Olietanke

Er din olietank lovlig? Hvad gør du, hvis du ønsker en ny olietank eller vil ha' sløjfet den, du har?

Du skal benytte løsningen "Byg og Miljø" til at anmelde tanke. Du skal også bruge Byg og Miljø til at anmelde sløjfning af olietank.

Du finder løsningen i den grønne selvbetjeningsboks

Flytning af en overjordisk tank er tilladt, når du følger kravene om etablering, og sløjfningstermin ikke er overskredet.

Hvis du installerer en brugt tank, skal tanken være forsynet med oprindeligt mærkeskilt, der angiver fabrikat, fabrikationsår og -nummer, tanktype og størrelse. Du skal også anmelde installation af en brugt tank.

Nedgravede tanke må ikke flyttes, og anvendes igen.

Se mere om krav til den nye olietank, på Miljøstyrelsens hjemmeside.


Får du en ny olietank, skal du anmelde det til Herning Kommune senest 14 dage før etablering.

Anmeldelsen skal foregå via den digitale ansøgningsportal "Byg og Miljø". Her skal du angive hvornår du regner med at etablere olietanken, samt hvor den skal placeres. Derudover skal der vedhæftes en kopi af tankattesten.

Olietanken bliver herefter registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret). Det er ejers ansvar, at oplysningerne i BBR er korrekte, hvorfor det er derfor vigtigt, at du anmelder etablering af en ny tank.


Flytning af en overjordisk tank er tilladt, når du følger kravene om etablering, og sløjfningstermin ikke er overskredet.

Hvis du installerer en brugt tank, skal tanken være forsynet med oprindeligt mærkeskilt, der angiver fabrikat, fabrikationsår og -nummer, tanktype og størrelse. Du skal også anmelde installation af en brugt tank.

Nedgravede tanke må ikke flyttes, og anvendes igen.


Tanken skal placeres på et varigt stabilt underlag. Det betyder, at underlaget ikke må ændre stabilitet, for eksempel ved at underlaget ikke bliver "vasket væk" af regnvand.

Det er ejers ansvar at sikre, at tanken altid står på et varigt stabilt underlag.

 • Tanken må ikke placeres inden for en afstand af 50 meter fra indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og inden for 25 meter fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand
 • Tanken må ikke graves ned inden for et beskyttelsesområde for grundvandsindvinding
 • Tanken må ikke nedgraves eller anbringes under eller så tæt ved bygninger, at tanken ikke kan fjernes igen

Kommunen kan forbyde en ønsket placering af tanken, hvis vi vurderer, at der er risiko for forurening af grundvandet, jorden, undergrunden eller et nærliggende anlæg, hvor der udvindes drikkevand.

Du skal imidlertid være opmærksom på, at der særlige regler for opstilling af en olietank af plastik.


Står der på tankattesten, at tanken er godkendt til opstilling inden døre, betyder dette, at tanken skal være omfattet af en opvarmet bygnings ydervægge (rum med minimum 15 grader).

Det betyder for eksempel, at du ikke kan placere tanken i et maskinhus eller en uopvarmet garage. Det gælder imidlertid kun for tanke, der er produceret efter 1999.

Er du i tvivl om hvorvidt den er til indendørs opstilling, har du mulighed for at se det på godkendelsesnummeret på tankens mærkeskilt.

Du kan ud fra det næstsidste tal bestemme, hvor tanken skal være placeret. "1" står for indendørs opstilling mens "2" står for udendørs opstilling.


Du har selv ansvaret for at holde øje med, hvornår din tank skal udskiftes. Sløjfningsterminen afhænger af, om tanken er overjordisk eller nedgravet, samt af materialet og indvendig korrosionsbeskyttelse.

Få mere information via nedenstående links

Skal min olietank udskiftes - se tidsfrister.

Gamle usløjfede olietanke.

Miljøregler for olietanke - sløjfningsterminer.

Spørgsmål og svar om udskiftning af olietanke.


Der er særlige regler for overjordiske plasttanke, da de udgør en større brandrisiko. Det betyder for eksempel specielle afstandskrav og krav til brandmure.

Det anbefales, ikke at anbringe en plasttank i et rum med person- eller dyreophold. Hvis rummet indeholder andet end tanken, anbefales det desuden, at tanken anbringes i et bassin for at begrænse brandspredningen i rummet.

Yderligere information kan fås i Beredskabsstyrelsens vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker.


