Lokal afledning af regnvand

LAR står for Lokal Afledning af Regnvand. Her på siden kan du læse om fordelene ved LAR og få viden om de forskellige typer af LAR.

Lokal Afledning af Regnvand (LAR) handler overordnet set om:

 • at undgå eller minimere mængden af regnvand, der løber i kloakken.
 • at bruge regnvandet, der hvor det falder - på din egen grund.

LAR23

Herunder finder du al det information, som er relevant for dig, der er interesseret i Lokal Afledning af Regnvand.

Der er flere fordele ved at få lavet LAR-løsninger på sin grund.

 • Der dannes mere grundvand lokalt.
 • Det lokale kloaksystem bliver ikke overbelastet og risikoen for oversvømmelser reduceres.
 • Du får mulighed for at lave kreative haver, hvor regnvandet bruges som et element i haven.
 • Der skabes flere små vandhuller med et rigere fugle- og planteliv.
 • Regnvandet kan opsamles og bruges til havevanding, toiletskyl, tøjvask med mere. Du kan altså spare på drikkevandet.

Der kan være særlige forhold, der skal tages hensyn til, inden du kan få lov til at lave LAR-løsninger på din grund:

 • Om der er en vandboring tæt på din grund.
 • Om der er særlige drikkevandsinteresser i området.
 • Om grunden er forurenet.
 • Om du har tagpaptag/metaltag på bygningerne.

Ovenstående faktorer er afgørende for, om der kan/må nedsives, eller om der er særlige krav til måden, du nedsiver på.

Her hjælper kommunen gerne med at undersøge forholdene i forbindelse med din ansøgning.

Det skal du selv gøre

Først og fremmest skal vi have slået fast, om grunden overhoved er egnet til nedsivning.

Der er to test, du selv kan udføre.

 • Hvor egnet jordbunden er til nedsivning (nedsivningstest).
 • Hvor højt grundvandet står på din grund (grundvandspejling).

Læs, hvordan du udfører de to tests af din grund.


Et anlæg til nedsivning af regnvand (regnbede, faskiner og lignende) optager selvfølgelig plads. Men derudover skal du også placere anlægget rigtigt i forhold til bygningen, så vandet flyder naturligt og ikke skal pumpes.

Du skal desuden tage højde for, at der kan være stor forskel på, hvor nemt det er at nedsive forskellige steder på din grund.

Derfor bør du nøje overveje, hvor du vil lægge en eventuel løsning, og ved nybyggeri bør du tænke det ind tidligt i processen.

Helt generelt er der en vis afstand fra skel/bygninger til nedsivningsanlæg, som skal overholdes:

Vejledende afstande til LAR-løsning
Natur, bebyggelse og skel Lovkrav Vejledende krav Vejledende krav ved minimum risiko
Drikkevandsboring 25 m    
Vandløb, søer og hav 25 m    
Beboelseshus med/uden kælder   5 m 2 m
Hus uden beboelse med kælder   5 m 2 m
Hus uden beboelse uden kælder   2 m 1 m
Skel   2 m 0,5 - 1 m (Hvis jordbundsforholdene gør, at der ikke er fare for opblødning, eller hvis nabogrunden forbliver ubebygget)

Der er tale om 'minimum risiko', hvis terrænet falder bort fra huset, hvis huset er nyt, eller hvis der på et eksisterende hus er etableret et lag, der spærrer for opstigende grundfugt.

Kommunen vil afgøre ud fra ansøgning og eventuelt vedlagt materiale, om dit anlæg ligger langt nok væk fra skel og bygninger til, at nedsivning kan godkendes.


Når du skal beregne anlæggets størrelse, er der flere faktorer, som spiller ind:

Du har brug for følgende oplysninger for at lave beregningen:

 • Hvor stort et areal skal der afledes vand fra til den enkelte lar-løsning.
 • Gentagelsesperioden skal sættes til 10 år (antal år mellem større skybrud).
 • Resultatet af nedsivningstesten (synketid og synkeafstand cm/min).
  (Se hvordan du laver en nedsivningstest)
 • Hvilken type nedsivningsanlæg du ønsker at etablere.

