Ejendomsskat

Ejer du en bolig, skal du betale ejendomsskat. Det kan du læse mere om her.

Ejendomsskatten (grundskyld) bliver beregnet ud fra grundværdien eller grundskatteloftsværdien. Det er Vurderingsstyrelsen, der laver vurderingen.

Hvis du har spørgsmål til vurderingen, kan du kontakte Vurderingsstyrelsen på tlf.: 72222826.

På SKAT kan du selv finde kontaktoplysninger i forbindelse med "det foreløbig beregningsgrundlag " samt finde indformation om "boligskatterne fra 2021 og nye ejendomsvurderinger".

Læs mere på SKAT.dk 

I den grønne boks "Selvbetjening", kan du hente din ejendomsskattebillet. Du kan finde den for de år, hvor du er registreret som ejer af ejendommen.

På ejendomsskattebilletten opkræver vi ud over selve ejendomsskatten også renovation, skorstensfejning og rottebekæmpelse.

Loven blev vedtaget 12. april 2018.

Hvis din grundskyld stiger med mere end 200 kr. pr. ejer pr. år vil du være omfattet af en ny ordning, som Folketinget vedtog ved lov 12. april 2018.

Ordningen betyder, at du ikke kan betale det beløb, din grundskyld er steget med. I stedet får du et rente- og gebyrfrit lån, som svarer til beløbet. For 2019 vil begge rater være nedskrevet.

Indtil videre ligger det fast, at du ikke kan indfri lånet i perioden 2018 - 2020. Det har Folketinget valgt for at gøre ordningen så enkelt at administrere som muligt.

Du kan først indfri lånet, hvis ejendommen skifter ejer. Du vil i den forbindelse automatisk modtage et indbetalingskort. I tilfælde af at din samlever overtager ejendommen, vil vedkommende overtage lånet.

Fremadrettet vil du årligt modtage en opgørelse, som viser det indefrosne beløb for hvert år samt det totale beløb, der er indefrosset.

Hvis du er omfattet af ordningen vil du i løbet af uge 23 modtage en ny ejendomsskattebillet, hvoraf det samlede beløb for alle ejere af ejendommen fremgår og er fratrukket i opkrævning for 2. rate.

Lidt om indefrysningsordningen

Hvis din grundskyld stiger med mere end 200 kr. pr. ejer pr. år vil du være omfattet af indefrysningsordningen.

Ordningen betyder, at du ikke kan betale det beløb, din grundskyld er steget med. I stedet får du et rente- og gebyrfrit lån, som svarer til beløbet. Raterne som er omfattet af indefrysning er nedskrevet med det tilsvarende beløb, som der er indefrosset.

Lånet bliver automatisk indfriet, hvis ejendomme skifter ejer.
Du vil i den forbindelse automatisk modtage et indbetalingskort.

I tilfælde af at din samlever overtager ejendommen, vil vedkommende overtage lånet.

Fremadrettet vil du årligt modtage en opgørelse, som viser det indefrosne beløb for hvert år samt det totale beløb, der er indefrosset.

Fra- og tilmelding af indefrysningsordningen

Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld gøres frivillig fra 2. halvår 2021.

Fra 2. halvår 2021 kan du således fra- og tilvælge indefrysning.

Hvis du framelder dig ordningen, skal du betale de samlede indefrosne beløb.

Det er alene din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle andre ejeres selv skal afmelde sig ordningen, hvis de ønsker det.

Du kan framelde dig ordningen ved at logge på borger.dk med dit NemID.
OBS! Løsningen vil være tilgængelig på borger.dk fra 1. maj 2021.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit fravalg og få din oprindelig indefrysning tilbage.

Du kan dog tilmelde dig indefrysningsordningen igen. Hvis du gør det, vil du kunne få indefrosset fra og med næste grundskyldsrate efter tilmeldingen.

Hvis du ikke har NemID, så er det os i Team ejendomsskat, som skal hjælpe dig med at blive frameldt eller tilmeldt igen.

Du kan framelde dig indefrysningsordningen via borger.dk, selv om der endnu ikke er findes et reel indefrysningsbeløb på ejendommen.

Du bedes henvende dig til os på telefon 9628 8050.

Vi vil bede om nogle oplysninger om dig og din ejendom og på baggrund af disse oplysninger fremsender vi et brev som du skal udfylde, underskrive og returnere.

Dette skal vi bruge som dokumentation for at vi fra- eller tilmelder på dine vegne.

Hvis du ikke fravælger ordningen, fortsætter den som hidtil. Der tilskrives heller ikke fremover renter og gebyr på ordningen.

Lad os tage et eksempel:

Du og din samlever står begge som ejere af et hus, hvor grundskylden i 2017 lød på 4550 kr. pr. år.

Fra 2018 steg grundskylden til 5000 kr. pr. år. Det vil sige en stigning på 225 kr. pr. ejer pr. år.

Beløbet er altså højere end 200 kr, og de 450 kr. pr. år bliver derfor indfrosset.

De 450 kr. låner I helt automatisk hos kommunen hvert år. Lånet koster Jer ikke noget at have. Lånet er rente- og gebyrfrit.

I 2020 sælger I huset, og her vil I modtage et indbetalingskort, som svarer til stigningen af jeres grundskyld i de år, I har været med i ordningen.

Læs mere på Skatteministeriets side om indfrysning af grundskyld.


Ejendomsskattebilletten for 2021 bliver udsendt til alle ejere via digital post
d. 11. december 2020.

Hvis du ikke har en digital postkasse fremsendes ejendomsskattebilletten som fysisk post, og du vil modtage den i din postkasse omkring d. 18-20 december.

Ejendomsskat i Herning Kommune opkræves 2 gange årligt:

  • 1. rate forfalder 1. januar 2021 - sidste indbetalingsdato er 11.  januar 2021.
  • 2. rate forfalder 1. juli 2021 - sidste indbetalingsdato er 12. juli 2021

Bemærk at faktura til betaling af henholdsvis 1. og 2. rate sendes ud særskilt ca. 15 hverdage før betalingsfristen.

Modtager af faktura er den ejer, vi har registret som hovedejer i systemet.
Ejendomsskattebilletten er nemlig kun en oversigt over hvad der bliver opkrævet via ejendomsskatten årligt og den er således ikke nogen opkrævning.


Du kan til betaling af ejendomsskat benytte selvbetjeningsløsningen Mit Betalingsoverblik via Borger.dk eller via vores hjemmeside - se i den grønne selvbetjeningsboks på siden.

Indbetaling kan også ske i pengeinstitutter via Betalingsservice eller netbank.

Hvis du ikke betaler i tide

Ved for sen betaling forrentes ratebeløbet for hver påbegyndt måned med en morarente indtil indbetaling sker. Morarenten fastsættes jævnfør bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat samt opkrævningsloven.

Når ejendomsskatten ikke betales inden betalingsfristen, sender vi en rykker til alle ejere, der tillægges et gebyr på kr. 250,00. Betales gælden ikke på rykkeren, bliver der sendt en underretning om udlæg til alle ejere, hvor der underrettes om tid og sted for udlægsforretningen. En underretning tillægges yderligere omkostninger på mindst kr. 750,00 - retsafgift på minimum kr. 300,00 og et underretningsgebyr på kr. 450,00 pr. ejendom der rykkes for.

Hvis der ikke betales senest på udlægsdagen, foretager vi udlæg i ejendommen, og sender sagen til advokat med henblik på at sætte ejendommen på tvangsauktion.

Læs yderligere info via SKAT herunder kontaktoplysninger til SKAT i forhold til "det foreløbig beregningsgrundlag " samt "boligskatterne fra 2021 og nye ejendomsvurderinger".


Har du købt en grund som er nyudstykket?

Vurderingsstyrelsen arbejder på højtryk med det nye vurderingssystem og dermed på at udarbejde de nye vurderinger.

Har du modtaget en ejendomsskattebillet for 2021 med teksten "foreløbigt beregningsgrundlag", så har kommunerne fået oplyst at både den nyudstykkede grund samt den ejendom, som grunden er udstykket fra, er beskattet. Vi får oplyst, at det reguleres automatisk, når den endelig vurdering foreligger.

Læs yderligere info via SKAT herunder kontaktoplysninger til SKAT ift. "det foreløbig beregningsgrundlag.

Det foreløbige beregningsgrundlag (foreløbig vurdering) kan ikke som de almindelige vurderinger fremsøges via SKAT eller OIS.dk på den nyudstykkede ejendom.

På OIS.dk kan du dog se, om der bliver opkrævet ejendomsskat på ejendommen.

Vi kan desværre ikke hjælpe med yderligere vejledning, da der er er så mange ubekendte for os endnu i forhold til de nye vurderinger.

Er du ejendomsmægler, vil vi henvise til, at du kontakter ejendomsmæglerforeningen.

Et byggefirma vil vi henvise til advokatbistand.


Du betaler til skorstensfejning, renovation og rottebekæmpelse via ejendomsskatten.

Renovation

  • Øvrige ordninger pr. bolig dækker udgifter til de ordninger, der er til rådighed for husstanden:  flaskecontainere, genbrugspladser, afhentning af storskrald, ordninger for farligt affald, information.
  • Fællesudgifter pr. bolig dækker udgifterne til udarbejdelse af affaldsplan, administration og regulativer.

Læs mere om renovationsgebyrer hos Affald og Genbrug.

Læs mere om den nye affaldsordning 2021.

Grøn linje, tlf. 96288080, affald@herning.dk.

Skorstensfejning

Se hvilken skorstensfejer, der dækker din by.

Rottebekæmpelse

Hvis du ser rotter - eller har mistanke om rotter, skal du anmelde det på løsningen 'Meld rotter' i den grønne selvbetjeningsboks.

Er din ejendomsvurdering forkert?

Hvis din ejendomsvurdering er forkert, så kontakt SKAT, som er vurderingsmyndighed. tlf. 72222826 eller via www.skat.dk.


Kontaktinfo

Ejendomsskat
Rådhuset, Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96288050
Send e-mail.

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail