Ejendomsskat

Ejer du en bolig, skal du betale ejendomsskat. Det kan du læse mere om her.

Ejendomsskatten (grundskyld) bliver beregnet ud fra værdien af din grund.

Som noget nyt på ejendomsskattebilletten 2018 har Grøn Linje påført en internetkode. Hvis du ønsker at se dine tømningsoplysninger skal du bruge denne som Tast-selv-kode til at få adgang.
Hvis det giver anledning til spørgsmål er det Grøn Linje, som skal hjælpe dig.

De kan kontaktes på telefon 9628 8080 eller affald@herning.dk.

I den grønne boks "Selvbetjening", kan du hente din ejendomsskattebillet. Du kan finde den for de år, hvor du er registreret som ejer af ejendommen.

Yderligere info om ejendomsskat

Indbetaling af ejendomsskat kan ske på posthuse, i pengeinstitut, via PBS, via netbank på registreringsnummer 2210, kontonummer 0746 235 437.

Du kan bruge selvbetjeningsløsningen Mit Betalingsoverblik via Borger.dk eller via vores hjemmeside.

Påfør venligst CPR-nummer eller CVR-nummer for ejer af ejendommen.

Ejendomsskatten (grundskyld) bliver beregnet ud fra værdien af din grund.

I den grønne boks "Selvbetjening",  kan du hente din ejendomsskattebillet. Du kan finde den, for de år, hvor du er registreret som ejer af ejendommen.

På ejendomsskattebilletten opkræver vi ud over selve ejendomsskatten også renovation, skorstensfejning og rottebekæmpelse.


Ved ejerskifte sender vi - inden rettidige betalingsdato - et indbetalingskort til den nye ejer.

Det er vigtig, at du ikke bruger et indbetalingskort, som er udstedt til en anden person. Så vil indbetalingen nemlig blive registreret under denne person.


Du kan tilmelde dig PBS. Så kommer betaling af din ejendomsskat til at ske automatisk.

På det indbetalingskort, vi sender særskilt til de, der ikke er tilmeldt PBS, kan du se de oplysninger, du har brug for.


Hvis du ikke er tilmeldt PBS. så sender vi et indbetalingskort særskilt. 

Du modtager et indbetalingskort ca. 15 dage før sidste rettidige indbetalingsdato i forhold til den rate, som skal betales.

Det er vigtigt, at du ikke bruger et indbetalingskort, som er udstedt til en anden person. Så vil indbetalingen nemlig blive registreret under denne person.


Ejendomsskattebilletten for 2018 bliver udsendt til din digitale postkasse 8. december.

Såfremt du ikke har en digital postkasse og får ejendomsskattebilletten fremsendt som fysisk post, skal du forvente, at den er i din postkasse senest 18. december.

Ejendomsskat i Herning Kommune opkræves 2 gange årligt:

1. rate forfalder 1. januar 2018 - sidste rettidige indbetalingsdato er 10. januar 2018.

2. rate forfalder 1. juli 2018 - sidste rettidige indbetalingsdato er 10. juli 2018.


Hvis du har købt en ny grund, bliver ejendomsskatten ikke beregnet før Skat laver en vurdering af din ejendom. Skat laver ejendomsvurdering 1. oktober hvert år og ejendomsskatten slår igennem 2 år efter.

Du kan søge din ejendom frem på hjemmesiden OIS.dk og finde grundværdien under fanen Økonomi.

Indtil Skat fastsætter grundskatteloftsværdien, kan du beregne din ejendomsskat ud fra grundværdien, efter nedenstående eksempel:

Herning Kommunes promille er 20,53 x grundværdi / 1000.

20.53 x 603.800 = 12.396
        1000

Du kan også ringe til Skats ejendomsvurderingsafdeling i Herning, hvor du kan få en vejledende vurdering, på tlf.: 72 22 28 26.


Hvis du betaler for sent, bliver ratebeløbet forrentet for hver påbegyndt måned. Det sker med en morarente, indtil der bliver betalt.

Det er Lov om kommunal ejendomsskat og Opkrævningsloven, der fastsætter morarenten.

Hvis ejendomsskatten ikke betales inden betalingsfristen, sender vi alle ejere en rykker. Rykkeren til hovedejeren tillægges et gebyr på kr. 250,00 kr.

Betales restancen ikke på rykkeren, bliver der sendt en underretning om udlæg til alle ejere, hvor der underrettes om tid og sted for udlægsforretningen. En underretning medfører, at der skal betale yderligere omkostninger i form af retsafgift på minimum kr. 300,00 kr. samt et underretningsgebyr på 450,00 kr.

Hvis der ikke betales senest på udlægsdagen, foretager vi udlæg i ejendommen, og sender sagen til advokat med henblik på at sætte ejendommen på tvangsauktion.


Renovation

Grøn linje, tlf. 96 28 80 80, affald@herning.dkwww.affald.herning.dk

 • Øvrige ordninger pr. bolig dækker udgifter til de ordninger, der er til rådighed for husstanden:  flaskecontainere, genbrugspladser, afhentning af storskrald, ordninger for farligt affald, information.
 • Fællesudgifter pr. bolig dækker udgifterne til udarbejdelse af affaldsplan, administration og regulativer.

Skorstensfejning

Skorstensfejerne træffes på følgende telefonnumre:

 • Henry Lindstrøm. 97 12 60 40 / 23 26 62 68.
 • Keld Pletbjerg, 40 61 56 47.
 • Hugo Stjernholm 97 43 85 54 eller 40 20 47 47.

Hvis du kigger under "Mere info" kan du se, hvilken skorstensfejer der dækker din by.

Rottebekæmpelse

Hvis du ser rotter - eller har mistanke om rotter, skal du anmelde det på løsningen Meld rotter i den grønne selvbetjeningsboks.

Er din ejendomsvurdering forkert?

Hvis din ejendomsvurdering er forkert, så kontakt Skat, som er vurderingsmyndighed. tlf. 72 22 28 26 eller via www.skat.dk.


Ved delvis salg af en ejendom (matrikulær udstykning) skal skatter og afgifter fordeles. Dette skal ske ved aftale mellem køber og sælger, indtil selvstændig vurdering og beskatning har fundet sted.


Alle, der ejer en ejerbolig, skal betale ejendomsværdiskat. De fleste betaler automatisk skatten over trækprocenten. Er du selvstændigt erhvervsdrivende, skal du dog betale på de indbetalingskort, du får sammen med din forskudsopgørelse i november. Du kan se beregningen af ejendomsværdiskatten på din årsopgørelse.

Læs mere om ejendomsværdiskat og grundskyld på skat.dk.

Indhold hentet fra borger.dk

Ejendomsværdiskatten kan nedsættes, hvis:

 • Du er pensionist eller enke/enkemand efter en pensionist og har begrænset indtægt.
 • Boligen har været ubeboet i en periode.
 • Boligen har været delvist udlejet.
 • Du har betalt udenlandsk ejendomsskat.
 • Du har købt boligen senest den 1. juli 1998.

Læs mere om ejendomsværdiskat på skat.dk.

Indhold hentet fra borger.dk

Du kan søge om lån til at betale dine ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter), hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse.

For at få lånet skal du eller din ægtefælle:

 • have fast bopæl her i landet
 • have opnået folkepensionsalderen, få udbetalt social pension, delpension eller modtage efterløn.

Lånet skal søges i den kommune, hvor ejendommen ligger, og ansøgningen foregår digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Kommunen sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Beløbet forrentes med en årlig rente, og lånet skal betales tilbage, når ejendommen sælges. Renten for 2018 er på 1,0 procent.

Indhold hentet fra borger.dk

Du betaler grundskyld (ejendomsskat) til den kommune, din ejendom ligger i. Grundskylden bliver beregnet af det laveste af:

 • Ejendommens grundværdi fratrukket eventuelle fradrag for forbedringer.
 • Grundværdien, der dannede grundlag for grundskylden det foregående år, tillagt en reguleringsprocent på 3-7 procent.

Den enkelte kommune fastsætter selv satsen (grundskyldspromillen) og opkræver skatten. Hvis du har spørgsmål om din ejendomsskat, skal du kontakte Borgerservice i den kommune, hvor din bolig ligger.

Indhold hentet fra borger.dk

Se hvornår du kan klage over ejendomsvurderingen på skat.dk.

Indhold hentet fra borger.dk