Søengen 22,

  • areal: 1.224 m2
  • status: Reserveret
  • Bebyggelsesprocent: 25 %
  • grundpris: 675.990 kr.
  • tilslutningsbidrag: 33.470 kr.
  • kloaktilslutningsbidrag: 52.395 kr.
  • Købesum: 761.855 kr.

Boligområdet er beliggende i den nordvestlige del af Sunds, og er en del af et samlet område, hvor også Søtoften indgår. Udstykningsområdet er beliggende i området ved Sunds Sø og ned mod engarealer ved Sunds Nørreå. Grundene der nu byggemodnes er etape 2 og 3 af den efter lokalplan 21.B11.5 planlagte udstykning. Boligområdet har tilkørsel fra Linåvej. Tilkørsel til de enkelte parceller sker fra stikvejene.

Se stort kort

Den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene på 85.865 kr. (heraf udgør kloaktilslutningsbidraget 52.395 kr.) betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse af købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til den på ethvert tidspunkt af Danmarks Nationalbank fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7% af denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger.


Grunden er udstykket samt byggemodnet og klar til bebyggelse. Overtagelse af grunden kan ske nu. Køber må naturligvis ikke disponere over grunden før overtagelse og betaling har fundet sted.


Overtagelse af grunden kan ske straks.


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalg
Sekretariatet, Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk 

Jordbundsforhold
Henrik Steffensen Bach, tlf. 9628 8006, byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Vandforsyning
Sunds Vandværk, tlf. 9714 1451

Varmeforsyning
Sunds Varmeværk, tlf. 9714 1451

El-forsyning
Sunds Elforsyning, tlf. 9714 22 22

Kabel-TV
You See, tlf. 8080 4040, www.yousee.dk - tvsupport@yousee.dk 


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
sekretær
Tlf.: 96282323
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.