Ejendomsskat

Ejer du en bolig, skal du betale ejendomsskat. Det kan du læse mere om her.

Ejendomsskatten (grundskyld) bliver beregnet ud fra værdien af din grund.

I den grønne boks "Selvbetjening",  kan du hente din ejendomsskattebillet. Du kan finde den, for de år, hvor du er registreret som ejer af ejendommen.

Ejendomsskattebilletten for 2017 bliver udsendt til din digitale postkasse 9. december.

Såfremt du ikke har en digital postkasse og får ejendomsskattebilletten fremsendt som fysisk post, skal du forvente, at den er i din postkasse senest 22. december.

BEMÆRK! Såfremt din betaling af ejendomsskat ikke er tilmeldt PBS og du skal bruge indbetalingskort til betaling af ejendomsskatten, så fremsendes de særskilt.

Du modtager et indbetalingskort ca. 15 dage før sidste rettidige indbetalingsdato i forhold til den rate som skal betales.

Ejendomsskat i Herning Kommune opkræves 2 gange årligt:

1. rate forfalder 1. januar 2017 - sidste rettidige indbetalingsdato er 10. januar 2017.

2. rate forfalder 1. juli 2017 - sidste rettidige indbetalingsdato er 10. juli 2017.

På ejendomsskattebilletten opkræves foruden selve ejendomsskatten også renovation, skorstensfejning og rottebekæmpelse.

Renovation

Grøn linje, tlf. 96 28 80 80, affald@herning.dkwww.affald.herning.dk

 • Øvrige ordninger pr. bolig dækker udgifter til de ordninger, der er til rådighed for husstanden:  flaskecontainere, genbrugspladser, afhentning af storskrald, ordninger for farligt affald, information.
 • Fællesudgifter pr. bolig dækker udgifterne til udarbejdelse af affaldsplan, administration og regulativer.

Skorstensfejning

Skorstensfejerne træffes på følgende telefonnumre:

 • Henry Lindstrøm. 97 12 60 40 / 23 26 62 68.
 • Keld Pletbjerg, 40 61 56 47.
 • Hugo Stjernholm 97 43 85 54 eller 40 20 47 47.

Hvis du kigger under "Mere info" kan du se, hvilken skorstensfejer der dækker din by.

Rottebekæmpelse

Hvis du ser rotter - eller har mistanke om rotter, skal du anmelde det på løsningen Meld rotter i den grønne selvbetjeningsboks.

Er din ejendomsvurdering forkert?

Hvis din ejendomsvurdering er forkert, så kontakt Skat, som er vurderingsmyndighed. tlf. 72 22 28 26 eller via www.skat.dk.

Betaling

Ved ejerskifte, vil der inden rettidige betalingsdato, blive fremsendt girokort til den nye ejer.

Det er vigtig, at du ikke benytter et indbetalingskort, som er udstedt til en anden person, da indbetalingen derved vil blive registreret under denne.

Ønsker du at tilmelde ejendomsskatten til PBS, så finder du PBS-oplysninger på indbetalingskortet.

Indbetaling kan ske på posthuse, i pengeinstitut, via PBS, via netbank på registreringsnummer 2210, kontonummer 0746 235 437. Påfør venligst CPR-nummer eller CVR-nummer for ejer af ejendommen.

Renter og gebyr

Ved for sen betaling forrentes ratebeløbet for hver påbegyndt måned med en morarente indtil indbetaling sker. Morarenten fastsættes jf. bekendtgørelse af Lov om kommunal ejendomsskat samt Opkrævningsloven.

Udskrives rykkerskrivelse, opkræves gebyr på 250 kr.

Ved delvis salg af en ejendom (matrikulær udstykning) skal skatter og afgifter fordeles. Dette skal ske ved aftale mellem køber og sælger, indtil selvstændig vurdering og beskatning har fundet sted.

Læs mere om ejendomsvurdering på skat.dk.

Indhold hentet fra borger.dk

Alle, der ejer en ejerbolig, skal betale ejendomsværdiskat. De fleste betaler automatisk skatten over trækprocenten. Er du selvstændigt erhvervsdrivende, skal du dog betale på de indbetalingskort, du får sammen med din forskudsopgørelse i november. Du kan se beregningen af ejendomsværdiskatten på din årsopgørelse.

Læs mere om ejendomsværdiskat og grundskyld på skat.dk.

Indhold hentet fra borger.dk

Ejendomsværdiskatten kan nedsættes, hvis:

 • Du er pensionist eller enke/enkemand efter en pensionist og har begrænset indtægt.
 • Boligen har været ubeboet i en periode.
 • Boligen har været delvist udlejet.
 • Du har betalt udenlandsk ejendomsskat.
 • Du har købt boligen senest den 1. juli 1998.

Læs mere om ejendomsværdiskat på skat.dk.

Indhold hentet fra borger.dk

Du kan søge om lån til at betale dine ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter), hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse.

For at få lånet skal du eller din ægtefælle:

 • have fast bopæl her i landet
 • have opnået folkepensionsalderen, få udbetalt social pension, delpension eller modtage efterløn.

Lånet skal søges i den kommune, hvor ejendommen ligger, og ansøgningen foregår digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Kommunen sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Beløbet forrentes med en årlig rente, og lånet skal betales tilbage, når ejendommen sælges. Renten for 2016 er på 1,41 procent.

Indhold hentet fra borger.dk

Du betaler grundskyld (ejendomsskat) til den kommune, din ejendom ligger i. Grundskylden bliver beregnet af det laveste af:

 • Ejendommens grundværdi fratrukket eventuelle fradrag for forbedringer.
 • Grundværdien, der dannede grundlag for grundskylden det foregående år, tillagt en reguleringsprocent på 3-7 procent.

Den enkelte kommune fastsætter selv satsen (grundskyldspromillen) og opkræver skatten. Hvis du har spørgsmål om din ejendomsskat, skal du kontakte Borgerservice i den kommune, hvor din bolig ligger.

Indhold hentet fra borger.dk

Se hvornår du kan klage over ejendomsvurderingen på skat.dk.

Indhold hentet fra borger.dk

Kontaktinfo

Ejendomsskat
Byggeri, Jord og Grundvand

Tlf.: 96288046
Tlf.: 96288023
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail