Lån til ejendomsskat og separat kloakering

Her kan du læse om, hvilke krav der er, for et lån til betaling af ejendomsskat. Du kan også læse om tilskud til separat kloakering.

Du kan søge om lån til ejendomsskat, hvis: 

  • du og eller din ægtefælle er fyldt 65 år
  • eller får udbetalt pension efter lov om social pension eller lov om delpension
  • eller modtager efterløn
  • og samtidigt har fast bopæl her i landet.

Der kan ydes lån til en ejendom, som indeholder en beboelseslejlighed, der fortrinsvis anvendes af ejeren til beboelse.

I Herning Kommune omfatter låneordningen kun grundskyld og rottebekæmpelse til kommunen.

Til sikkerhed for betaling af lånebeløbene med påløbne renter tinglyses et skadesløsbrev på ejendommen.

Lånebeløbene forrentes med en årlig rente i henhold til Lov om lån til betaling af ejendomsskatter. Renterne tilskrives ved årets udgang og kan ikke fradrages i den skattepligtige indkomst.

Lånebeløbet med tilskrevne renter skal betales tilbage, når ejendommen sælges, og i særlige tilfælde når ejeren afgår ved døden.

Ansøgningsfrister: inden 1. oktober for at komme i betragtning til de ejendomskatter, som forfalder pr 1. januar og inden 1. maj for at komme i betragtning til de ejendomsskatter, som forfalder pr 1. juli.

Yderligere oplysninger kan fås hos Borgerservice.


Byrådet i Herning Kommune besluttede den 18. juni 2013, at det skal være muligt at låne til udgifterne til separatkloakering på egen grund efter påbud eller varsel om påbud, ligesom det er muligt at låne til ejendomsskatten.

Læs ejendomsskattelåneloven.

Byrådets beslutning betyder, at er du berettiget til at få "indefrosset" din ejendomsskat, kan du også få et lån til udgifterne til etablering af separatkloakering på egen grund efter påbud eller efter varsel om påbud.

Det betyder kort sagt, at du kan søge om lån til betaling af nødvendige udgifter til separatkloakering med videre, hvis du eller din ægtefælle er fyldt 65 år, eller får udbetalt pension, delpension eller efterløn, og samtidigt har fast bopæl her i landet.

De udgifter, der kan gives lån til, er afløbsinstallationer på egen grund som er nødvendige for at kunne separere spildevand fra regnvand. Det er for eksempel adskillelse af spildevand og regnvand til eksisterende samlebrønd og anlæg af ny separat ledning fra samlebrønd til skelbrønd.

Hvis der efter spildevandsplanen og i praksis kan nedsives på egen grund, kan der hos Herning Kommune søges om ophævelse af tilslutningspligten for regnvand. Udgiften hertil kan der ikke lånes til. På samme måde er eksempelvis retableringsudgifter vedrørende flisebelægninger og haveanlæg ikke omfattet af lånemuligheden. Dette gælder blandt andet også renovering eller etablering af omfangsdræn.

Der er ingen nedre grænse for lånets størrelse. Den øvre grænse bestemmes af din ejendomsværdi og øvrige belåning af din ejendom.

Herning Kommune skal for egen regning sikre sit tilgodehavende med et tinglyst pant, der har sikkerhed indenfor den seneste offentlige ejendomsvurdering. Hvis du ønsker at optage et lån til udgifter til etablering af separatkloakering på egen grund efter påbud eller efter varsel om påbud, skal du:

  • Indsende specificeret tilbud fra autoriseret kloakmester vedrørende de nødvendige udgifter.
  • Vedlægge en ''før og efter'' kloaktegning/skitse (med en grov specifikation af arbejdet).
  • En kopi af det udstedte påbud eller varsel om påbud fra Herning Kommune skal også vedlægges.

Herning Kommune vil herefter kontrollere om lånebetingelserne er opfyldt, og i så fald tinglyse et skadesløsbrev/ ejerpantebrev på et beløb svarende til tilbuddet på din ejendom + plads til løbende renter.

Når skadesløsbrev/ejerpantebrev er tinglyst anmærkningsfrit, kan du bestille kloakmesteren til at udføre arbejdet i henhold til tilbuddet.

Efter udført arbejde sendes en kopi af den betalte faktura til Herning Kommune. Lånebeløbet vil derefter udbetales til borgeren. Alternativt kan Herning Kommune betale direkte til den udførende håndværksmester, hvis vi modtager en elektronisk faktura på kommunens EAN nummer.

Ovenstående er ikke en fuldstændig redegørelse for reglerne. Reglerne kan føre til, at lån i visse tilfælde ikke vil være en mulighed.

Herning Kommune skal i øvrigt opfordre til, at du kontakter Herning Vand A/S vedrørende dit separeringsprojekt for at undgå fejlinvesteringer.


Kontaktinfo

Borgerservice
Torvet 5 - indgang B
7400 Herning
Åbningstider

Tlf.: 96282400
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail