Olietanke

Er din olietank lovlig? Hvad gør du, hvis du ønsker en ny olietank eller vil ha' sløjfet den, du har? Det kan du læse om på denne side.

Tjek din olieplasttank

I løbet af sommeren 2018 er der konstateret et øget antal revner og skader
på plasttanke. Dette skyldes sandsynligvis den øgede lys- og varmepåvirkning, forårsaget af den varme sommer og høje temperatur.
 
Derfor er det en god idé løbende at holde øje med din tank og tjekke den for revner og skader især hvis din tank:
  • Står udendørs og ikke er overdækket
  • Er udsat for direkte sollys og varme
Billederne illustrerer og giver eksempler på, hvor revner og skader typisk opstår på tanken. 

Det skal du holde øje med

Udendørsplasttanke kan have begyndende revnedannelser i udsatte positioner på overfladen. Revnedannelsen sker typisk:
  • I indadgående og opadvendte hulninger (rød markering)
  • I midten af tankens endeflade (gul markering)
Eksempler på de mest kritiske områder er markeret på billederne nedenfor. Er tanken beskidt eller støvet de kritiske steder, kan overfladen tørres af med en klud eller vådserviet.

Er skaden sket? - privat tank

Er der tegn på væsentlige revner og skader på din tank, skal tanken tages ud af brug. Er du i tvivl, kan du kontakte kommunen eller tage fat i olieselskabet, som har leveret olien, og få råd om kontrol og udskiftning af tanken.
 
Hvis der er opstået en skade på tanken med olieudslip til følge, er du
omfattet af en olieforureningsforsikring hos Topdanmark. Du er dækket
hos Topdanmark, når du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber i
Danmark, som er medlem af Drivkraft Danmark, eller olieleverandører, der
bliver forsynet med fyringsolie fra et af disse.
 
Ved olieudslip skal du kontakte din kommune (evt. 112) og Topdanmark.
 

Virksomhedens ansvar

Som virksomhedsejer har du selv et ansvar for at kontrollere din tank, herunder anlæggets tæthed. Ligeledes er du ansvarlig for oprensning ved olieforurening, uanset hvordan skaden sker.
 
Går der hul på din olietank eller rørføring, skal du straks melde det til kommunen. Ved akut spild skal du ringe 112. En hurtig indsats er afgørende for, at miljøet ikke trues, og for at omfanget af en eventuel oprydning, både fysisk og økonomisk, kan begrænses mest muligt.
 
Er der tegn på væsentlige revner og skader på din tank, skal tanken tages ud af brug.
 
Er du i tvivl, kan du kontakte kommunen eller tage fat i olieselskabet, som har leveret olien.
 
2019 04 30 14 10 51 Window
Eksempler på de mest kritiske områder er markeret på billederne ovenfor.
 
2019 04 30 14 12 53 Window
Krakelering samt begyndende revnedannelse i hulning og revne opstået i indadgående hulning.
 
2019 04 30 14 13 41 Window
Revne opstået i forsætning ved tankens endeflade

FAQ om tjek af olie-plasttank (privatkunder)

Her kan du finde spørgsmål og svar på spørgsmål om at tjekke din olie-plasttank.

Hvorfor har jeg fået en pjece? 

For at gøre opmærksom på en øget risiko for skader på plasttanke, især hvis din tank står udendørs og er lys- og varmepåvirket. 

Er der tale om alle plasttanke?

Der er primært tale om plasttanke fra Titan-Kingspan

Hvorfor opstår skaden? Min tank er relativ ny og stadig inden for aldersgrænsen              

Teknologisk Institut har undersøgt flere tanke, og skaden opstår som kombination af forskellige faktorer.

Skaden opstår primært grundet støbeprocessen, hvor UV- og farvepigmenter ikke fordeles jævnt i støbningen, især i samlingspunkter og hjørner/rundinger. Når disse overflader udsættes for lys, oxideres plasten og der opstår trækspændinger i plasten, hvilket fører til revner.

Jeg har konstateret revner i min tank. Kan jeg få en ny tank eller erstatning?

Producenten Titan-Kingspan er gået konkurs. Derfor kan der hverken gives erstatning i form af refusion eller ny tank. (Vi er kun leverandør af fyringsolien og ikke tanken).

Kan jeg selv gøre noget af undgå (yderligere) skader på tank?                 

Det er vigtigt at holde øje med den jævnligt især i sommermånederne.

