Bygningsfornyelse - ansøgning

Herning Kommune har besluttet at gennemføre en ansøgningsrunde til bygningsfornyelse.

Pulje til landsbyfornyelse 

Herning Kommune har fået del i statens Pulje til landsbyfornyelse, og Byrådet har derfor besluttet at gennemføre en ansøgningsrunde til istandsættelse, nedrivning og lignende.

Du kan kun søge støtte til ejendomme i det åbne land eller ejendomme beliggende i byer med færre end 4.000 indbyggere.

Det vil sige, at ejendomme beliggende i Herning, Vildbjerg og Sunds som udgangspunkt ikke er omfattet.

Du kan søge støtte til:

1. Nedrivning:

 • Frivillige aftaler om nedrivning af nedslidte boliger, bygget før 1960
 • frivillige aftaler om nedrivning af tomme erhvervsbygninger.

2.  Istandsættelse:

 • Udlejningsboliger (udvendig istandsættelse af nedslidte udlejningsejendomme, bygget før 1960)
 • ejerboliger (udvendig istandsættelse, etablering af bad og energibesparende foranstaltninger på ejerboliger bygget før 1960)
 • forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse, hvor det er anvendt til formålet og til fælles nytte og gavn for alle byens borgere (udvendig istandsættelse, tilgængelighed for bevægelseshæmmede, energibesparende foranstaltninger).

3. Etablering af mindre, fælles opholdsarealer i lokalsamfund:

 • Kun, hvor bygningen nedrives/er nedrevet efter Byfornyelsesloven.

4. Oprydning:

 • Oprydning på private beboelsesejendomme, opført før 1960 (kun hvor der kan indgås frivillig aftale).

Generelt

For både nedrivning og istandsættelse gælder, at arbejdet ikke må være påbegyndt før et eventuelt tilsagn om støtte er modtaget på skrift. Der kan kun gives tilsagn om støtte, hvor der indgås frivillige aftaler med ejer. Der kan ikke gives støtte til nedrivning, hvor formålet med nedrivningen er opførelse af nybyggeri.

Til nedrivning vil støtten som udgangspunkt udgøre 50 % af de samlede udgifter. Dog kan der i særlige tilfælde tildeles støtte på op til 100% (eksempelvis hvis nedrivningen er til gavn for lokalsamfundet).

Til istandsættelse vil støtten som udgangspunkt udgøre 50 % til 75 % af de samlede udgifter.

Støttens størrelse vil blive fastsat i hvert enkelt tilfælde og på baggrund af antallet af ansøgninger.

I øvrigt skal støtte til arbejder, som ydes efter anden lovgivning og tilskud fra anden side, fratrækkes den udgift, du søger støtte til.

Sådan søger du  støtte til nedrivning

Bemærk fristen er 16. juni 2021.

Anvend ansøgningstype "Nedrivning af byggeri". Mærk ansøgningen "Pulje til landsbyfornyelse 2021" under afsnittet "planlagt arbejde".

Ansøgningen skal udfyldes og sendes til Herning Kommune via hjemmesiden www.bygogmiljoe.dk.

For yderligere information kontakt Thomas Frydensbjerg fra Byggesagsafdelingen.

Sådan søger du støtte til istandsættelse

Bemærk fristen er 16. juni 2021.

Denne ansøgningen skal udfyldes og sendes til Herning Kommune.

Du vil blive bedt om at vedlægge følgende bilag: 

 • Tingbogsattest
 • kortfattet beskrivelse af det ansøgte projekt med tegninger (og eventuelle fotos/illustrationer)
 • fotos af bygningens eksisterende udseende
 • overslag over det ansøgte projekts ombygningsudgifter (belyst ved mindst to tilbud).

-          Ved forsamlingshuse desuden:

 • Seneste regnskab og fremtidige driftsbudget
 • redegørelse for, hvordan egenbetalingen finansieres (skal der optages lån, skal et tilsagn om långivning vedlægges)
 • kort beskrivelse af det fulde ombygningsprojekt/renoveringsbehov for ejendommen og et skøn af de samlede ombygningsudgifter (ikke kun det aktuelle projekt).

Kontakt os, hvis du vil søge støtte til oprydning og etablering af opholdsarealer 

Bemærk fristen er 16. juni 2021.

For ansøgning eller yderligere information kontakt Lisbet Abildtrup eller Annette Niemann fra Planafdelingen.

Kontaktinfo

Lisbet Rørbæk Abildtrup
Arkitekt, Byplanlægger
Tlf.: 96288504

Annette Niemann
Arkitekt - Byplanlægger
Tlf.: 96288547

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.