Flytning af jord

Her kan du læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du har jord i overskud på din grund, som du gerne vil af med.

Det bedste er at bruge din overskudsjord på din egen ejendom. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal du være opmærksom på, at jord fra forskellige steder er omfattet af forskellige krav. Se også "Hvad må jeg gøre med overskudsjord".

Jeg vil flytte mere end 1 m3 jord fra min ejendom

Hvis overskudsjorden kommer fra et af 3 nedenstående steder skal du på forhånd sende en anmeldelse om jordflytning til os.

  • ejendommen er kortlagt som mulig forurenet (V1) eller forurenet (V2).
  • offentligt vejareal.
  • ejendommen er omfattet af områdeklassificering.

Se mere i boksen "Mere info".

Jord fra en ejendom, der ikke er et offentligt vejareal, kortlagt eller omfattet af områdeklassificering, betragtes i udgangspunktet som ren nok til fri anvendelse. 

Jorden kan derfor uden videre genanvendes til bygge- og anlægsprojekter. Også som returjord til råstofgrave med dispensation til modtagelse, terrænreguleringer ved siden af råstofgrave. Eller som fyld på landbrugsjord mv. Modtagere af ren jord til fri anvendelse kan kræve, at jordflytningen er anmeldt til kommunen.

Ønsker du mere information om at anvende overskudsjord mere bæredygtigt, kan du se mere i boksen 'Mere info'. 

Jeg vil flytte mindre end 1 m3 fra min grund

Flytning af jord under 1 m3 til genbrugspladserne i Herning, Kibæk, Sdr. Felding, Aulum, Vildbjerg og Fasterholt kræver ikke prøvetagning, analyser eller anmeldelse.

Se mere i boksen 'Mere info'.

Hvem skal anmelde jordflytning?

Den, der som ejer, bruger eller bygherre foranstalter flytning af jorden, eller den, der er ansvarlig for den faktiske flytning af jorden, herunder entreprenøren, skal indgive anmeldelse eller sikre sig, at anmeldelse er sket.

Sådan anmelder du jordflytning

Du skal anmelde jordflytning ved brug af dette skemaet "Meld flytning af ren, lettere forurenet og forurenet jord". Skemaet finder du i den grønne boks Selvbetjening. Du skal logge ind med NemID

Anmeldelse skal normalt ske inden jorden flyttes. Dog kan der i akutte tilfælde være nødvendigt at flytte jorden straks.

Kontakt Byggeri, Jord og Grundvand, hvis du er i tvivl om hvad der skal til.

Se også Herning Kommunes "Regulativ for jordflytning" og "Affaldsregulativ for jord".

Prøvetagning og analyse af jorden

Når du anmelder jordflytning, skal du sikre dig, at prøvetagningen er foretaget af en sagkyndig. Og du skal sikre dig, at jorden er analyseret og kategoriseret i henhold til den gældende jordflytningsbekendtgørelse.

Se gældende jordflytningsbekendtgørelse.

Du er velkommen til at kontakte Byggeri, Jord og Grundvand for anvisning af prøvetagere.