Bygningsfornyelse - ansøgning

Vi har besluttet at gennemføre en ansøgningsrunde til bygningsfornyelse for hele Herning Kommune.

Ansøgningsrunden omfatter istandsættelse -  herunder Aftalt Grøn Byfornyelse, nedrivning samt fjernelse af rod, skrot og affald.

Ansøgningsfristen er den 20. april 2017

Efter ansøgningsfristen og forvaltningens vurdering af indkomne ansøgninger, vil disse blive forelagt Herning Byråd med henblik på beslutning om tildeling af midlerne.

Der afholdes informationsmøde

Torsdag den 16. marts 2017 kl. 16.30

Herning Bibliotek, Østergade 8, 7400 Herning

Istandsættelse

Der kan ydes støtte til ejendomme, der primært anvendes til boligformål, dog kan der også ydes støtte til istandsættelse af forsamlingshuse i landsbyer og landdistrikter. Der kan ydes støtte til såvel ejer- som udlejningsboliger.

Der kan kun tildeles støtte til ejendommens klimaskærm:

  • Nye vinduer og udvendige døre eller istandsættelse heraf
  • Istandsættelse af facader og udvendige bygningsdele som f.eks. trapper, mure og skorstene
  • Fornyelse af tagdækning og kviste eller istandsættelse heraf

For at komme i betragtning skal ejendommen være opført før 1960 eller have installationsmangler.

Det er en forudsætning, at der ikke er sundhedsfare eller risiko for sammenstyrtning i ejendommene, eller at disse forhold fjernes i forbindelse med istandsættelse af klimaskærmen.

Støtten skal sikre, at bygningens originalitet og arkitektoniske værdi bevares eller forøges, og der stilles derfor krav til udførelse og materialer.

Herning Kommune kan give tilsagn på op til 50% af istandsættelsesudgifterne. Såfremt ejendommen er bevaringsværdig i kategori 1-4, kan der gives tilsagn på op til 75% af istandsættelsesudgifterne. Ejendommens bevaringsværdi fastsættes af forvaltningen i forbindelse med behandling af ansøgningen. Støtten fastsættes i hvert enkelt tilfælde bl.a. på baggrund af antallet af ansøgninger.

Ansøgning om støtte til istandsættelse

Ansøgningen (mrk. "Bygningsfornyelse 2017") skal sendes til Herning Kommune og være vedlagt følgende:

  • Tingbogsattest
  • Kortfattet beskrivelse af projektet med tegninger (og evt. fotos/illustrationer)
  • Fotos af bygningens eksisterende udseende
  • Overslag over projektets samlede udgifter

For yderligere information og ansøgningsskema se www.herning.dk eller kontakt Planafdelingen:

Lisbet Abildtrup
beklr@herning.dk
tlf. 96 28 85 04

Tanja Andreasen
bekth@herning.dk
tlf. 96 28 85 48

Nedrivning samt fjernelse af rod, skrot og affald

Der kan ydes støtte til:

  • Nedrivning af nedslidte boliger
  • Nedrivning af tomme erhvervsbygninger beliggende i byer med færre end 5.000 indbyggere. Erhvervsbygninger i det åbne land er således ikke omfattet
  • Fjernelse af rod, skrot og affald på ejendomme beliggende i byer med færre end 5.000 indbyggere

For at komme i betragtning skal ejendommen være opført før 1960 eller have installationsmangler. Der kan kun gives tilsagn om støtte, hvor der indgås frivillige aftaler med ejer.

Herning Kommune kan give støtte på op til 100% af nedrivningsudgifterne og udgifterne til fjernelse af rod, skrot og affald. Støtten fastsættes i hvert enkelt tilfælde og bl.a. på baggrund af antallet af ansøgninger.

Ansøgning om støtte til nedrivning

Ansøgningen skal sendes til Herning Kommune via hjemmesiden www.bygogmiljoe.dk.  Anvend ansøgningstype "Nedrivning af byggeri". Mrk. ansøgningen "Bygningsfornyelse 2017" under afsnittet "planlagt arbejde".

For yderligere information kontakt Byggesagsafdelingen:

Thomas Frydensbjerg
bjgtf@herning.dk
tlf. 96 28 80 96

OBS!

Arbejdet må ikke være påbegyndt, før et evt. tilsagn om støtte er modtaget på skrift.

I øvrigt skal støtte til arbejder, som ydes efter anden lovgivning og tilskud fra anden side fratrækkes den udgift, der søges støtte til.

Kontaktinfo

Lisbet Rørbæk Abildtrup
Planlægger
Tlf.: 96288504

Tanja Henriksen
Arkitekt
Tlf.: 96288548

Lisbeth Andresen
Sektionsleder for lokalplanlægning
Tlf.: 96288549

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.