Fyring med fast brændsel

Sådan fyrer du med fast brændsel i brændeovn og lignende uden at genere din nabo.

Hvis du fyrer rigtigt i din brændeovn, brændekedel, pejs og lignende fastbrændselsovne, undgår du ofte røggener for dine naboer. Samtidig mindskes risikoen for udledning af sundhedsskadelige partikler til omgivelserne.

Særligt om skorstensfejning og miljørigtig fyring.

Korrekt brug af ovne til fast brændsel

§1

Forskriften fastsætter regler for anvendelse af fastbrændselsovne til hel eller delvis opvarmning af boliger i de i stk. 2 nævnte områder.

Stk. 2

Forskriften gælder for følgende typer af områder i henhold til definitioner og afgrænsninger i gældende kommuneplan og/eller lokalplan:

Boligbebyggelse i byzone: De byer, der ifølge kommuneplanen og/eller lokalplaner er defineret som byzone.

Afgrænsede landsbyer i landzone: De landsbyer, der ifølge kommuneplanen og/eller lokalplaner er defineret som afgrænsede landsbyer i landzone.

Sommerhusområde: De områder, der ifølge kommuneplanen og/eller lokalplaner er udlagt til sommerhusområde.

Kolonihave: De områder, der ifølge kommuneplanen og/eller lokalplaner er udlagt til kolonihaveområde.

Boliger i erhvervsområde: Lovlige eksisterende boliger i et erhvervsområde.

Stk. 3

Som bruger af en fastbrændselsovn er du ansvarlig for, at overholde forskriften.

Stk. 4

Forskriften tilsidesætter ikke eventuelle lokale bestemmelser, vedtægter eller lignende om forbud mod brugen af fastbrændselsovn.

§2

Herning Kommune afgør, om en fastbrændselsovn og brugen af den er omfattet af denne forskrift.


§3

1. Fyringsanlæg til fast brændsel er f.eks.:

 • brændeovn
 • brændekedel
 • pejs og pejseindsats
 • masseovn
 • træpillefyr
 • flisfyr
 • træpillefyr
 • flisfyr.

Ved køb eller overdragelse af en brændeovn mv. skal du sikre dig, at der medfølger en prøvningsattest. Attesten skal underskrives af skorstensfejeren og gemmes i 10 år. Prøvningsattesten skal vise, at kravene i brændeovnsbekendtgørelsen er opfyldt.

2. Rent brændsel er f.eks.:

 • råtræ, kløvet
 • rent træ uden indhold af lim, lak, maling, søm, skruer, beslag mv.
 • træpiller af rent træ
 • træbriketter af rent træ
 • træflis af rent træ
 • andre restprodukter omfattet af biomassebekendtgørelsen nr. 84 af 26. januar 2016.

Du må ikke fyre med affald - det gælder også emballageaffald som f.eks. pap og engangspaller.

3. Affaldstræ er f.eks.:

 • træpaller, inkl. engangspaller
 • imprægneret træ
 • malet træ
 • lakeret træ
 • limet træ
 • spånplader
 • MDF-plader
 • plastlaminatplader
 • savsmuld
 • jernbanesveller
 • telefonmaster
 • emballagetræ.

4. Husholdningsaffald er alle former for affald, der fremkommer i en almindelig husholdning, f.eks.:

 • mælkekartoner
 • pap
 • plast
 • aviser
 • farvede og glittede reklamer og blade.

§ 4

Du må kun bruge rent brændsel i en fastbrændselsovn. Hvis der er en anvisning på, hvordan du bruger en bestemt brændselstype fra ovnens producent, skal du bruge den.

Stk. 2

Du må ikke bruge affaldstræ, husholdningsaffald og koks som brændsel. Sammenkrøllet avis må dog anvendes til optænding.

Stk. 3

Fugtigheden i kløvet råtræ og rent træ uden indhold af lim, lak, maling, søm, skruer, beslag mv. skal være under 20 % vandindhold.

§ 5

Du skal opbevare dit brænde et tørt og ventileret sted, f.eks. i et brændeskur eller under halvtag.


§ 6

Du må kun tænde op i ovnen med tørt kvas, pindebrænde, optændingsblokke eller sammenkrøllet avispapir (ikke farvede og glittede reklamer/blade).

Stk. 2

Alle spjæld skal være fuldt åbne ved optænding og påfyldning af mere brændsel.

§ 7

Brug ikke mere eller større brænde end der er plads til i ovnen. Følg i øvrigt eventuel anvisning fra ovnens producent.

Stk. 2

Brændkammeret skal tømmes for aske efter behov og som minimum efter eventuel anvisning fra ovnens producent.

§ 8

Du må ikke fyre i din ovn natten over, medmindre den er beregnet til det.

Ilttilførslen må ikke reduceres om natten for at bevare gløder til optænding næste morgen.

Aske, sod og slagge skal afleveres sammen med restaffald til forbrænding.


§ 9

Brugen af en fastbrændselsovn må ikke medføre væsentlige røggener i omgivelserne.

Stk. 2

Under normale forhold må røgen fra en fastbrændselsovn ikke give synligt eller stærkt lugtende røgnedslag hos naboen.

Stk. 3

Herning Kommune afgør, om en røggene er væsentlig.


§ 10

Herning Kommune fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne forskrift samt lovgivning på området overholdes.

§ 11

Herning Kommune kan i særlige tilfælde give dispensation for regler i denne forskrift. Anmodning om dispensation skal være skriftlig og indeholde en særlig begrundelse. 7

§ 12

Bestemmelserne i denne forskrift er ikke til hinder for, at Herning Kommune efter miljøbeskyttelseslovens § 42 kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger end angivet i forskriften. 


§ 13

Overtrædelse af denne forskrift kan blive meldt til politiet med krav om bødestraf.


§ 14

Forskriften er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Herning Kommune den 28. november 2016. Stk. 2 Forskriften træder i kraft fra vedtagelsesdatoen.


Forskriften er skrevet med baggrund i § 17, stk. 1 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1461 af 7. december 2015 om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW (brændeovnsbekendtgørelsen).

Ifølge § 17, stk. 3 i brændeovnsbekendtgørelsen kan kommunen stille yderligere krav til din ovn. Det vil ske i form af et påbud eller forbud efter § 42 i Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015.

Et sådant krav vil altid blive stillet efter en konkret vurdering og uanset, at fastbrændselsovnen er godkendt af en skorstensfejer.


 • Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement nr. 1028 af 30. juni 2016 (BR15).
 • Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyrings anlæg til fast brændsel under 1 MW nr. 1461 af 7. december 2015 (brændeovnsbekendtgørelsen), jf. vejledning om regulering af luftforurening fra brænde fyring nr. 9574 af 21. juni 2016.
 • Lov om bygnings- og boligregistrering nr. 243 af 12. maj 1976, jf. lovbekendtgørelse nr. 1080 af 5. september 2013 (BBR-loven).

Røg fra skorsten på almindeligt parcelhus

Kontaktinfo

Tove Andersen
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288061
Send e-mail til mikta@herning.dk

Benny Kim Hansen
Tlf.: 96288085
Send e-mail til mikbh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.