Du kan lave en beregning på www.lar-beregner.dk

Når du har foretaget en beregning, kan du gemme den og sende den sammen med din ansøgning om tilladelse til nedsivning.

Hvis du vil nørde med tallene

Resultaterne fra lar-beregner er nok til, at kommunen kan lave en vurdering.

Men ønsker du at gå mere i dybden med tallene, kan du på hjemmesiden laridanmark.dk finde et mere avanceret skema.

Her skal du angive den årlige nedbør til ca. 900 mm, og du skal regne med en gentagelsesperiode (år mellem større skybrud) på 10 år.

Du skal også her kende resultatet af nedsivningstesten på det sted, du ønsker at nedsive.

Du finder det avancerede regneark til beregning af anlæggets størrelse på www.laridanmark.dk


Regnvand kan håndteres på egen grund på flere måder:

Synlige anlæg på jordoverfladen.

De kan være som regnbede, lavninger i græsplænen eller en lille dam i haven. Her vil vandet være synligt, indtil det er sunket ned i underlaget.

Ikke synlige anlæg (faskiner).

Det er anlæg, der er etableret under jordoverfladen. 

Opsamling i beholdere.

Hvis du opsamler vandet i beholdere, kan du bruge det til for eksempel havevanding, toiletskyl, tøjvask og så videre.

Grønt hustag.

Det er også en mulighed at etablere et grønt hustag, der opsamler/forsinker/fordamper regnvandet.

Læs mere om hver enkelt anlægstype og se billedeksempler.

Vær opmærksom på, at der i lokalplanen kan være bestemmelser for, hvilke type tag, din hus må have.

Se kommunens lokalplaner.


Du må gerne lave et anlæg til nedsivning af regnvand selv. Hvis dit regnvand er koblet på kloak, skal du dog have en autoriseret kloakmester til at koble regnvandet fra det eksisterende system. 

Du kan også få en kloakmester, en anlægsgartner eller en regnvandskonsulent til at lave hele anlægget. Hvad der er mest hensigtsmæssigt, kommer an på, hvor avanceret dit anlæg skal være, og hvad det må koste.

Du skal være opmærksom på, at anlægget skal dimensioneres til at håndtere den gennemsnitlige mængde nedbør. Du skal også sørge for, at vandet har et sted at løbe hen, når det regner rigtig meget (ekstrem-regn). Der skal være plads nok til at opsamle vandet, indtil det bliver muligt at nedsive det, så dit hus/grund ikke bliver oversvømmet. Vandet må heller ikke løbe ind til naboen eller ud på vejen.

Du skal have søgt og fået tilladelse til at etablere nedsivning, inden du går i gang med arbejdet. Når arbejdet er udført, skal der sendes en færdig tegning af systemet til kommunen, for at sagen kan afsluttes.


Inden du etablerer nedsivningsanlægget, skal du søge tilladelse hos Herning Kommune.

Du opretter en ansøgning via Byg og Miljø.

Her skal du udfylde de aktuelle punkter.

Hvis du ikke er ejer af ejendommen, skal du huske at sende en fuldmagt fra ejer med.

Følgende skal du have klar til ansøgningen:

 • Situationsplan der viser, hvordan rørføring og nedsivningsdelen bliver placeret, så afstandskravene overholdes.
 • Resultat af nedsivningstest.
 • Resultat af grundvandspejling eller evt. boreprøve.
 • Beregning af anlæggets størrelse.
 • Fuldmagt hvis du ansøger på vegne af andre.
 • Type af tagbelægning.
 • Størrelse af tag der skal nedsives fra.
 • Størrelse af belægning der skal nedsives fra.

Alle bilag skal vedhæftes i PDF-format.


Kontaktinfo

Sussi Munch Jensen
Byggesagsbehandler
Tlf.: 96288034
Send e-mail til bjgsj@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.