Skilte i det åbne land

Her kan du læse om, hvor og hvordan du må sætte skilte op ved en virksomhed i det åbne land.

Virksomheder, der ligger i det åbne land, må sætte et mindre oplysningsskilt op ved vejen ind til virksomheden. Der må også opsættes skilte i umiddelbar tilknytning til virksomheden.

I nogle situationer kan der også etableres servicevejvisning efter vejreglerne. Dette skal aftales med vejmyndigheden. Læs mere om reglerne for skiltning herunder.

 • Skiltet skal være rektangulært, må ikke overstige 0,25 m2. Skiltets overkant må ikke være mere end 1 m over terræn.
 • Skiltet må udelukkende oplyse om en virksomheds navn, adresse, art og produktion.
 • Skiltet skal have ensfarvet, afdæmpet bundfarve. Tekst i afdæmpede farver. Logo kan holdes i de af virksomheden normalt benyttede farver. Skal være det af virksomheden normalt benyttede logo. Et logo må højst udgøre 10 % af skiltets areal.
 • Skiltet må ikke belyses, være oplyst, retroreflekterende eller bevægeligt.
 • Der må ikke i reklameøjemed, i tilknytning til skiltet, anbringes produkter, genstande, flag eller lignende.

Reklameskilt

Der er mulighed for at opsætte et mindre oplysningsskilt, hvis du driver en erhvervsvirksomhed i det åbne land.

Det gælder også for salg af landbrugsprodukter eller værelsesudlejning.

 • Skiltet skal placeres ved indkørslen til ejendommen. 
 • Hvis ejendommen ligger ud til en lukket, privat fællesvej, kan skiltet opsættes ved denne vejs udmunding i offentlig vej. 
 • Skiltet må ikke placeres på vejarealer.
 • Opsætning af et mindre oplysningsskilt skal selvfølgelig være aftalt med den pågældende lodsejer.

Placering Af Mindre Oplysningsskilte

Skilte, der er placeret i umiddelbar tilknytning til en ejendoms stuehus eller driftsbygninger, må være større end de mindre oplysningsskilte. Men de må ikke virke dominerende i landskabet eller være synlige over store afstande.

Mindre oplysningsskilte med salg af frugter, grønt, æg og lignende kan placeres på ejendommens areal.

Tilsynsmyndigheden kan dog kræve, at et mindre oplysningsskilt bliver flyttet eller ændret. Også selvom det opfylder ovenstående kriterier, hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at det skæmmer omgivelserne.

Skilte, der er lovlige efter reglerne, kan også konflikte med vejlovgivningen, hvis placeringen eller udformningen går ud over trafiksikkerheden. 

Skilte, der ikke lever op til naturbeskyttelseslovens bestemmelser, skal fjernes. Kommunen er behjælpelig med at anvise eventuelle andre muligheder for skiltning som er i overensstemmelse med de gældende regler.

Skilte Ved Virksomheden

De generelle regler om reklame i det åbne land findes i § 21 i lov om naturbeskyttelse jævnfør lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009.

Regler om mindre oplysningsskilte findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 11. december 2006 om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land

En kort beskrivelse af reglerne kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside 

Praksis på området er delvist beskrevet på Natur- og miljøklagenævnets hjemmeside

Se også publikationen Naturklagenævnet orienterer nr. 286 august 1999

Myndigheder

Herning Kommune er myndighed på området. Det gælder dog ikke langs statsveje, hvor Vejdirektoratet håndhæver reglerne.

Statsveje, er alle motorveje, motortrafikveje og hovedlandeveje. I Herning Kommune er det:

 • Rute 11: Holstebro - Skjern (gennem kommunens vestlige del).
 • Rute 12: Viborg - Herning - Varde/Esbjerg Rute 15: Aarhus/Silkeborg - Herning - Ringkøbing.
 • Rute 16: Viborg - Holstebro (gennem kommunens nordlige del).
 • Rute 18: Holstebro - Herning - Vejle.
 • Rute 34: Herning - Skive .

Baggrund

I Danmark er der generelt et ønske om at friholde det åbne land for skæmmende elementer, herunder reklameskilte. 

Reglerne kan ses i naturbeskyttelsesloven og kan i forskellig form findes tilbage til vedtagelsen af naturfredningsloven i 1917.

I det åbne land er det med enkelte undtagelser forbudt at opstille reklamer. Forbuddet gælder plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed. Der kan ikke dispenseres fra forbuddet, men for virksomheder gælder følgende undtagelser: 

 • Der må opsættes virksomhedsreklamer tæt ved virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet og ikke er synlige over store afstande.
 • Der må opsættes et mindre oplysningsskilt vedrørende næringsdrift eller virksomhed på egen ejendom eller ved indkørsel til egen ejendom fra nærmeste offentlige vej eller private fællesvej. 

Andre undtagelser fra forbuddet er reklamer i erhvervsområder med en godkendt lokalplan, trafikpropaganda og valgplakater.  

Opstilling af skilte reguleres af tre forskellige regelsæt:

 1. Reklamer i det åbne land reguleres af naturbeskyttelsesloven.
 2. Vejvisning reguleres af vejlovgivningen.
 3. I byen gælder et kommunalt regelsæt: "Byens ansigt".

Vejdirektoratet kan kontaktes på telefon 72 44 33 33 eller på email  vd@vd.dk.

Kontaktinfo

Gert Thorhauge Andersen
Biolog
Tlf.: 96288072
Mobil: 21671444
Send e-mail til ngoga@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.