Bygningsfornyelse - ansøgning

Herning Kommune har besluttet at gennemføre en ansøgningsrunde til bygningsfornyelse. Ansøgningsfristen er 10. juni 2020.

Pulje til landsbyfornyelse 2020

Herning Kommune har fået del i statens Pulje til landsbyfornyelse, og Byrådet har derfor besluttet at gennemføre en ansøgningsrunde til bygningsfornyelse.

Der kan søges støtte til:

  • Nedrivning af nedslidte boliger og erhvervsbygninger (hvor erhvervet er ophørt). Bygningen skal være fra før 1960 eller have væsentlige installationsmangler.
  • Istandsættelse af klimaskærmen (vinduer, tag mv.), optimering af tilgængelighed samt afhjælpning af kondemnable forhold på forsamlingshuse eller lignende. Bygningen skal være i anvendelse til formålet og til fælles nytte og gavn for alle byens borgere.

Der kan kun søges støtte til ejendomme i det åbne land eller ejendomme beliggende i byer med færre end 4.000 indbyggere.

Det vil sige, at ejendomme beliggende i Herning, Vildbjerg og Sunds som udgangspunkt ikke er omfattet.

For både nedrivning og istandsættelse gælder det, at arbejdet ikke må være påbegyndt, før et eventuelt tilsagn om støtte er modtaget på skrift. Der kan kun gives tilsagn om støtte, hvor der indgås frivillige aftaler med ejer. Der kan ikke gives støtte til nedrivning, hvor formålet med nedrivningen er opførelse af nybyggeri.

Til nedrivning af private boliger og erhvervsbygninger vil støtten som udgangspunkt udgøre 50 % af de samlede udgifter. Hvis en nedrivning er til fælles nytte og gavn for lokalsamfundet, kan der dog tildeles støtte på op til 100 % af de samlede udgifter.

Til istandsættelse af forsamlingshuse og lignende vil støtten som udgangspunkt udgøre 50 % til 75 % af de samlede udgifter. Der kan dog i ganske særlige tilfælde gives støtte på op til 100 % af de samlede udgifter.

Støttens størrelse vil blive fastsat i hvert enkelt tilfælde og på baggrund af antallet af ansøgninger.

I øvrigt skal støtte til arbejder, som ydes efter anden lovgivning og tilskud fra anden side fratrækkes den udgift, der søges støtte til.

Sådan søger du

Ansøgningsfristen er 10. juni 2020.

Ansøgning om støtte til nedrivning

Ansøgningen skal udfyldes og sendes til Herning Kommune via hjemmesiden www.bygogmiljoe.dk.

Anvend ansøgningstype "Nedrivning af byggeri". Mærk ansøgningen "Pulje til landsbyfornyelse 2020" under afsnittet "planlagt arbejde".

Brug for hjælp?

For yderligere information kontakt Thomas G. Frydensbjerg fra Byggesagsafdelingen.

Ansøgning om støtte til istandsættelse

Ansøgningen skal udfyldes og sendes til Herning Kommune via denne selvbetjening.

Du vil blive bedt om at vedlægge følgende bilag: 

  • Tingbogsattest
  • Kortfattet beskrivelse af det ansøgte projekt med tegninger (og evt. fotos/illustrationer)
  • Fotos af bygningens eksisterende udseende
  • Overslag over det ansøgte projekts ombygningsudgifter (belyst ved mindst to tilbud)
  • Seneste regnskab og fremtidige driftsbudget
  • Redegørelse for, hvordan egenbetalingen finansieres (skal der optages lån, skal et tilsagn om långivning vedlægges)
  • Kort beskrivelse af det fulde ombygningsprojekt/renoveringsbehov for ejendommen og et skøn af de samlede ombygningsudgifter (ikke kun det aktuelle projekt)

Brug for hjælp?

For yderligere information kontakt Lisbet Abildtrup eller Annette Niemann fra Planafdelingen.

Kontaktinfo

Thomas G. Frydensbjerg
Byggesagsbehandler
Tlf.: 96288096

Lisbet Rørbæk Abildtrup
Arkitekt, Byplanlægger
Tlf.: 96288504

Annette Niemann
Arkitekt - Byplanlægger
Tlf.: 96288547

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.