I løbet af sommeren 2018 er der konstateret et øget antal revner og skader
på plasttanke. Dette skyldes sandsynligvis den øgede lys- og varmepåvirkning, forårsaget af den varme sommer og høje temperatur.
 
Derfor er det en god idé løbende at holde øje med din tank og tjekke den for revner og skader især hvis din tank:
 • Står udendørs og ikke er overdækket
 • Er udsat for direkte sollys og varme
Billederne illustrerer og giver eksempler på, hvor revner og skader typisk opstår på tanken. 

Det skal du holde øje med

Udendørsplasttanke kan have begyndende revnedannelser i udsatte positioner på overfladen. Revnedannelsen sker typisk:
 • I indadgående og opadvendte hulninger (rød markering)
 • I midten af tankens endeflade (gul markering)
Eksempler på de mest kritiske områder er markeret på billederne nedenfor. Er tanken beskidt eller støvet de kritiske steder, kan overfladen tørres af med en klud eller vådserviet.

Er skaden sket? - privat tank

Er der tegn på væsentlige revner og skader på din tank, skal tanken tages ud af brug. Er du i tvivl, kan du kontakte kommunen eller tage fat i olieselskabet, som har leveret olien, og få råd om kontrol og udskiftning af tanken.
 
Hvis der er opstået en skade på tanken med olieudslip til følge, er du
omfattet af en olieforureningsforsikring hos Topdanmark. Du er dækket
hos Topdanmark, når du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber i
Danmark, som er medlem af Drivkraft Danmark, eller olieleverandører, der
bliver forsynet med fyringsolie fra et af disse.
 
Ved olieudslip skal du kontakte din kommune (evt. 112) og Topdanmark.
 

Virksomhedens ansvar

Som virksomhedsejer har du selv et ansvar for at kontrollere din tank, herunder anlæggets tæthed. Ligeledes er du ansvarlig for oprensning ved olieforurening, uanset hvordan skaden sker.
 
Går der hul på din olietank eller rørføring, skal du straks melde det til kommunen. Ved akut spild skal du ringe 112. En hurtig indsats er afgørende for, at miljøet ikke trues, og for at omfanget af en eventuel oprydning, både fysisk og økonomisk, kan begrænses mest muligt.
 
Er der tegn på væsentlige revner og skader på din tank, skal tanken tages ud af brug.
 
Er du i tvivl, kan du kontakte kommunen eller tage fat i olieselskabet, som har leveret olien.
 
2019 04 30 14 10 51 Window
Eksempler på de mest kritiske områder er markeret på billederne ovenfor.
 
2019 04 30 14 12 53 Window
Krakelering samt begyndende revnedannelse i hulning og revne opstået i indadgående hulning.
 
2019 04 30 14 13 41 Window
Revne opstået i forsætning ved tankens endeflade

Her kan du finde spørgsmål og svar på spørgsmål om at tjekke din olie-plasttank.

Hvorfor har jeg fået en pjece? 

For at gøre opmærksom på en øget risiko for skader på plasttanke, især hvis din tank står udendørs og er lys- og varmepåvirket. 

Er der tale om alle plasttanke?

Der er primært tale om plasttanke fra Titan-Kingspan

Hvorfor opstår skaden? Min tank er relativ ny og stadig inden for aldersgrænsen              

Teknologisk Institut har undersøgt flere tanke, og skaden opstår som kombination af forskellige faktorer.

Skaden opstår primært grundet støbeprocessen, hvor UV- og farvepigmenter ikke fordeles jævnt i støbningen, især i samlingspunkter og hjørner/rundinger. Når disse overflader udsættes for lys, oxideres plasten og der opstår trækspændinger i plasten, hvilket fører til revner.

Jeg har konstateret revner i min tank. Kan jeg få en ny tank eller erstatning?

Producenten Titan-Kingspan er gået konkurs. Derfor kan der hverken gives erstatning i form af refusion eller ny tank. (Vi er kun leverandør af fyringsolien og ikke tanken).

Kan jeg selv gøre noget af undgå (yderligere) skader på tank?                 

Det er vigtigt at holde øje med den jævnligt især i sommermånederne.

Hvor hurtigt skal jeg gøre noget ved det? Skal tankes udskiftes eller lukkes med det samme? 

Det skal vurderes af en tekniker. Er der væsentlige skader, skal tankes tages ud af brug og tømmes for olie.

Det er op til selskaberne individuelt, om de vil tilbyde at sende en tekniker.

Er jeg stadig dækket af forsikringen, hvis jeg har konstateret begyndende revner og vælger ikke at udskifte min olietank?

Du har pligt til at reagere og begrænse tabet (tabsbegrænsningspligten). Kontakt Topdanmark. De vil vurdere sagen.

Skal tanken tømmes og i så fald af hvem, hvis jeg ikke længere ønsker at have den i brug? 

Ja. Hvis tanken vurderes skadet med risiko for olieudslip, skal tanken tømmes og tages ud af brug.

Det er op til selskaberne individuelt, om de vil tilbyde tømning af tanken

Er der en tilskudsordning til tømning af tanken?

Nej. Det er op til selskaberne individuelt, om de vil tilbyde tilskud

Jeg har konstateret revner i min tank med olieudslip. Hvad gør jeg?

I tilfælde af olieudslip skal du kontakte Topdanmark, hvor du automatisk er omfattet olieforureningsforsikringen, når du køber din fyringsolie gennem os.

Du skal sørge for så vidt muligt at begrænse skaden og forureningen.

Kontakt kommunen og evt. ringe 112 ved alvorlig læk.

Er jeg forsikret?

Hvis du har købt din fyringsolie af os eller en af vores underleverandører er du automatisk forsikret hos Topdanmark (olieforureningsforsikringen)

Hvad dækker forsikringen?

Forsikringen erstatter udgiften til at opfylde myndighedernes krav og påbud om forurenet jord. Afhængig af skadens omfang, kan det indebære:

 • Undersøgelser af den konstaterede olieforurening
 • Fjernelse af den konstaterede olieforurening, således at olieforureningen med en høj grad af sikkerhed ikke udgør eller kan udgøre en risiko for menneskers sundhed eller miljøet.
 • Erstatning for tanken, såfremt forureningen stammer fra denne. Erstatningen omfatter tillige lovliggørelse af installationen.

Hvem skal jeg ellers kontaktes - andre myndigheder? Og hvem gør det?

Din kommune. Ring evt. 112 ved akut stort oliespild - Topdanmark


Hvis du har mistanke om, at din tank er utæt og lækker olie, har du pligt til hurtigst muligt at anmelde det til Herning Kommune.

Uden for kommunens åbningstid, eller hvis udslippet kan udgøre en akut risiko, skal du kontakte Brand & Redning MidtVest på alarm 112.

Du skal også hurtigst muligt kontakte det forsikringsselskab, som varetager forsikringsordningen, og informere om din mistanke og den eventuelle skade.

Se mere på Miljøstyrelsen: Hvad gør jeg, hvis jeg har oliespild?

Herning Kommune vil herefter undersøge og vurdere omfanget af skaden og eventuelt udstede et påbud om undersøgelse af forureningen i henhold til jordforureningsloven.

Kommunen eller dit forsikringsselskab kan derefter vælge at prøve at begrænse skaden eller foretage en indledende oprydning, hvis olieudslippet akut truer miljøet.


Hvis du har en olietank, er det lovpligtigt at være omfattet af en forsikring, der dækker forureningsskader.

Du har automatisk en forsikring, hvis du får leveret olie fra et af de olieselskaber i Danmark, der er medlem af oliebranchens brancheforening eller en olieleverandør, der bliver forsynet med olie fra disse.

Oliebranchen har i samarbejde med Topdanmark en forsikringsordning, som forsikrer husstanden. Er du ikke dækket af den automatiske forsikring, tilbyder flere forsikringsselskaber en ansvarsforsikring for olietanke.

Se mere på: https://www.drivkraftdanmark.dk/indhold/forsikringsordningen/

Forsikringen dækker både nedgravede og overjordiske tanke. Der er imidlertid en række forudsætninger, der skal være opfyldt, for at forsikringen dækker:

 • Tanken skal være på under 6.000 liter
 • Tanken skal være lovlig
 • Det skal være en privat tank og minimum 50 % af arealet, som tanken opvarmer, skal være bolig

Hvis din olietank er så gammel, at den skulle have været sløjfet, eller hvis den og rørsystemet ikke lever op til de gældende regler og krav, kan forsikringsselskabet afvise at betale for skaden.

I så fald er det dig selv, der skal dække omkostningerne for en undersøgelse og eventuel oprensning - en udgift, som kan løbe op i flere hundrede tusinde kroner eller mere.