Hvor hurtigt skal jeg gøre noget ved det? Skal tankes udskiftes eller lukkes med det samme? 

Det skal vurderes af en tekniker. Er der væsentlige skader, skal tankes tages ud af brug og tømmes for olie.

Det er op til selskaberne individuelt, om de vil tilbyde at sende en tekniker

Er jeg stadig dækket af forsikringen, hvis jeg har konstateret begyndende revner og vælger ikke at udskifte min olietank?

Du har pligt til at reagere og begrænse tabet (tabsbegrænsningspligten). Kontakt Topdanmark. De vil vurdere sagen.

Skal tanken tømmes og i så fald af hvem, hvis jeg ikke længere ønsker at have den i brug? 

 Ja. Hvis tanken vurderes skadet med risiko for olieudslip, skal tanken tømmes og tages ud af brug.

Det er op til selskaberne individuelt, om de vil tilbyde tømning af tanken

Er der en tilskudsordning til tømning af tanken?

Nej. Det er op til selskaberne individuelt, om de vil tilbyde tilskud

Jeg har konstateret revner i min tank med olieudslip. Hvad gør jeg?

I tilfælde af olieudslip skal du kontakte Topdanmark, hvor du automatisk er omfattet olieforureningsforsikringen, når du køber din fyringsolie gennem os.

Du skal sørge for så vidt muligt at begrænse skaden og forureningen.

Kontakt kommunen og evt. ringe 112 ved alvorlig læk.

Er jeg forsikret?

Hvis du har købt din fyringsolie af os eller en af vores underleverandører er du automatisk forsikret hos Topdanmark (olieforureningsforsikringen)

Hvad dækker forsikringen?

Forsikringen erstatter udgiften til at opfylde myndighedernes krav og påbud om forurenet jord. Afhængig af skadens omfang, kan det indebære:

Undersøgelser af den konstaterede olieforurening

Fjernelse af den konstaterede olieforurening, således at olieforureningen med en høj grad af sikkerhed ikke udgør eller kan udgøre en risiko for menneskers sundhed eller miljøet.

Erstatning for tanken, såfremt forureningen stammer fra denne. Erstatningen omfatter tillige lovliggørelse af installationen.

Hvem skal jeg ellers kontaktes - andre myndigheder? Og hvem gør det?

Din kommune. Ring evt. 112 ved akut stort oliespild - Topdanmark

Privat olietank

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Din olietank skal være typegodkendt, og den skal holde tæt.

Miljøstyrelsen har fastsat terminer for, hvornår de forskellige typer olietanke skal sløjfes, og du skal selv være opmærksom på, hvornår din olietank skal sløjfes.

  • Hvis du er i tvivl om din olietank er i orden, kan du kontakte en oliefyrstekniker. Han eller hun foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer.
  • Fabrikationsåret står på mærkeskiltet på påfyldningsstudsen, på selve tanken eller på tankattesten. Hvis det er svært at datere din tank, kan du få hjælp i Miljøstyrelsens vejledning. Hvis du har mistet attesten, skal du kontakte kommunen, som almindeligvis har en kopi.

Tager du en olietank varigt ud af brug eller sætter en ny op, skal du huske at give kommunen besked. Du kan få flere oplysninger om reglerne for olietanke hos kommunen.

Indhold hentet fra borger.dk

Ny olietank

Når du skal have en ny olietank, skal du anmelde det til kommunen 14 dage inden etableringen, uanset om den er overjordisk eller skal nedgraves.

Anmeldelsen skal indeholde:

  • en skitse over olietanken og rørenes placering på ejendommen
  • en beskrivelse af olietankens størrelse og type, samt hvilket materiale den er lavet af
  • tidspunkt for etablering

Du skal sikre dig, at leverandøren udleverer en tankattest. Attesten er en garanti for, at din olietank er typegodkendt til at opbevare fyringsolie. Du skal sende attesten til kommunen senest på etableringstidspunktet.

Indhold hentet fra borger.dk

Hul på olietank

Går der hul på din olietank, skal du straks melde det til kommunen. Det gælder både for olietanke i brug, og gamle, som ikke længere er i brug.

Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, som dækker for oprensning af olieforurening.

Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Energi- og Olieforum, oliebranchens brancheorganisation, eller fra en leverandør, der får olie fra et af disse.

Du er dog ikke dækket, hvis din tank eller rør er ulovlige. I så fald må du selv betale for oprensningen.

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om den fælles forsikring mod olieudslip.

Indhold hentet fra borger.dk