom kan fås hos dit el-selskab

Du behøver altså ikke investere i dyre batterier, for at gemme strøm til natten, hvor solen ikke skinner. I stedet gemmer du den overskydende strøm fra dagtimerne på el-nettet. 

Er du i tvivl?

Hvis du er i tvivl om hvorvidt et anlæg kan etableres eller ej, kan du til enhver tid henvende dig til Herning Kommune på telefon 96 28 28 28, eller kontakte dit elforsyningsselskab.


Hvis du vil etablere et jordvarmeanlæg, skal du søge Herning Kommune om tilladelse.

Du skal søge via Byg og Miljø, og din ansøgning skal indeholde en skitse af matriklen, hvor placeringen af bygninger, jordvarmeanlægget og boringer er angivet.

Tegningen skal sendes i pdf-format via Byg og Miljø.

Vent på tilladelse

Du må først gå i gang med at etablere dit jordvarmeanlæg, når du har fået kommunens tilladelse.

Tilladelsen skal sikre, at der ikke sker forurening af jord, grundvand og undergrund. Af tilladelsen fremgår det blandt andet, hvilke frostsikringsmidler, der må bruges i anlægget.

Uheld med jordvarmeanlæg

Hvis du som ejer eller bruger af et jordvarmeanlæg, konstaterer eller får mistanke om at anlægget er utæt, skal du straks sørge for, at få stoppet for udstrømningen, eventuelt ved at tømme anlægget.

Du skal desuden hurtigst muligt, og senest førstkommende hverdags morgen, orientere Teknik og Miljø i Herning Kommune.  

Lukning af jordvarmeanlæg

Hvis du ikke længere ønsker at gøre brug af dit jordvarmeanlæg skal det sløjfes. Det betyder blandt andet, at anlægget skal tømmes for frostsikringsvæske og at væsken skal bortskaffes efter kommunens forskrifter.

Du skal huske at orientere Herning Kommune, hvis du lukker (sløjfer) dit jordvarmeanlæg.

Lovgrundlag

Jordvarmeanlæg skal overholde bestemmelserne i Miljøministeriets bekendtgørelse om jordvarmeanlæg, bek. nr. 240 af 27/02/2017.

Eftersyn af dit jordvarmeanlæg

Du skal efter 1. driftsår lade en sagkyndig efterse dit jordvarmeanlæg. Du skal opbevare resultatet i mindst 10 år 

Vil du vide mere?

Har du brug for yderligere information om jordvarmeanlæg, kan du kontakte Teknik og Miljø, Herning Kommune, tlf.: 96 28 28 28 eller skrive til teknik@herning.dk.


Hvis du bor på en landejendom, kan du søge kommunen om lov til at opføre en husstandsvindmølle.

Kommunen vurderer ansøgningerne ud fra landzonebestemmelserne i lov om planlægning, som omfatter naboorientering og offentliggørelse. Samtidigt vurderer kommunen, hvilke eventuelle gener, der kan være for naboer og natur.

Ansøgningen skal indsendes via Byg og Miljø, og skal indeholde

  • Oversigtskort med nøjagtig angivelse af placering
  • Teknisk materiale på møllen hvor højde, støj og udseende blandt andet fremgår

Hvilke krav er der?

En husstandsmølle må højst være 25 m høj, til øverste vingespids. Er møllen højere skal der udarbejdes lokalplan for at få en tilladelse.

Møllen skal ligge i nærheden af hovedbygningen - højst 20-25 meter fra den eksisterende samlede bebyggelse på ejendommen.

Møllen skal placeres i så stor en afstand fra nabobeboelse som muligt, og der må max. placeres en mølle pr. ejendom.